پنجشنبه 14 فروردین 1399
EN
منو
 
 
چاپ

 

 

برنامه کلاس پزشکی ورودی  بهمن 98 نیمسال  دوم99-98

ساعت17-15

ساعت15-13

ساعت 12-10

ساعت 10-8

ایام هفته

فارسی

ساعت: 18-15

عملی بلوک اندام گروه(1)

بیوشیمی مولکول- سلول نظری

مکان کلاس: آمفی تئاتر پایین

روانشناسی

مکان کلاس: آمفی تئاتر پایین

شنبه

عملی بلوک فیزیولوژی گروه(1)

عملی بلوک بیوشیمی گروه(1)

تربیت بدنی(1) آقایان

ساعت: 18-16

عملی بلوک فیزیولوژی گروه(3)

عملی بلوک فیزیولوژی گروه(2)

آداب پزشکی1/اصول خدمات سلامت

مکان کلاس: آمفی تئاتر پایین

یکشنبه

عملی بلوک بافت گروه(1) 

تربیت بدنی(1) خانمها گروه1

 بلوک اندام عملی

تربیت بدنی(1) خانمها گروه2

تربیت بدنی  (1) آقایان گروه

ساعت 18-16

عملی بلوک اندام گروه(2)

علوم تشریح دستگاه اسکلتی عضلانی

مکان: کلاس3

عملی بلوک بافت گروه(2)

دوشنبه

عملی بلوک اندام گروه(3)

عملی بلوک بافت گروه(3)

عملی بلوک بافت گروه(4) 

عملی بلوک بیوشیمی گروه(3)

عملی بلوک بیوشیمی گروه(2)

 

عملی بلوک اندام گروه(4)

فیزیولوژی سلولی و خون

مکان کلاس: آمفی تئاتر پایین

مقدمات علوم تشریح

کلاس(3)

سه شنبه

عملی بلوک بافت گروه(5)

عملی بلوک فیزیولوژی گروه(4)

بیوشیمی مولکول- سلول

مکان کلاس: آمفی تئاتر پایین

عملی بلوک بیوشیمی گروه(4)

 

زبان انگلیسی عمومی گروه2

مکان : کلاس5

زبان انگلیسی عمومی گروه1

مکان : کلاس5

مقدمات علوم تشریح 7 جلسه

 مکان کلاس: آمفی تئاتر پایین

چهارشنبه

زبان انگلیسی عمومی یک هفته درمیان

مکان : کلاس5

 

برنامه کلاس پزشکی ورودی مهر 98 نیمسال دوم 99-98

ساعت17-15

ساعت15-13

ساعت 12-10

ساعت 10-8

ایام هفته

علوم تشریح بلوک عملی تنه

گروه(2)

علوم تشریح بلوک عملی تنه

گروه(1)

فیزیولوژی  گردش خون، فیزیولوژی تنفس، فیزیولوژی گوارش، فیزیولوژی قلب

مکان: کلاس1

علوم تشریح دستگاه تنفس

مکان: کلاس1

شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام  گروه(1) آقایان

 مکان: کلاس1

علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

مکان: کلاس1

تربیت بدنی(2)

 آقایان  ساعت 18-16

تربیت بدنی (2) خانمها

فیزیولوژی  گردش خون، فیزیولوژی تنفس، فیزیولوژی گوارش، فیزیولوژی قلب

مکان: کلاس1

بیوشیمی دیسیپلین

مکان: کلاس1

یکشنبه

علوم تشریح بلوک عملی تنه

گروه(3)

تربیت بدنی (2) خانمها

زبان تخصصی پزشکی(1)گروه(1)

کلاس(5)

فیزیولوژی عملی گروه(1)

زبان تخصصی پزشکی(1) یک هفته درمیان

مکان: کلاس5

دوشنبه

فیزیولوژی عملی گروه(2)

بیوشیمی دیسیپلین عملی گروه(1)

زبان تخصصی پزشکی(1) گروه  (2)

مکان: کلاس5

اندیشه اسلامی(1) گروه(2) خانمها

علوم تشریح بلوک عملی تنه

گروه(4)

اصول اپیدمیولوژی

مکاند: کلاس3

علوم تشریح دستگاه گوارش

 مکان کلاس: آمفی تئاتر پایین

سه شنبه

اندیشه اسلامی(1) گروه(1) آقایان

مکان: کلاس4

تربیت بدنی  (2) آقایان 

ساعت: 18-16

فیزیولوژی عملی گروه(4)

