دوشنبه 31 شهریور 1399
EN
منو
 
 
 
فیزیولوژی
چاپ
چاپ
چاپ

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر99  نیمسال اول1400-1399

15-17 13-15 10-12 8-10 ایام هفته
 

زبان تخصصی

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

کار با حیوانات آزمایشگاهی نظری

مدرس: دکتر عادله جعفری، دکتر رهام پور

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

بیوشیمی عملی

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

شنبه

نوروآناتومی عملی

مدرس: دکتر معصومه فغانی

 

بیوشیمی نظری

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

مکان: کلاس2

نوروآناتومی نظری و عملی

مدرس: دکتر معصومه فغانی

مکان: کلاس گروه آناتومی(1)

یک شنبه
  سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکتر عادله جعفری

مکان: سایت دانشکده پزشکی

فیزیولوژی سلول

مدرس: دکتر پروین بابایی

مکان: تحصیلات تکمیلی

کار با حیوانات آزمایشگاهی عملی

مدرس: دکتر عادله جعفری، دکتر رهام پور

دوشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول1400-1399

13-15

10-12:30

8-10

ایام هفته
    فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن

مدرس: دکتر بهروز خاکپور

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

شنبه

فیزیولوژی گوارش

مدرس: دکتر محمد رستم پور

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

    یک شنبه
 

فارماکولوژی

مدرسین: دکتر آهنگر، دکتر روستایی

مکان: کلاس7

  دوشنبه
   

آمار حیاتی

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

سه شنبه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/19
چاپ

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 99 نیمسال اول 1400-1399

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

0/5

1/5

نوروآناتومی(جبرانی)

111804 1
 

0/5

0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

111807 2
  0/5 1/5

بیوشیمی(جبرانی)

111803 3
  - 2

زبان تخصصی(جبرانی)

111826 4
  1 1 کاربا حیوانات آزمایشگاهی 111822 5
  - 2 فیزیولوژی سلول 111808 6

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 98 نیمسال اول 1400-1399

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

2 فیزیولوژی کلیه و مایعات 111809 1
 

-

2 فارماکولوژی 111818 2
  - 2 فیزیولوژی گوارش 111811 3
  -

2

آمارحیاتی 111819 4

جمع کل واحد:  8 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/23
چاپ