جمعه 11 مهر 1399
EN
منو
 
 
 
آناتومی
چاپ
چاپ
چاپ

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر99  نیمسال اول1400-1399

13-15 10-12 8-10 ایام هفته

جنین شناسی عمومی

مدرس: دکتر محمد بهادری

مکان: گروه آناتومی1

آمار و روش تحقیق

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

یک هفته درمیان

مکان: گروه آناتومی1

علوم تشریح اندام نظری

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: گروه آناتومی1

شنبه
     

 

یک شنبه
کار با حیوانات آزمایشگاهی

مدرس: دکتر روح الله گازر

مکان: گروه آناتومی1

بافت شناسی عمومی عملی

مدرسین: دکتر قاسمی، دکتر بهادری

  دوشنبه
سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکتر حسن مولادوست

مکان: سایت دانشکده پزشکی

  زبان انگلیسی(تخصصی)

مدرس: مصطفی حقیری

مکان: گروه آناتومی2

سه شنبه
  علوم تشریح اندام عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

بافت شناسی عمومی نظری

مدرس: دکترفهیمه محمدقاسمی

مکان: گروه آناتومی2

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول1400-1399

17-15

15-13

12-10

10-8

ایام هفته

کارورزی

ساعت: 18-16

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی1

کارآموزی

ساعت: 16-13

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی2

   

شنبه

کارورزی

ساعت: 18-16

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی1

     

یک شنبه

    علوم تشریح اعصاب نظری

مدرس: دکتر روح الله گازر

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

فیزیولوژی عمومی

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: کلاس گروه آناتومی1

دوشنبه

تکنیک های پیشرفته علوم تشریحی

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

تکنیک های پیشرفته علوم تشریحی

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

علوم تشریح سر و گردن نظری

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

ساعت: 12:30-10

 

سه شنبه

 

علوم تشریح اعصاب عملی

مدرس: دکتر روح الله گازر

علوم تشریح سر و گردن عملی

مدرس: دکتر آمنه محمدی

 

چهارشنبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/19
چاپ

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته علوم تشریحی ورودی مهر 99 نیمسال اول 1400-1399

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

بافت شناسی عمومی(15)

جنین شناسی عمومی(16)

0/5

1/5

علوم تشریح اندام

1111514 1

 

0/5

1

بافت شناسی عمومی

1111515 2

 

- 2

زبان انگلیسی تخصصی(جبرانی)

1111504 3
  0/5 0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

1111506 4
  - 1 جنین شناسی عمومی 1111516 5
  - 1

آمار و روش تحقیق(جبرانی)

1111507 6
  1 - کار با حیوانات آزمایشگاهی 1111523 7

جمع کل واحد:  9/5 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته علوم تشریحی ورودی مهر 98 نیمسال اول 1400-1399

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

بافت شناسی عمومی(15)

جنین شناسی عمومی(16)

1

2/5

علوم تشریح سر و گردن

1111511 1

بافت شناسی عمومی(15)

جنین شناسی عمومی(16)

0/5

2

علوم تشریح اعصاب

1111512 2

-

- 1/5

فیزیولوژی عمومی (جبرانی)

1111501 3

تکنیکهای ماکرو و میکرو آناتومی (08)

1/5 0/5 تکنیکهای پیشرفته علوم تشریحی 1111521 4
  - 1 کارآموزی 1111518 5

بافت شناسی عمومی(15)

جنین شناسی عمومی(16)

- 1

کارورزی

1111519 5

جمع کل واحد:  11/5 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/23
چاپ