بیوشیمی دیسیپلین عملی گروه(2)

بیوشیمی دیسیپلین عملی گروه(2)

چهارشنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام گروه2 خانمها

مکان: کلاس4

بیوشیمی دیسیپلین عملی گروه(3)

فیزیولوژی عملی گروه(3)

     

آداب پزشکی 2

پنج شنبه

 

برنامه کلاس پزشکی ورودی بهمن 97 نیمسال دوم 99-98

ساعت17-15

ساعت15-13

ساعت 12-10

ساعت 10-8

ایام هفته

 

زبان تخصصی پزشکی (2) گروه(1)

زبان تخصصی پزشکی (2)

یک هفته درمیان  مکان: کلاس5

زبان تخصصی پزشکی (2) گروه(1)

مکان: کلاس5

شنبه

ایمنی شناسی پزشکی بلوک عملی(1)

فیزیولوژی غدد و تولیدمثل و فیزیولوژی کلیه عملی گروه(1)

علوم تشریح سر و گردن عملی گروه(2)

علوم تشریح سر و گردن عملی گروه(1)

علوم تشریح سر و گردن

مکان: کلاس3

فیزیولوژی غدد و تولیدمثل و فیزیولوژی کلیه عملی گروه2

یکشنبه

فیزیولوژی غدد و تولیدمثل و فیزیولوژی کلیه عملی گروه3

 

فیزیولوژی غدد و تولیدمثل 

مکان: کلاس4

علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی

مکان: کلاس3

فیزیولوژی کلیه 

مکان: کلاس4

علوم تشریح سر و گردن عملی گروه(4)

علوم تشریح سر و گردن عملی گروه3

اصول کلی تغذیه

مکان: کلاس1

علوم تشریح حواس ویژه

مکان: کلاس1

دوشنبه

ایمنی شناسی پزشکی بلوک عملی2

علوم تشریح غدد درون ریز

مکان: کلاس1

علوم تشریح سر و گردن عملی گروه5

فیزیولوژی غدد و تولیدمثل و فیزیولوژی کلیه عملی گروه(4)

بیوشیمی هورمون ها و بیوشیمی کلیه

مکان: کلاس1

فیزیک پزشکی 

کلاس1

سه شنبه

اندیشه اسلامی(2) گروه(2) خانمها

مکان: کلاس5

اندیشه اسلامی  (2) گروه(1) آقایان

ایمنی شناسی پزشکی بلوک عملی گروه3

 

 

ایمنی شناسی پزشکی

مکان: کلاس1

فیزیولوژی غدد و تولیدمثل 

مکان: کلاس1

چهارشنبه

فیزیولوژی کلیه 

مکان: کلاس1

   

 

آداب پزشکی 3

پنج شنبه

 

برنامه کلاس پزشکی ورودی  مهر97 نیمسال دوم 99-98

ساعت17-15

ساعت15-13

ساعت 12-10

ساعت 10-8

ایام هفته

علوم تشریح سیستم اعصاب عملی گروه(2)

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه عملی گروه(1)

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه نظری

مکان: کلاس3

علوم تشریح سیستم اعصاب نظری

مکان: کلاس3

شنبه

باکتری شناسی پزشکی عملی گروه(1)

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران گروه(1)آقایان

علوم تشریح سیستم اعصاب عملی گروه(1)

 

قارچ شناسی پزشکی عملی گروه(1)

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه عملی گروه(2)

قارچ شناسی پزشکی نظری 7 هفته اول

مکان: کلاس3

یکشنبه

انقلاب اسلامی ایران گروه(2) خانمها

مکان: کلاس4

انقلاب اسلامی ایران گروه(2)آقایان 

مکان: کلاس5

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

 گروه (1) آقایان

قارچ شناسی پزشکی عملی گروه(2)

تفسیر موضوعی قرآن آقایان گروه(1)

مکان: کلاس4

باکتری شناسی پزشکی نظری

مکان: کلاس3

دوشنبه

باکتری شناسی پزشکی عملی گروه(2)

علوم تشریح سیستم اعصاب عملی گروه(3)

علوم تشریح سیستم اعصاب عملی گروه(5)

باکتری شناسی پزشکی عملی گروه 3

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه عملی گروه(4)

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه عملی گروه(3)

