جمعه 26 مهر 1398
EN
منو
 
چاپ
چاپ

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول 99-98

13-15

10-12

8-10

ایام هفت

 

ساختمان و فیزیولوژی میکرو ارگانیسمها

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

مکان: کلاس گروه آناتومی2

بیولوژی سلولی و ملکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

مکان: کلاس2

شنبه

     

یک شنبه

     

دوشنبه

 

بیوشیمی کاربردی

ساعت: 13-8

مدرسین: اساتید گروه بیو شیمی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

سه شنبه

حیوانات آزمایشگاهی و روش نگهداری آنها

13:30-16:30

مدرس:دکتر روح الله  گازر، محمد بهادری

مکان:گروه آناتومی(2)

 

آمار حیاتی

13-10

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

روش تحقیق در علوم پزشکی

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن، دکتر لیلا کنفی

مکان:  کلاس تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال اول99-98

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

تک یاخته شناسی عملی

مدرسین: دکتر مجیدی، دکتر محمودی

تک یاخته شناسی نظری

مدرسین: دکتر مجیدی، دکتر محمودی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی نظری

مدرسین: دکتر رضا جعفری شکیب

،دکتر فرشید سعادت، دکتر آرش پور غلامی نژاد

مکان: کلاس  گروه آناتومی1

شنبه

 

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین: 

دکتر علی مجتهدی، دکتر  حسن نژاد

مکان: بیمارستان رازی

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین: 

دکتر علی مجتهدی، دکتر  حسن نژاد

مکان: بیمارستان رازی

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین: 

دکتر علی مجتهدی، دکتر  حسن نژاد

مکان: بیمارستان رازی

یک شنبه

باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر شناگری، دکتر شیخی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی 

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی عملی

مدرسین: دکتر رضا جعفری شکیب،

 دکتر فرشید سعادت، دکتر آرش پور غلامی نژاد

 

دوشنبه

باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر  شناگری، دکتر شیخی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی 

باکتری شناسی سیستماتیک نظری(2)

مدرسین: دکتر نیکوکار،دکتر شیخی، دکترمیثم حسن نژاد

مکان: کلاس  گروه آناتومی2

 

سه شنبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/13
چاپ

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

2

1

بیوشیمی کاربردی(جبرانی)

111902 1
 

1

1

حیوانات آزمایشگاهی و روشهای نگهداری آنها(جبرانی)

111905 2
  - 3

آمارحیاتی(جبرانی)

111908 3
  - 2

بیوشیمی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها

111909 4
  - 2 ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها 111910 5
  - 2

روش تحقیق در علوم پزشکی(جبرانی)

111906 6

جمع کل واحد:  14 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان

 

تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

2

1

بیوشیمی کاربردی(جبرانی)

111202 1
 

1

1

حیوانات آزمایشگاهی و روشهای نگهداری آنها(جبرانی)

111205 2
  - 3

آمارحیاتی(جبرانی)

111208 3
  - 2

بیوشیمی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها

111209 4
  - 2 ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها 111210 5

 

- 2

روش تحقیق در علوم پزشکی(جبرانی)

111206 6

جمع کل واحد:  14 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 97 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها(10)

-

2 باکتری شناسی سیستماتیک(2) نظری 111915 1

بیولوژی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها(9)

-

2 باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 111916 2
  1 1 تک یاخته شناسی 111925 3

باکتری عملی(17)

-

(102ساعت)

کارآموزی در بیمارستان 111920 4
  1

2

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی 111927 5

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 97 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها(10)

-

2 باکتری شناسی سیستماتیک(2) نظری 111215 1

بیولوژی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها(9)

-

2 باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 111216 2
  1 1 تک یاخته شناسی 111225 3

باکتری عملی(17)

-

(102ساعت)

کارآموزی در بیمارستان 111220 4
  1

2

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی 111227 5

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروبشناسی ورودی مهر 96 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

6

پایان نامه

111921 1

جمع کل واحد:  6 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 95 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

6

پایان نامه

111921 1

جمع کل واحد:  6 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/25
چاپ