جمعه 22 آذر 1398
EN
منو
 
 
چاپ

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

  تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

2

تک یاخته شناسی(1)

1112019 1
 

1

2

کرم شناسی(1)

1112020 2
  1 1

حشره شناسی پزشکی(جبرانی)

1112004 3
  0/5 0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

112015 4
  1 1

بیوشیمی بالینی(جبرانی)

112010 5

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته انگل شناسی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

  تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

2

تک یاخته شناسی(1)

112319 1
 

1

2

کرم شناسی(1)

112320 2
  1 1

حشره شناسی پزشکی(جبرانی)

112304 3
  0/5 0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

112315 4

 

1 1

بیوشیمی بالینی(جبرانی)

112310 5

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 97 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

1

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی(جبرانی)

1112007 1
 

1

1

ایمنی شناسی(2)

1112016 2
  - 2 اصول اپیدمیولوژی 1112017 3
  0/5 0/5 حیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در انگل شناسی 1112018 4

-تک یاخته شناسی1(19)

-تک یاخته شناسی2(21)

-کرم شناسی1(20)

-کرم شناسی2(22)

-

2

(136 ساعت)

کارورزی 1112025 5
  - 1 سمینار 1112026 6

جمع کل واحد:  10 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته انگل شناسی ورودی مهر 97 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

1

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی(جبرانی)

112307 1
 

1

1

ایمنی شناسی(2)

112316 2
  - 2

اصول اپیدمیولوژی

112317 3
  0/5 0/5 حیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در انگل شناسی 112318 4

-تک یاخته شناسی1(19)

-تک یاخته شناسی2(21)

-کرم شناسی1(20)

-کرم شناسی2(22)

-

2

(136 ساعت)

کارورزی 112325 5
  - 1

سمینار

112326 6

جمع کل واحد:  10 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 96 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

8

پایان نامه

112027 1

جمع کل واحد:  8 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 95 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

8

پایان نامه

1112027 1

جمع کل واحد:  8 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/25
چاپ

برنامه کلاسی دانشجویان رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول99-98

13-15 10-12 8-10 ایام هفته
  بیوشیمی بالینی عملی

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

بیوشیمی بالینی نظری

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

مکان: سمعی بصری

شنبه

کرم شناسی(1) عملی

مدرسین: اساتید گروه انگل شناسی

کرم شناسی(1) نظری

مدرسین: اساتید گروه انگل شناسی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکترمحمد شناگری

مکان: سایت دانشکده پزشکی

یک شنبه

حشره شناسی پزشکی

مدرس: دکتر شهیاد آذری

مکان: دانشکده بهداشت

ساعت: 16:00- 13:00

تک یاخته شناسی(1) عملی

مدرسین: اساتید گروه انگل شناسی

تک یاخته شناسی(1) نظری

مدرسین: اساتید گروه انگل شناسی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

دوشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال اول99-98

15-17

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

کارورزی

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی،

 محمودی، مجیدی شاد

کارورزی

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی،

 محمودی، مجیدی شاد

اصول اپیدمیولوژی

مدرس: دکتر محمدرضا نقی پور

مکان: کلاس 4

کارورزی

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی،

 محمودی، مجیدی شاد

شنبه
سمینار

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی،

 محمودی، مجیدی شاد

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

ایمنی شناسی (2) عملی

مدرسین: اساتید گروه ایمنی شناسی

ایمنی شناسی (2) نظری

مدرسین: اساتید گروه ایمنی شناسی

مکان: کلاس گروه آناتومی1

کارورزی

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی،

 محمودی، مجیدی شاد

یک شنبه
 

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی عملی

مدرس: دکتر کیهان اشرفی

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی نظری

مدرس: دکتر کیهان اشرفی

مکان: سمعی بصری

حیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در انگل شناسی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: گروه آناتومی(2)

دوشنبه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/03
 
 
برنامه امتحانی
چاپ