سه شنبه

انگل شناسی پزشکی عملی

انگل شناسی پزشکی عملی

تفسیر موضوعی قرآن خانمها گروه(2)

مکان: کلاس4

علوم تشریح سیستم اعصاب عملی گروه(4)

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

 گروه (2) خانمها

مکان: کلاس4

 

باکتری شناسی پزشکی عملی گروه(4)

انگل شناسی پزشکی نظری

مکان: کلاس3

ویروس شناسی پزشکی

مکان: کلاس3

چهارشنبه

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران گروه(2) خانمها

مکان: کلاس4

باکتری شناسی پزشکی

یک هفته درمیان

 

 

 

آداب پزشکی(4)

پنج شنبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/15
چاپ

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن98 نیمسال دوم 99-98

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان 

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 10:00 1399/2/9 - 0 0/4 فیزیولوژی خون 11796 1
دانشکده پزشکی 13:00 1399/3/24 - 0 2/3 بیوشیمی مولکول- سلول 12096 2
دانشکده پزشکی 8:30 1399/3/26 - 0 2 روانشناسی سلامت  114096 3
دانشکده پزشکی 9:30 1399/3/31 - 0 2/5 مقدمات علوم تشریح 10196 4
دانشکده پزشکی 13:00 1399/3/27 - 0 1/5 اصول خدمات سلامت 13396 5
- 13:00 1399/3/27 - 0 0/5 آداب پزشکی(1) 14196 6
دانشکده پزشکی 10:00 1399/4/2 - 0 0/8

فیزیولوژی سلول

11196 7
دانشکده پزشکی 13:00 1399/4/4 - 0 3 فارسی    1696 8
دانشکده پزشکی 13:00 1399/4/7 - گروه 1 مشترک
گروه 2
مشترک
3 زبان انگلیسی عمومی 1796 9
دانشکده پزشکی 8:30 1399/4/10 - 0 2/4 علوم تشریح اسکلتی- عضلانی 10296 10
- - - - گروه 1 آقایان 
گروه 2خانمها
1 تربیت بدنی(1) 1896 11
تعداد کل واحدها:19/4 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر98 نیمسال  دوم 99-98

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان 

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 10:00 1398/12/3 فیزیولوژی سلول  0 0/5 فیزیولوژی قلب

 

111296 1
دانشکده پزشکی 12:30 1399/1/30 مقدمات علوم تشریح 0 1/5 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق 10496 2
دانشکده پزشکی 12:30 1399/1/30 مقدمات علوم تشریح 0 0/7 علوم تشریح دستگاه تنفس 10596 3
دانشکده پزشکی 10:00 1399/2/6 فیزیولوژی سلول 0 1/2 فیزیولوژی گردش خون 11596 4
دانشکده پزشکی 10:00 1399/2/27 فیزیولوژی سلول 0 0/7 فیزیولوژی تنفس 11396 5
دانشکده پزشکی 10:30 1399/4/10 فیزیولوژی سلول 0 0/7 فیزیولوژی گوارش 11696 6
دانشکده پزشکی 8:30 1399/4/4 - 0 2 اصول اپیدمیولوژی 13496 7
دانشکده پزشکی 8:30 1399/3/25 بیوشیمی مولکول-سلول 0 1/7 بیوشیمی دیسیپلین 121196 8
دانشکده پزشکی 13:00 1399/3/31 زبان انگلیسی عمومی گروه1 مشترک 3 زبان تخصصی پزشکی1 14596 9
- - - - 0 0/5 آداب پزشکی2 14296 10
دانشکده پزشکی 8:30 1399/4/2 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 تاریخ تحلیلی صدراسلام  12196 11
دانشکده پزشکی 8:30 1399/4/8 مقدمات علوم تشریح 0 0/7 علوم تشریح دستگاه گوارش 10696 12
دانشکده پزشکی 10:30 1399/3/27 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 اندیشه اسلامی 1 196 13
- - - - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

1 تربیت بدنی2 1996 14
تعداد کل واحدها:19/5 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن97 نیمسال دوم 99-98

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان 

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 12:30 1399/2/14 مقدمات علوم تشریح 0 1/1 علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی 11096 1
دانشکده پزشکی - هماهنگی با مدیر گروه بیوشیمی مولکول-سلول

بیوشیمی دیسیپلین

0 0/7 بیوشیمی هورمون ها 12296 2
دانشکده پزشکی - هماهنگی با مدیر گروه بیوشیمی مولکول-سلول

