پنجشنبه 15 خرداد 1399
 
 
لیست طرح ها
چاپ
 
 ردیفعنوان طرح
مجری طرح
 تاریخ تصویب
1
بررسی نگرش دانشجویان پزشکی در مورد محیط آموزشی دانشکده پزشکی رشت در سال 1393 آقای دکتر سهیل سلطانی پور شهریور 1393 
2
مقایسه تاثیر ارزشیابی به شیوه مشاهده همتایان و خود ارزشیابی بر کیفیت تدریس اعضاء هیئت علمی دانشکده های پرستاری-مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خانم دکتر عاطفه قنبری و خانم فاطمه مؤدب آذر 1393 
3
بررسی راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی خانم دکتر ماهدخت طاهری و آقای عطاء الله اسدی  مهر 1393
4
بررسی میزان رضایتمندی کارورزان رشته پزشکی از کیفیت آموزش دوره بالینی در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت در سال 1393 آقای دکتر ارسلان سالاری و خانم فاطمه مؤدب  آبان1393
5
طراحی و روانسنجی پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال93 آقای دکتر ارسلان سالاری و خانم لیلا روحی  اسفند 1393
6
تبیین مفهوم توانمندی اساتید از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان  آقای دکتر حسین خوشرنگ و خانم مریم خوشبختدی 1393 
7
بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمینه توانمندسازی اساتید در سال93-94 آقای عطاءالله اسدی و خانم دکتر ماهدخت طاهری 

