یکشنبه 6 مهر 1399
EN
منو
 
 
چاپ
چاپ
چاپ
چاپ

کارآموزان ورودی بهمن93

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

روانپزشکی

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

روانپزشکی

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

عفونی

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

روانپزشکی

عفونی

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

عفونی

بهداشت

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

رادیولوژی

قلب

عفونی

ارتوپدی

داخلی

داخلی

داخلی

عفونی

بهداشت

اعصاب

اورولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

عفونی

قلب

چشم

رادیولوژی

زنان

زنان

عفونی

ENT

اعصاب

قلب

چشم

زنان

زنان

عفونی

ارتوپدی

قلب

اعصاب

بهداشت

جراحی

جراحی

ENT

قلب

اعصاب

عفونی

روانپزشکی

جراحی

جراحی

ENT

قلب

اعصاب

عفونی

روانپزشکی

آذر

آبان

مهر

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

کودکان

اورولوژی

بهداشت

زنان

زنان

جراحی

جراحی

کودکان

چشم

اورولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

زنان

جراحی

جراحی

اورولوژی

بهداشت

ارتوپدی

رادیولوژی

کودکان

جراحی

جراحی

چشم

اورولوژی

ارتوپدی

رادیولوژی

کودکان

چشم

روانپزشکی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

کودکان

روانپزشکی

اعصاب

جراحی

جراحی

زنان

زنان

کودکان

روانپزشکی

ENT

جراحی

جراحی

زنان

زنان

روانپزشکی

ENT

اعصاب

زنان

زنان

جراحی

جراحی

ارتوپدی

جراحی

جراحی

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

اورولوژی

جراحی

جراحی

رادیولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

اورولوژی

ارتوپدی

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

رادیولوژی

چشم

ارتوپدی

داخلی

داخلی

داخلی

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

رادیولوژی

چشم

ENT

پوست

ارتوپدی

کودکان

کودکان

ارتوپدی

رادیولوژی

چشم

پوست

ENT

کودکان

کودکان

چشم

روانپزشکی

کودکان

کودکان

کودکان

پوست

زنان

ENT

پوست

زنان

زنان

بهداشت

کودکان

کودکان

اورولوژی

ارتوپدی

پوست

ENT

رادیولوژی

کودکان

کودکان

ENT

پوست

بهداشت

چشم

اورولوژی

کودکان

کودکان

قلب

رادیولوژی

پوست

ارتوپدی

چشم

کودکان

کودکان

بهداشت

اورولوژی

کودکان

کودکان

کودکان

پوست

ارتوپدی

پوست

اورولوژی

کودکان

کودکان

کودکان

روانپزشکی

رادیولوژی


 

کارآموزان ورودی مهر93

 مهر

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

عفونی

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

ارتوپدی

عفونی

قلب

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

قلب

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

چشم

اعصاب

قلب

عفونی

داخلی

داخلی

داخلی

رادیولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

اعصاب

عفونی

قلب

اورولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

روانپزشکی

قلب

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

روانپزشکی

عفونی

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

اعصاب

قلب

عفونی

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

کودکان

اورولوژی

بهداشت

زنان

زنان

جراحی

جراحی

کودکان

اورولوژی

رادیولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

کودکان

رادیولوژی

روانپزشکی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

کودکان

چشم

ارتوپدی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

رادیولوژی

ENT

ارتوپدی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

بهداشت

چشم

رادیولوژی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

اورولوژی

رادیولوژی

ENT

جراحی

جراحی

زنان

زنان

اورولوژی

رادیولوژی

روانپزشکی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

دی

آذر

آبان

مهر

مرداد

تیر

خرداد

چشم

ENT

پوست

رادیولوژی

روانپزشکی

کودکان

کودکان

روانپزشکی

بهداشت

ارتوپدی

پوست

چشم

کودکان

کودکان

بهداشت

اورولوژی

پوست

ارتوپدی

ENT

کودکان

کودکان

اورولوژی

روانپزشکی

بهداشت

پوست

ENT

کودکان

کودکان

اورولوژی

پوست

کودکان

کودکان

کودکان

چشم

بهداشت

ارتوپدی

پوست

کودکان

کودکان

کودکان

ENT

اورولوژی

پوست

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

ارتوپدی

بهداشت

پوست

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

بهداشت

ارتوپدی

 

