شنبه 14 تیر 1399
EN
منو
 
چاپ
چاپ

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال دوم99-98

17-15

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

       

شنبه

 

تکنولوژی اطلاع رسانی  IT

ساعت: 16:15-13:15

مدرس: دکتر محمد شناگری

مکان کلاس: سایت دانشکده و کلاس(2)

ویروس شناسی پزشکی نظری و عملی

ساعت: 13-8

مدرس:دکتر محمد شناگری

مکان: کلاس(2)

 

یک شنبه

  ارتباط میکروارگانیسمها با میزبان

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان: تحصیلات تکمیلی

ژنتیک میکروارگانیسمها

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان کلاس: تحصیلات تکمیلی

باکتری شناسی سیستماتیک(1)

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان کلاس: سمعی و بصری

دوشنبه

      باکتری شناسی عملی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر شیخی

سه شنبه

سمینار

مدرس: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

 

آنتی بیوتیکها و عوامل ضد میکروبی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر شیخی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

باکتری شناسی عملی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر شیخی

چهارشنبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/14
چاپ

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 97 نیمسال دوم 98-97

پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

(10)ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها

- 2

باکتری شناسی سیستماتیک(1)

111914 1
  2 -

باکتری شناسی عملی

111917 2
  - 1 ارتباط میکروارگانیسمها با میزبان 111913 3
  - 1 ژنتیک میکروارگانیسمها 111911 4
  0.5 0.5 آنتی بیوتیکها و عوامل ضد میکروبی 111912 5
  1 1

تکنولوژی اطلاع رسانیIT(کمبود)

111907 6
  - 1 سمینار 111919 7
  1 3 ویروس شناسی پزشکی 111918 8

جمع کل واحد:  14 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/15
چاپ