1393

8
طراحی و ارزشیابی مولتی مدیای آموزشی پروتزهای دندانی 2 در دانشجویان دندانپزشکی ورودی 89 دانشکده دندانپزشکی گیلان آقای دکتر یوسف جهاندیده 1393 
9
بررسی کیفیت آموزش مهارت های بالینی در مرکز مهارت های بالینی از دیدگاه کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393 آقای دکتر حسین خوشرنگ و خانم فاطمه مودب  دی 1393
10
بررسی علل غیبت از کلاس در بین دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393 آقای دکتر محمدهادی بهادری و خانم فاطمه مؤدب اسفند 1393 
11
بررسی رضایتمندی از کیفیت آموزش دوره آموزشی سپری شده در دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393 آقای دکتر محمد هادی بهادری و خانم لیلا روحی اسفند 1393 
12
بررسی وضعیت تدریس بالینی اساتید از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393  آقای دکتر ارسلان سالاری و خانم لیلا روحیاسفند 1393 
13
بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد برنامه درسی پنهان موثر بر یادگیری خانم عزت پاریاد آذر 1393 
14
استانداردسازی ساختار لاگ بوک برای ارزشیابی بالینی کارآموزی بارداری و زایمان و بیماریهای زنان دانشجویان مامایی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان  خانم طاهره ضیائی1394 
15
 ارزیابی پیشرفت عملکرد بالینی دستیاران رشته تخصصی داخلی و عوامل موثر بر آن با آزمون Mini-CEX در بیمارستان آموزشی درمانی رازی رشت در سال 1393آقای دکتر مجتبی مهرداد 1394 
16
بررسی مقایسه ای دیدگاه دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف درباره محیط آموزشی مرکز آموزشی درمانی رازی رشت در سال 1393 خانم دکتر لیدا محفوظی و آقای دکتر مجتبی مهرداد 1394 
17
مطالعه تاثیرکاربرد پادکست ویدئویی برمیزان یادگیری درس بیماریهای زنان در دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان در نیم سال دوم سال تحصیلی 94-93 خانم فیروزه فیروزه چیان 1394 
18
بررسی وضعیت آموزش درمانگاهی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394-1393 آقای دکتر ارسلان سالاری و خانم حوا پورعلی تیر 1394 
19
بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان آقای دکتر ارسلان سالاری و خانم یاسمن یعقوبی  1394
20
مطالعه آگاهی و نگرش اعضاء هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی گیلان در مورد ادغام خانم دکتر مریم بصیرت  1394
21
بررسی علاقه مندی به رشته تحصیلی با احساس بهزیستی ذهنی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان  آقای دکتر ارسلان سالاری و آقای دکتر عبدالحسین امامی       آذر 1394
22
تبیین چالش های دوره MPH از دیگاه اساتید و دانش آموختگان  خانم دکتر ایده دادگران1394
23
مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش بالینی با استفاده از سیستم یادگیری به کمک همتایان ( PAL ) با روش متداول در دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت سال 1394 
خانم فاطمه مؤدب و خانم مرضیه جهانی   اسفند 1394
24
تبیین روابط بین حرفه ای از منظر دانشجویان اتاق عمل  خانم  دکتر پرند پورقانعاسفند 1394 
25
اجرا و ارزشیابی روش تدریس مشارکتی به شیوه پازل Jigsaw در درس مراقبت های ویژه دانشجویان پرستاری شرق گیلان  خانم دکتر ایده دادگرانمهر 1394 
26
طراحی و ارزشیابی تدریس فارماسیوتیکس 1 به شیوه 
Flipped Classroom  
 آقای دکتر سعید منوچهریمهر 1394 
27
بررسی امکان سنجی اجرای پروژه یادگیری الکترونیک از منظر دانشجویان در مقطع فیزیوپاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان آقای دکتر ارسلان سالاری اسفند 1394 
28
بررسی دیدگاه دانش آموختگان شاغل پزشک خانواده در مورد برنامه آموزشی دوره مدیریت عالی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 94 
آقای دکتر آبتین حیدرزاده آذر 94  
 29بررسی مقایسه ای نتایج ارزشیابی اساتید دانشکده دندانپزشکی درحین و پایان نیمسال دوم ترم تحصیلی 95-94 مریم سادات بصیرت مرداد 94 
30
تبیین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رابطه با برگزاری وب کنفرانسهای (وبینار) آموزش مداوم: یک مطالعه کیفی  خانم دکتر فاطمه جعفرزادهاردیبهشت 1395 
31
بررسی ارتباط یادگیری خودراهبر و انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان خانم معصومه ادیب اردیبهشت 1395 
32
اثر آموزش روانپزشکی بر نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به روانپزشکی و افراد مبتلا به اختلالات روانی سال 96-95 خانم دکتر ربابه سلیمانی تیر 1395 
33
تبیین دیدگاه دانشجویان شرق گیلان در رابطه با کاربرد فناوری تلفن های هوشمند: یک مطالعه کیفی خانم دکتر فاطمه جعفرزاده اردیبهشت 1395 
34
بررسی میزان بکارگیری استراتژی های شناختی و فراشناختی در درک مطلب متون انگلیسی در دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394  خانم صدیقه فلاحاردیبهشت 1395 
35
بررسی نیازهای آموزشی پزشکان خانواده شاغل در مراکز بهداشتی درمانی استان گیلان در حیطه سلامت در سال 95 خانم دکتر ایده دادگران اردیبهشت 1395 
 36
تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شرکت در برنامه های آموزش مداوم در سال 1396-1395: یک تحقیق کیفی 
خانم دکتر پرند پورقانع
آبان 95
37
بررسی عوامل تاثیرگذار بر تجارب پژوهشی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 
خانم دکتر پرند پورقانع
آبان 95  
38
طراحی و اعتباریابی پرسشنامه برنامه ریزی پیشرفت حرفه ای (PDP)در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی 
 آقای دکتر شاهرخ یوسف زاده
بهمن 95
 39نقش درس آناتومی بر دستیابی به اهداف بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  
آقای دکتر ابراهیم نصیری
 آبان 95
 40بررسی عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در کلاس های درس نظری از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1395 خانم نسترن میرفرهادی
  آبان 95
 41 بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی رشت درباره ی معیارهای تدریس نظری و عملی موثر در سال 96
نازنین بشردوست  
دی 95 
42
اعتبارسنجی و انطباق فرهنگی پرسشنامه ارزشیابی حرفه ای گرایی (P-MEX) در دندان پزشکی در سال 1395  بردیا ودیعتی صابری اردیبهشت 95
 43طراحی و اعتباریابی پرسشنامه ارزشیابی برنامه درسی پنهان درسال95  ایده دادگرانآبان 95
 44بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی در مورد راهکارهای ارتقاء فرآیند ارزشیابی نحوه ی تدریس اساتید درسال95  نازنین بشردوست آذر 95
45