کارآموزان ورودی بهمن92

آبان

مهر

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

کودکان

رادیولوژی

چشم

زنان

زنان

جراحی

جراحی

اعصاب

کودکان

ارتوپدی

اورولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

اعصاب

کودکان

ارتوپدی

اورولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

قلب

کودکان

چشم

رادیولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

قلب

کودکان

چشم

رادیولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

عفونی

کودکان

بهداشت

روانپزشکی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

عفونی

کودکان

بهداشت

روانپزشکی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

ارتوپدی

روانپزشکی

بهداشت

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

ENT

روانپزشکی

بهداشت

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

ENT

رادیولوژی

بهداشت

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

بهداشت

اورولوژی

رادیولوژی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

چشم

اورولوژی

روانپزشکی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

ارتوپدی

اورولوژی

روانپزشکی

ENT

بهداشت

پوست

کودکان

کودکان

رادیولوژی

ENT

روانپزشکی

پوست

چشم

بهداشت

کودکان

کودکان

روانپزشکی

رادیولوژی

ENT

پوست

چشم

بهداشت

کودکان

کودکان

روانپزشکی

ENT

پوست

بهداشت

اورولوژی

ارتوپدی

کودکان

کودکان

ENT

روانپزشکی

پوست

بهداشت

اورولوژی

ارتوپدی

کودکان

کودکان

رادیولوژی

چشم

پوست

ارتوپدی

ENT

اورولوژی

کودکان

کودکان

رادیولوژی

چشم

اورولوژی

ارتوپدی

ENT

پوست

کودکان

کودکان

اورولوژی

پوست

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

ENT

رادیولوژی

اورولوژی

پوست

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

رادیولوژی

ارتوپدی

پوست

روانپزشکی

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

اورولوژی

ارتوپدی

پوست

چشم

ارتوپدی

کودکان

کودکان

کودکان

روانپزشکی

ENT

پوست

رادیولوژی

ارتوپدی

کودکان

کودکان

کودکان

بهداشت

ENT

 