بیوشیمی دیسیپلین

0 0/2 بیوشیمی کلیه 12396 3
دانشکده پزشکی 10:30 1399/4/11 فیزیولوژی سلول 0 1/3 فیزیولوژی غدد و تولیدمثل 11896 4
دانشکده پزشکی 10:30 1399/3/24 مقدمات علوم تشریح 0 1/7 علوم تشریح سرو گردن 10396 5
دانشکده پزشکی 10:30 1399/4/4 اندیشه اسلامی 1 گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 اندیشه اسلامی 2 296 6
دانشکده پزشکی 8:30 1399/4/9

-

0 2 اصول کلی تغذیه  12596 7
دانشکده پزشکی 8:30 1399/1/20 فیزیولوژی سلول 0 0/8 فیزیولوژی کلیه  11996 8
دانشکده پزشکی 10:30 1399/3/26 - 0 2 ایمنی شناسی پزشکی 13196 9
دانشکده پزشکی 10:30 1399/4/7 زبان تخصصی پزشکی 1 گروه1

گروه 2

3 زبان تخصصی پزشکی 2 14696 10
دانشکده پزشکی 13 1399/4/2 - 0 2 فیزیک پزشکی  12696 11
دانشکده پزشکی 10:30 1399/3/31 مقدمات علوم تشریح 0 0/9 علوم تشریح سیستم حواس ویژه  10996 12
دانشکده پزشکی 10:30 1399/3/31 مقدمات علوم تشریح 0 0/4 علوم تشریح غدد درون ریز 10796 13
- - - - 0 0/5 آداب پزشکی3 14396 14
تعداد کل واحدها:18/6 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر97 نیمسال دوم 99-98

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان 

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 8:30 1399/3/24 - 0 3 باکتری شناسی پزشکی 12796 1
دانشکده پزشکی 8:30 1399/3/27 مقدمات علوم تشریح 0 1/9 علوم تشریح سیستم اعصاب  10896 2
دانشکده پزشکی 8:30 1399/3/31 فیزیولوژی سلول 0 1/5 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه  11496 3
دانشکده پزشکی 13 1399/4/1 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  2196 4
دانشکده پزشکی 10:30 1399/4/2 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 396 5
دانشکده پزشکی 13 1399/4/4 - 0 1 ویروس شناسی پزشکی 130961 6
دانشکده پزشکی 8:30 1399/4/7 - 0 2 انگل شناسی  12896 7
دانشکده پزشکی 10:30 1399/4/9 - 0 1 قارچ شناسی پزشکی 12996 8
دانشکده پزشکی 13 1399/4/10 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 تفسیر موضوعی قرآن 1496 9
دانشکده پزشکی 13 1399/4/11 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 انقلاب اسلامی ایران 996 10
- - - - 0 0/5  آداب پزشکی4 14496 11
تعداد کل واحدها:18/9 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/06
چاپ

برنامه نیمسال دوم 98-99 دانشجویان پزشکی

ورودی بهمن96

مقطع مقدمات بالینی(ترم1، گروه2)

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

13

4/5/99

23/4/99

25/12/98

2

124961

ژنتیک

1

8:30

28/5/99

29/2/99

19/12/98

1

135961

آمار پزشکی

2

13

7/5/99

25/4/99

24/2/99

1

186961

مقدمات بیماریهای عفونی 

3

13

19/5/99

4/4/99

27/1/99

1

132961

ایمنی شناسی بالینی 

4

13

15/5/99

21/4/99

14/4/99

0/5

185961

مقدمات روانپزشکی 

5

8:30

21/5/99

3/4/99

19/1/99

2

 