طراحی ،اجرا وارزشیابی برنامه آموزش اورژانس های پزشکی به شیوه مبتنی بر شایستگی دردانشجویان دندانپزشکی واحدبین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خانم دکتر زهرا طاهری
اردیبهشت 96
 46

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به شیوه ‏Gallery Walk‏ و آموزش سنتی در میانگین نمرات یکی از مباحث درس فارماسیوتیکس 5‏ در دانشجویان ‏داروسازی رشت در سال 96‏

 زهرا حصاری شرمه اردیبهشت 96
47

بررسی دیدگاه دانشجویان مقاطع بالینی رشته ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درباره نقش درس آناتومی بر دستیابی به اهداف بالینی در سال 96

ابراهیم نصیری
تیر 96
48
بررسی و مقایسه آگاهی دانشجویان دوره پیش از بالین و بالین رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به حیطه کاری تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی در نیمسال دوم 1396 رامیار فرزان
 مرداد 96
 49آینده‌نگری مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال96  ایده دادگران  مهر 96
 50 طراحی ابزار آسیب شناسی طرح اعتباربخشی آموزشی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مینو میترا چهرزاد تیر 97  
51
طراحی و روان سنجی پرسشنامه بررسی مهارت های ارتباطی دانشجویان دندانپزشکی
بردیا ودیعتی
 شهریور 97
 52بررسی رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 98-97
فردین مهرابیان
آذر 97
 53

تبیین نظرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص تعارضات اخلاق حرفه ای با استفاده ازبازاندیشی روایتی درسال 1397.

مرتضی رهبر طارمسری
دی 97
54

بررسی تاثیر آموزش بر کیفیت گزارش نویسی پیشرفت معالجات روزانه در دانشجویان پزشکى بخش داخلی بیمارستان رازی رشت درنیمسال اول سال تحصیلی98-1397

ایراندخت شناور
دی 97  
55  بررسی دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد تاثیر ویژگی های یک استاد خوب برانگیزه های یادگیری آنان در محیط بالین در سال 1398 – 1397   ساقی موسوی  دی 97
 56ارزیابی کیفیت آزمون­های صلاحیت بالینی دانشجویان دوره پزشکی عمومی سال­های 97-96 خانم دکتر ماهدخت طاهری اسفند 97 
57
طراحی و ارزیابی نرم افزار چند رسانه ای آموزش اصول پیشگیری از آسپیراسیون جسم خارجی و مانورهای باز کننده راه هوایی در کودکان سنین قبل از مدرسه برای والدین[1] : یک روش آموزشی در آموزش علوم پزشکی پاسخگو         
خانم دکتر ملوک پورعلیزاده
اسفند 97
58 گردآوری و ارزیابی منابع آموزشی درس زبان انگلیسی عمومی در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه 1 آمایشی در سال تحصیلی 1397-98 دکترایمان علیزاده فروردین98
59 

بررسی  تاثیر آموزش کاربرد طب انتقال خون در پرستاری کودکان به شیوه مبتنی بر وظیفه  بر دانش و تصمیم گیری بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1398

 دکتر زهرا طاهری ازبرمی اردیبهشت98
60 

 مقایسه دو روش ارزشیابی آزمونهای سنتی(مداد و کاغذ) و الکترونیک براساس دیدگاه و تجارب دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی 98-1397

 فاطمه زائرثابت

 اردیبهشت98 
 61 بررسی رابطه سبک های یادگیری (کلب، وارک) و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 98-97 دکتر ماهدخت طاهری خرداد 98
62 

 بررسی وضعیت رعایت اصول اخلاقی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 98-1397

 دکتر ماهدخت طاهری تیر 98
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   1933