دوشنبه 12 خرداد 1399
 
 
فارسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14)  ﺟﻌﻔﺮزاده ﮐﻨﺎرﺳﺮی ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﭘﻮرﻗﺎﻧﻊ ﭘﺮﻧﺪ، ﻣﻬﺪوی ﻧﮕﯿﻦ. ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻦ آوری ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن: ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ در ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ 1397؛ 7 (3): 252-263
 
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/14
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1302