جمعه 26 مهر 1398
EN
منو
 
 
 
آناتومی
چاپ

ترم اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت
پیشنیاز یا همزمان
نظری
عملی
جمع
07
آناتومی تنه
4
51
34
85
-
10
بافت عمومی
5/1
17
17
34
-
03
زبان انگلیسی(تخصصی) (کمبود)
2
34
-
34
-
05
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی (کمبود)
1
9
17
26
-
14
تکنیکهای میکروآناتومی
2
 
68
68
-
جمع
5/10
 

 
ترم دوم
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی جمع
06 آناتومی سر و گردن 2 26 17 43 -
11 بافت اختصاصی 5/2 34 17 51 10
12 جنین عمومی 5/1 17 17 34 -
17 روش تحقیق و آمار حیاتی(اختصاصی اختیاری) 2 34 - 34 -
09 تشریح مغز و اعصاب 2 26 17 43 -
جمع 10 واحد  
 
ترم سوم
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی جمع
08 آناتومی اندام 2 26 17 43 -
13 جنین اختصاصی 5/2 34 17 51 12
16 کاراموزی 2 - 102 102 -
15 بیولوژی سلولی مولکولی 2 34 - 34 -
جمع 5/8 واحد  
 
ترم چهارم
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی جمع
22 پایان نامه 6        
01 روشهای تدریس و ارزشیابی (کمبود) 1 17 - 17 -
جمع 7 واحد  
 

 جمع کل واحدها : 36 واحد

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/13
چاپ
چاپ

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول99-98

16:30-18:30 13-15 10-12 8-10 ایام هفته
 

جنین شناسی عمومی

مدرس: دکتر محمد بهادری

مکان: گروه آناتومی2

  علوم تشریح اندام نظری

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: گروه آناتومی2

شنبه
    آمار و روش تحقیق

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

یک هفته درمیان

مکان: گروه آناتومی2

  یک شنبه
    بافت شناسی عملی

مدرس: فریده حسینی

  دوشنبه
    سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکتر حسن مولادوست

مکان: سایت دانشکده پزشکی

زبان انگلیسی(تخصصی)

مدرس: دکتر بابک اشرفخانی

مکان: گروه آناتومی2

سه شنبه
کار با حیوانات آزمایشگاهی

مدرس: دکتر روح الله گازر

مکان: گروه آناتومی2

  علوم تشریح اندام عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

بافت شناسی عمومی نظری

مدرس: دکترفهیمه محمدقاسمی

مکان: گروه آناتومی2

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال اول  99-98

17-15

15-13

12-10

10-8

ایام هفته

کارورزی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

18-16

کارآموزی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: گروه آناتومی1

   

شنبه

کارورزی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

18-16

 

   

یک شنبه

   

علوم تشریح اعصاب نظری

مدرس: دکتر روح الله گازر

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

فیزیولوژی عمومی

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

دوشنبه

تکنیک های پیشرفته علوم تشریحی

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

تکنیک های پیشرفته علوم تشریحی

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

علوم تشریح سر و گردن نظری

مدرس: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

ساعت: 12:30-10

 

سه شنبه

 

علوم تشریح اعصاب عملی

مدرس: دکتر روح الله گازر

علوم تشریح سر و گردن عملی

مدرس: دکتر روح الله گازر

 

چهارشنبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/13
چاپ

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته علوم تشریحی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

-بافت شناسی عمومی(15)

 -جنین شناسی عمومی(16)

0/5

1/5

علوم تشریح اندام

1111514 1
 

0/5

1

بافت شناسی عمومی

1111515 2
  - 2

زبان انگلیسی تخصصی(جبرانی)

1111504 3
  0/5 0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

1111506 4
  - 1 جنین شناسی عمومی 1111516 5
  - 1

آمار و روش تحقیق(جبرانی)

1111507 6
  1 - کار با حیوانات آزمایشگاهی 1111523 7

جمع کل واحد:  9/5واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته علوم تشریحی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان

 

تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

-بافت شناسی عمومی(15)

 -جنین شناسی عمومی(16)

0/5

1/5

علوم تشریح اندام

1112114 1
 

0/5

1

بافت شناسی عمومی

1112115 2
  - 2

زبان انگلیسی تخصصی(جبرانی)

1112104 3
  0/5 0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

1112106 4
  - 1 جنین شناسی عمومی 1112116 5
  - 1

آمار و روش تحقیق(جبرانی)

1112107  

 

1 - کار با حیوانات آزمایشگاهی 1112123 6

جمع کل واحد:  9/5 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته علوم تشریحی ورودی مهر 97 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
بافت شناسی عمومی(15)

جنین شناسی عمومی(16)

1

2/5 علوم تشریح سروگردن 1112111 1
بافت شناسی عمومی(15)

جنین شناسی عمومی(16)

0/5

2 علوم تشریح اعصاب 1112112 2
- - 1/5 فیزیولوژی عمومی(جبرانی) 1112101 3
تکنیکهای ماکرو و میکروآناتومی(08) 1/5 0/5 تکنیکهای پیشرفته علوم تشریحی 1112121 4
- - 1(51 ساعت کارآموزی) کارآموزی 1112118 5
بافت شناسی عمومی(15)

جنین شناسی عمومی(16)

-

1(68 ساعت کارورزی)

کارورزی 1112119 6

جمع کل واحد:  11/5 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته علوم تشریحی ورودی مهر 96 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

 

-

6 پایان نامه 1111520 1

جمع کل واحد:  6 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته علوم تشریحی ورودی مهر 95 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

6

پایان نامه

1111520 1

جمع کل واحد:  6 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/01
چاپ