مدیریت سلامت در حوادث و بلایا

6

13

13/5/99

23/2/99

20/12/98

1

138961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع غیر واگیر

7

8:30

25/5/99

20/2/99

17/12/98

1

164

اصول پایه فارماکولوژی پزشکی

8

8:30

8/5/99

14/4/99

22/12/98

2

20

دانش خانواده و جمعیت

9

13

11/5/99

11/3/99

25/12/98

1

1396

بیوشیمی بالینی

10

8:30

31/4/99

23/4/99

19/12/98

1

153961

پاتولوژی عملی

11

8:30

31/4/99

23/4/99

19/12/98

0/5

147961

کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی

12

8:30

31/4/99

23/4/99

19/12/98

0/6

148961

پاتولوژی آماس، ترمیم بافتی و اختلالات همودینامیک

13

8:30

31/4/99

23/4/99

19/12/98

0/5

149961

 پاتولوژی اختلالات سیستم ایمنی بدن انسان

14

8:30

31/4/99

23/4/99

19/12/98

0/6

150961

پاتولوژی نئوپلازی

15

8:30

31/4/99

23/4/99

19/12/98

0/5

151961

پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماریهای دوره کودکی

16

8:30

31/4/99

23/4/99

19/12/98

0/4

152961

پاتولوژی بیماریهای محیطی، تغذیه ای و عفونی

17

برنامه توسط گروه تعیین می شود.

1

153961

پاتولوژی عملی

18

 

برنامه نیمسال دوم 98-99 دانشجویان پزشکی

ورودی مهر96

مقطع مقدمات بالینی(ترم2، گروه1)

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

13

21/4/99

14/2/99

27/11/98

2 175 مقدمات بیماریهای قلب و عروق

1

8:30

29/4/99

3/4/99

29/11/98

1.6

180 مقدمات بیماریهای کلیه

2

8:30

13/5/99

24/1/99

4/12/98

0.5 184 مقدمات بیماریهای اعصاب

3

13

25/4/99

16/4/99

28/11/98

2 176 مقدمات بیماریهای دستگاه تنفس

4

8:30

11/5/99

23/2/99

6/12/98

1 183 مقدمات بیماریهای جراحی

5

8:30

15/5/99

20/3/99

30/2/99

1 137 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع واگیر

6

8:30

22/5/99

16/4/99

22/2/99

1.5 136 روش تحقیق

7

8:30

7/5/99

25/1/99

21/11/98

1 170 شرح حال و معاینه فیزیکی1

8

8

23/5/99

12/4/99

28/1/99

1 171 کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی1

9

8:30

4/5/99

24/2/99

26/11/98

0.4 155 پاتولوژی دستگاه قلب و عروق

10

8:30

4/5/99

24/2/99

26/11/98

0.4 156 پاتولوژی دستگاه تنفس

11

8:30

4/5/99

24/2/99

26/11/98

0.4 157 پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی

12

8:30

4/5/99

24/2/99

26/11/98

0.7 160 پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پستان

13

8:30

4/5/99

24/2/99

26/11/98

0.5 163 پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی

14

8:30

19/5/99

24/2/99

26/11/98

0.6 165 فارماکولوژی قلب و عروق، ریه

15

8:30

19/5/99

24/2/99

26/11/98

0.6 166 فارماکولوژی داروهای ضد میکروبی

16

8:30

19/5/99

24/2/99

26/11/98

0.7 169 فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان

17

 

برنامه نیمسال اول 98-99 دانشجویان پزشکی

ورودی مهر95

مقطع مقدمات بالینی(ترم2، گروه1)

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

8:30

23/1/99

18/1/99

4/12/98

2 1154 فیزیوپاتولوژی بیماریهای خون

1

8:30

7/4/99

10/3/99

26/11/98

2 11612 فارماکولوژی 2

2

8:30

31/3/99

31/2/99

26/11/98

2 11732 پاتولوژی اختصاصی نظری2

3

برنامه توسط گروه تعیین می شود.

2 1159 پاتولوژی اختصاصی عملی

4

پنجشنبه ها، طبق برنامه تنظیمی در بیمارستانها برگزار می شود.

