شنبه 14 تیر 1399
EN
منو
 
 
 
آناتومی
چاپ

ترم اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت
پیشنیاز یا همزمان
نظری
عملی
جمع
07
آناتومی تنه
4
51
34
85
-
10
بافت عمومی
5/1
17
17
34
-
03
زبان انگلیسی(تخصصی) (کمبود)
2
34
-
34
-
05
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی (کمبود)
1
9
17
26
-
14
تکنیکهای میکروآناتومی
2
 
68
68
-
جمع
5/10
 

 
ترم دوم
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی جمع
06 آناتومی سر و گردن 2 26 17 43 -
11 بافت اختصاصی 5/2 34 17 51 10
12 جنین عمومی 5/1 17 17 34 -
17 روش تحقیق و آمار حیاتی(اختصاصی اختیاری) 2 34 - 34 -
09 تشریح مغز و اعصاب 2 26 17 43 -
جمع 10 واحد  
 
ترم سوم
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی جمع
08 آناتومی اندام 2 26 17 43 -
13 جنین اختصاصی 5/2 34 17 51 12
16 کاراموزی 2 - 102 102 -
15 بیولوژی سلولی مولکولی 2 34 - 34 -
جمع 5/8 واحد  
 
ترم چهارم
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی جمع
22 پایان نامه 6        
01 روشهای تدریس و ارزشیابی (کمبود) 1 17 - 17 -
جمع 7 واحد  
 

 جمع کل واحدها : 36 واحد

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/13
چاپ
چاپ

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال دوم99-98

15-17 13-15 10-12 8-10 ایام هفته
    تکنیکهای ماکرو و میکرو آناتومی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

علوم تشریحی تنه(1) نظری

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

شنبه
  علوم تشریحی تنه(2) نظری

مدرس:  دکتر بهادری( بخش جنین شناسی)

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

بافت شناسی اختصاصی عملی

مدرس: فریده حسینی

علوم تشریحی تنه(2) نظری

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

یک شنبه
        دوشنبه
    بیولوژی سلولی

مدرس:  دکتر فهیمه محمدقاسمی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

علوم تشریحی تنه(1) نظری

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

سه شنبه
علوم تشریحی تنه(2) عملی

مدرس: دکتر انصار، دکتر گازر

علوم تشریحی تنه(1) عملی

مدرس: دکتر انصار، دکتر گازر

تکنیکهای ماکرو و میکرو آناتومی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

خون، سیستم لنفاوی و غدد درون ریز

مدرس: دکتر فهیمه محمدقاسمی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

چهارشنبه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/14
چاپ

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته علوم تشریحی ورودی مهر 98 نیمسال دوم 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

بافت شناسی عمومی(15)

جنین شناسی عمومی(16)

1

3.5

علوم تشریح تنه(1)  

1111509 1

علوم تشریح تنه(1)(09)

0.5

1.5

علوم تشریح تنه(2)  

1111510 2

بافت شناسی عمومی(15)

0.5 0.5 خون، سیستم لنفاوی و غدد درون ریز 1111517 3
  - 1 بیولوژی سلولی 1111513 4
  1.5 0.5 تکنیکهای ماکرو و میکرو آناتومی 1111508 5

جمع کل واحد:  10/5 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/15
چاپ