جمعه 11 مهر 1399
EN
منو
 
چاپ
چاپ

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر99  نیمسال اول 1400-1399

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

 

بیولوژی سلولی و ملکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

مکان: کلاس2

ساختمان و فیزیولوژی میکرو ارگانیسمها

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

مکان: کلاس گروه آناتومی2

شنبه

 

آمار حیاتی

13-10

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

روش تحقیق در علوم پزشکی

مدرس: اساتید گروه پزشکی اجتماعی

مکان:  کلاس تحصیلات تکمیلی

یک شنبه

     

دوشنبه

 

بیوشیمی کاربردی

ساعت: 13-8

مدرسین: اساتید گروه بیو شیمی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

سه شنبه

حیوانات آزمایشگاهی و روش نگهداری آنها

13:30-16:30

مدرس:دکتر روح الله گازر

مکان:گروه آناتومی(1)

   

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول 1400-1399

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

   

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی نظری

مدرسین: دکتر فرشید سعادت، دکتر آرش پور غلامی نژاد

مکان: کلاس 4

شنبه

 

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین:

دکتر علی مجتهدی، دکتر حسن نژاد، دکتر راحله شیخی

مکان: بیمارستان رازی

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین:

دکتر علی مجتهدی، دکتر حسن نژاد، دکتر راحله شیخی

مکان: بیمارستان رازی

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین:

دکتر علی مجتهدی، دکتر حسن نژاد، دکتر راحله شیخی

مکان: بیمارستان رازی

یک شنبه

تک یاخته شناسی عملی

مدرسین: دکتر اشرفی، دکتر محمودی، دکتر شریفدینی

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی عملی

مدرسین: دکتر فرشید سعادت، دکتر آرش پور غلامی نژاد

تک یاخته شناسی نظری

مدرسین: دکتر اشرفی، دکتر محمودی، دکتر شریفدینی

مکان: کلاس گروه آناتومی 2

دوشنبه

باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر هدایتی، دکتر شیخی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

باکتری شناسی سیستماتیک نظری(2)

مدرسین: دکتر نیکوکار، دکتر مجتهدی، دکتر هدایتی، دکتر شیخی، دکترمیثم حسن نژاد

مکان: کلاس گروه آناتومی2

باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر هدایتی، دکتر شیخی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس 7

 

سه شنبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/19
چاپ

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 99 نیمسال اول 1400-1399

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

2

1

بیوشیمی کاربردی(جبرانی)

111902 1
 

1

1

حیوانات آزمایشگاهی و روشهای نگهداری آنها(جبرانی)

111905 2
  - 3

آمارحیاتی(جبرانی)

111908 3
  - 2

بیوشیمی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها

111909 4
  - 2 ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها 111910 5
  - 2

روش تحقیق در علوم پزشکی(جبرانی)

111906 6

جمع کل واحد:  14 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد می باشد.

 

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 98 نیمسال اول 1400-1399

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها(10)

-

2 باکتری شناسی سیستماتیک(2) نظری 111915 1

بیولوژی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها(9)

-

2 باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 111916 2
  1 1 تک یاخته شناسی 111925 3

باکتری عملی(17)

-

2

(102ساعت)

کارآموزی در بیمارستان 111920 4
  1

2

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی 111927 5

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد می باشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/23
چاپ