22/3/99

8/3/99

1/12/98

2.5 1163 نشانه شناسی عملی

5

8:30

16/2/99

9/2/99

24/1/99

2 1153 فیزوپاتولوژی بیماریهای غدد

6

8:30

19/3/99

13/3/99

21/2/99

2 1157 فیزوپاتولوژی بیماریهای روماتیسمی

7

8:30

21/4/99

17/4/99

8/4/99

1 1197 مهارتهای بالینی

8

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/12
چاپ

کارآموزان ورودی بهمن93

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

روانپزشکی

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

روانپزشکی

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

عفونی

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

روانپزشکی

عفونی

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

عفونی

بهداشت

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

رادیولوژی

قلب

عفونی

ارتوپدی

داخلی

داخلی

داخلی

عفونی

بهداشت

اعصاب

اورولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

عفونی

قلب

چشم

رادیولوژی

زنان

زنان

عفونی

ENT

اعصاب

قلب

چشم

زنان

زنان

عفونی

ارتوپدی

قلب

اعصاب

بهداشت

جراحی

جراحی

ENT

قلب

اعصاب

عفونی

روانپزشکی

جراحی

جراحی

ENT

قلب

اعصاب

عفونی

روانپزشکی

آذر

آبان

مهر

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

کودکان

اورولوژی

بهداشت

زنان

زنان

جراحی

جراحی

کودکان

چشم

اورولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

زنان

جراحی

جراحی

اورولوژی

بهداشت

ارتوپدی

رادیولوژی

کودکان

جراحی

جراحی

چشم

اورولوژی

ارتوپدی

رادیولوژی

کودکان

چشم

روانپزشکی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

کودکان

روانپزشکی

اعصاب

جراحی

جراحی

زنان

زنان

کودکان

روانپزشکی

ENT

جراحی

جراحی

زنان

زنان

روانپزشکی

ENT

اعصاب

زنان

زنان

جراحی

جراحی

ارتوپدی

جراحی

جراحی

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

اورولوژی

جراحی

جراحی

رادیولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

اورولوژی

ارتوپدی

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

رادیولوژی

چشم

ارتوپدی

داخلی

داخلی

داخلی

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

رادیولوژی

چشم

ENT

پوست

ارتوپدی

کودکان

کودکان

ارتوپدی

رادیولوژی

چشم

پوست

ENT

کودکان

کودکان

چشم

روانپزشکی

کودکان

کودکان

کودکان

پوست

زنان

ENT

پوست

زنان

زنان

بهداشت

کودکان

کودکان

اورولوژی

ارتوپدی

پوست

ENT

رادیولوژی

کودکان

کودکان

ENT

پوست

بهداشت

چشم

اورولوژی

کودکان

کودکان

قلب

رادیولوژی

پوست

ارتوپدی

چشم

کودکان

کودکان

بهداشت

اورولوژی

کودکان

کودکان

کودکان

پوست

ارتوپدی

پوست

اورولوژی

کودکان

کودکان

کودکان

روانپزشکی

رادیولوژی


 

کارآموزان ورودی مهر93

 مهر

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

عفونی

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

ارتوپدی

عفونی

قلب

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

قلب

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

چشم

اعصاب

قلب

عفونی

داخلی

داخلی

داخلی

رادیولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

اعصاب

عفونی

قلب

اورولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

روانپزشکی

قلب

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

روانپزشکی

عفونی

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

اعصاب

قلب

عفونی

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

کودکان

اورولوژی

بهداشت

زنان

زنان

جراحی

جراحی

کودکان

اورولوژی

رادیولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

کودکان

رادیولوژی

روانپزشکی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

کودکان

چشم

ارتوپدی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

رادیولوژی

ENT

ارتوپدی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

بهداشت

چشم

رادیولوژی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

اورولوژی

رادیولوژی

ENT

جراحی

جراحی

زنان

زنان

اورولوژی

رادیولوژی

روانپزشکی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

دی

آذر

آبان

مهر

مرداد

تیر

خرداد

چشم

ENT

پوست

رادیولوژی

روانپزشکی

کودکان

کودکان

روانپزشکی

بهداشت

ارتوپدی

پوست

چشم

کودکان

کودکان

بهداشت

اورولوژی

پوست

ارتوپدی

ENT

کودکان

کودکان

اورولوژی

روانپزشکی

بهداشت

پوست

ENT

کودکان

کودکان

اورولوژی

پوست

کودکان

کودکان

کودکان

چشم

بهداشت

ارتوپدی

پوست

کودکان

کودکان

کودکان

ENT

اورولوژی

پوست

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

ارتوپدی

بهداشت

پوست

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

بهداشت

ارتوپدی

 

کارآموزان ورودی بهمن92

آبان

مهر

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

کودکان

رادیولوژی

چشم

زنان

زنان

جراحی

جراحی

اعصاب

کودکان

ارتوپدی

اورولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

اعصاب

کودکان

ارتوپدی

اورولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

قلب

کودکان

چشم

رادیولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

قلب

کودکان

چشم

رادیولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

عفونی

کودکان

بهداشت

روانپزشکی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

عفونی

کودکان

بهداشت

روانپزشکی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

ارتوپدی

روانپزشکی

بهداشت

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

ENT

روانپزشکی

بهداشت

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

ENT

رادیولوژی

بهداشت

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

بهداشت

اورولوژی

رادیولوژی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

چشم

اورولوژی

روانپزشکی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

ارتوپدی

اورولوژی

روانپزشکی

ENT

بهداشت

پوست

کودکان

کودکان

رادیولوژی

ENT

روانپزشکی

پوست

چشم

بهداشت

کودکان

کودکان

روانپزشکی

رادیولوژی

ENT

پوست

چشم

بهداشت

کودکان

کودکان

روانپزشکی

ENT

پوست

بهداشت

اورولوژی

ارتوپدی

کودکان

کودکان

ENT

روانپزشکی

پوست

بهداشت

اورولوژی

ارتوپدی

کودکان

کودکان

رادیولوژی

چشم

پوست

ارتوپدی

ENT

اورولوژی

کودکان

کودکان

رادیولوژی

چشم

اورولوژی

ارتوپدی

ENT

پوست

کودکان

کودکان

اورولوژی

پوست

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

ENT

رادیولوژی

اورولوژی

پوست

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

رادیولوژی

ارتوپدی

پوست

روانپزشکی

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

اورولوژی

ارتوپدی

پوست

چشم

ارتوپدی

کودکان

کودکان

کودکان

روانپزشکی

ENT

پوست

رادیولوژی

ارتوپدی

کودکان

کودکان

کودکان

بهداشت

ENT

 

کارآموزان ورودی مهر92

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهداشت

کودکان

کودکان

کودکان

چشم

بهداشت

کودکان

کودکان

کودکان

اورولوژی

اورولوژی

کودکان

کودکان

کودکان

رادیولوژی

روانپزشکی

کودکان

کودکان

کودکان

رادیولوژی

کودکان

رادیولوژی

ارتوپدی

چشم

بهداشت

کودکان

رادیولوژی

ارتوپدی

ENT

روانپزشکی

کودکان

اورولوژی

رادیولوژی

ENT

بهداشت

کودکان

ENT

چشم

ارتوپدی

روانپزشکی

کودکان

اورولوژی

ENT

ارتوپدی

رادیولوژی

کودکان

ارتوپدی

رادیولوژی

روانپزشکی

بهداشت

بهداشت

کودکان

کودکان

کودکان

اورولوژی

کودکان

ENT

اورولوژی

ارتوپدی

روانپزشکی

دی

آذر

آبان

مهر

مرداد

ارتوپدی

روانپزشکی

رادیولوژی

پوست

ENT

ارتوپدی

روانپزشکی

رادیولوژی

پوست

ENT

روانپزشکی

بهداشت

پوست

ENT

ارتوپدی

اورولوژی

بهداشت

چشم

پوست

ارتوپدی

روانپزشکی

اورولوژی

پوست

کودکان

کودکان

چشم

اورولوژی

پوست

کودکان

کودکان

چشم

پوست

روانپزشکی

کودکان

کودکان

بهداشت

پوست

اورولوژی

کودکان

کودکان

چشم

پوست

روانپزشکی

کودکان

کودکان

پوست

چشم

اورولوژی

کودکان

کودکان

پوست

رادیولوژی

ارتوپدی

ENT

چشم

پوست

چشم

بهداشت

کودکان

کودکان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/25
چاپ

برنامه گروه الف

ماه هجدهم ماه هفدهم ماه شانزدهم ماه پانزدهم ماه چهاردهم ماه سیزدهم ماه دوازدهم ماه یازدهم ماه دهم ماه نهم ماه هشتم ماه هفتم ماه ششم ماه پنجم ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول زیرگروه
ارتوپدی چشم زنان زنان جراحی  جراحی  روانپزشکی قلب عفونی داخلی داخلی داخلی طب اورژانس نورولوژی  بهداشت کودکان کودکان کودکان A
اورولوژی ENT مسمومیت پوست
چشم اورولوژی زنان زنان جراحی  جراحی  قلب عفونی روانپزشکی داخلی داخلی داخلی نورولوژی  بهداشت طب اورژانس کودکان کودکان کودکان B
ENT ارتوپدی مسمومیت پوست
زنان زنان جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم عفونی روانپزشکی قلب داخلی داخلی داخلی بهداشت طب اورژانس نورولوژی  کودکان کودکان کودکان C
اورولوژی ENT مسمومیت پوست
زنان زنان جراحی  جراحی  چشم اورولوژی داخلی داخلی داخلی روانپزشکی قلب عفونی کودکان کودکان کودکان طب اورژانس نورولوژی  بهداشت D
ENT ارتوپدی مسمومیت پوست
جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم زنان زنان داخلی داخلی داخلی قلب عفونی روانپزشکی کودکان کودکان کودکان نورولوژی  بهداشت طب اورژانس E
اورولوژی ENT مسمومیت پوست
جراحی  جراحی  چشم اورولوژی زنان زنان داخلی داخلی داخلی عفونی روانپزشکی قلب کودکان کودکان کودکان بهداشت طب اورژانس نورولوژی  F
ENT ارتوپدی مسمومیت پوست

برنامه گروه ب

ماه هجدهم ماه هفدهم ماه شانزدهم ماه پانزدهم ماه چهاردهم ماه سیزدهم ماه دوازدهم ماه یازدهم ماه دهم ماه نهم ماه هشتم ماه هفتم ماه ششم

ماه پنجم

ماه چهارم

ماه سوم

ماه دوم

ماه

اول

زیرگروه
طب اورژانس نورولوژی  بهداشت کودکان کودکان کودکان ارتوپدی چشم زنان زنان جراحی  جراحی  روانپزشکی قلب عفونی داخلی داخلی داخلی A
پوست اورولوژی ENT مسمومیت
نورولوژی  بهداشت طب اورژانس کودکان کودکان کودکان چشم اورولوژی زنان زنان جراحی  جراحی  قلب عفونی روانپزشکی داخلی داخلی داخلی B
پوست ENT ارتوپدی مسمومیت
بهداشت طب اورژانس نورولوژی  کودکان کودکان کودکان زنان زنان جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم عفونی روانپزشکی قلب داخلی داخلی داخلی C
پوست اورولوژی ENT مسمومیت
کودکان کودکان کودکان طب اورژانس نورولوژی  بهداشت زنان زنان جراحی  جراحی  چشم اورولوژی داخلی داخلی داخلی روانپزشکی قلب عفونی D
پوست ENT ارتوپدی مسمومیت
کودکان کودکان کودکان نورولوژی  بهداشت طب اورژانس جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم زنان زنان داخلی داخلی داخلی قلب عفونی روانپزشکی E
پوست اورولوژی ENT  مسمومیت
کودکان کودکان کودکان بهداشت طب اورژانس نورولوژی  جراحی  جراحی  چشم اورولوژی زنان زنان داخلی داخلی داخلی عفونی روانپزشکی قلب F
پوست ENT ارتوپدی مسمومیت

برنامه گروه ج

ماه هجدهم ماه هفدهم ماه شانزدهم ماه پانزدهم ماه چهاردهم ماه سیزدهم ماه دوازدهم ماه یازدهم ماه دهم ماه نهم ماه هشتم ماه هفتم ماه ششم ماه پنجم ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول زیرگروه
روانپزشکی قلب عفونی داخلی داخلی داخلی طب اورژانس نورولوژی  بهداشت کودکان کودکان کودکان ارتوپدی چشم زنان زنان جراحی  جراحی  A
مسمومیت پوست اورولوژی ENT
قلب عفونی روانپزشکی داخلی داخلی داخلی نورولوژی  بهداشت طب اورژانس کودکان کودکان کودکان چشم اورولوژی زنان زنان جراحی  جراحی  B
مسمومیت پوست ENT ارتوپدی
عفونی روانپزشکی قلب داخلی داخلی داخلی بهداشت طب اورژانس نورولوژی  کودکان کودکان کودکان زنان زنان جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم C
مسمومیت پوست اورولوژی ENT
داخلی داخلی داخلی روانپزشکی قلب عفونی کودکان کودکان کودکان طب اورژانس نورولوژی  بهداشت زنان زنان جراحی  جراحی  چشم اورولوژی D
مسمومیت پوست ENT ارتوپدی
داخلی داخلی داخلی قلب عفونی روانپزشکی کودکان کودکان کودکان نورولوژی  بهداشت طب اورژانس جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم زنان زنان E
مسمومیت پوست اورولوژی ENT
داخلی داخلی داخلی عفونی روانپزشکی قلب کودکان کودکان کودکان بهداشت طب اورژانس نورولوژی  جراحی  جراحی  چشم اورولوژی زنان زنان F
مسمومیت پوست ENT ارتوپدی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/28
 
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   4  کل مراجعات:   30775