کارآموزان ورودی مهر92

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهداشت

کودکان

کودکان

کودکان

چشم

بهداشت

کودکان

کودکان

کودکان

اورولوژی

اورولوژی

کودکان

کودکان

کودکان

رادیولوژی

روانپزشکی

کودکان

کودکان

کودکان

رادیولوژی

کودکان

رادیولوژی

ارتوپدی

چشم

بهداشت

کودکان

رادیولوژی

ارتوپدی

ENT

روانپزشکی

کودکان

اورولوژی

رادیولوژی

ENT

بهداشت

کودکان

ENT

چشم

ارتوپدی

روانپزشکی

کودکان

اورولوژی

ENT

ارتوپدی

رادیولوژی

کودکان

ارتوپدی

رادیولوژی

روانپزشکی

بهداشت

بهداشت

کودکان

کودکان

کودکان

اورولوژی

کودکان

ENT

اورولوژی

ارتوپدی

روانپزشکی

دی

آذر

آبان

مهر

مرداد

ارتوپدی

روانپزشکی

رادیولوژی

پوست

ENT

ارتوپدی

روانپزشکی

رادیولوژی

پوست

ENT

روانپزشکی

بهداشت

پوست

ENT

ارتوپدی

اورولوژی

بهداشت

چشم

پوست

ارتوپدی

روانپزشکی

اورولوژی

پوست

کودکان

کودکان

چشم

اورولوژی

پوست

کودکان

کودکان

چشم

پوست

روانپزشکی

کودکان

کودکان

بهداشت

پوست

اورولوژی

کودکان

کودکان

چشم

پوست

روانپزشکی

کودکان

کودکان

پوست

چشم

اورولوژی

کودکان

کودکان

پوست

رادیولوژی

ارتوپدی

ENT

چشم

پوست

چشم

بهداشت

کودکان

کودکان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/25
چاپ

برنامه گروه الف

ماه هجدهم ماه هفدهم ماه شانزدهم ماه پانزدهم ماه چهاردهم ماه سیزدهم ماه دوازدهم ماه یازدهم ماه دهم ماه نهم ماه هشتم ماه هفتم ماه ششم ماه پنجم ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول زیرگروه
ارتوپدی چشم زنان زنان جراحی  جراحی  روانپزشکی قلب عفونی داخلی داخلی داخلی طب اورژانس نورولوژی  بهداشت کودکان کودکان کودکان A
اورولوژی ENT مسمومیت پوست
چشم اورولوژی زنان زنان جراحی  جراحی  قلب عفونی روانپزشکی داخلی داخلی داخلی نورولوژی  بهداشت طب اورژانس کودکان کودکان کودکان B
ENT ارتوپدی مسمومیت پوست
زنان زنان جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم عفونی روانپزشکی قلب داخلی داخلی داخلی بهداشت طب اورژانس نورولوژی  کودکان کودکان کودکان C
اورولوژی ENT مسمومیت پوست
زنان زنان جراحی  جراحی  چشم اورولوژی داخلی داخلی داخلی روانپزشکی قلب عفونی کودکان کودکان کودکان طب اورژانس نورولوژی  بهداشت D
ENT ارتوپدی مسمومیت پوست
جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم زنان زنان داخلی داخلی داخلی قلب عفونی روانپزشکی کودکان کودکان کودکان نورولوژی  بهداشت طب اورژانس E
اورولوژی ENT مسمومیت پوست
جراحی  جراحی  چشم اورولوژی زنان زنان داخلی داخلی داخلی عفونی روانپزشکی قلب کودکان کودکان کودکان بهداشت طب اورژانس نورولوژی  F
ENT ارتوپدی مسمومیت پوست

برنامه گروه ب

ماه هجدهم ماه هفدهم ماه شانزدهم ماه پانزدهم ماه چهاردهم ماه سیزدهم ماه دوازدهم ماه یازدهم ماه دهم ماه نهم ماه هشتم ماه هفتم ماه ششم

ماه پنجم

ماه چهارم

ماه سوم

ماه دوم

ماه

اول

زیرگروه
طب اورژانس نورولوژی  بهداشت کودکان کودکان کودکان ارتوپدی چشم زنان زنان جراحی  جراحی  روانپزشکی قلب عفونی داخلی داخلی داخلی A
پوست اورولوژی ENT مسمومیت
نورولوژی  بهداشت طب اورژانس کودکان کودکان کودکان چشم اورولوژی زنان زنان جراحی  جراحی  قلب عفونی روانپزشکی داخلی داخلی داخلی B
پوست ENT ارتوپدی مسمومیت
بهداشت طب اورژانس نورولوژی  کودکان کودکان کودکان زنان زنان جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم عفونی روانپزشکی قلب داخلی داخلی داخلی C
پوست اورولوژی ENT مسمومیت
کودکان کودکان کودکان طب اورژانس نورولوژی  بهداشت زنان زنان جراحی  جراحی  چشم اورولوژی داخلی داخلی داخلی روانپزشکی قلب عفونی D
پوست ENT ارتوپدی مسمومیت
کودکان کودکان کودکان نورولوژی  بهداشت طب اورژانس جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم زنان زنان داخلی داخلی داخلی قلب عفونی روانپزشکی E
پوست اورولوژی ENT  مسمومیت
کودکان کودکان کودکان بهداشت طب اورژانس نورولوژی  جراحی  جراحی  چشم اورولوژی زنان زنان داخلی داخلی داخلی عفونی روانپزشکی قلب F
پوست ENT ارتوپدی مسمومیت

برنامه گروه ج

ماه هجدهم ماه هفدهم ماه شانزدهم ماه پانزدهم ماه چهاردهم ماه سیزدهم ماه دوازدهم ماه یازدهم ماه دهم ماه نهم ماه هشتم ماه هفتم ماه ششم ماه پنجم ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول زیرگروه
روانپزشکی قلب عفونی داخلی داخلی داخلی طب اورژانس نورولوژی  بهداشت کودکان کودکان کودکان ارتوپدی چشم زنان زنان جراحی  جراحی  A
مسمومیت پوست اورولوژی ENT
قلب عفونی روانپزشکی داخلی داخلی داخلی نورولوژی  بهداشت طب اورژانس کودکان کودکان کودکان چشم اورولوژی زنان زنان جراحی  جراحی  B
مسمومیت پوست ENT ارتوپدی
عفونی روانپزشکی قلب داخلی داخلی داخلی بهداشت طب اورژانس نورولوژی  کودکان کودکان کودکان زنان زنان جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم C
مسمومیت پوست اورولوژی ENT
داخلی داخلی داخلی روانپزشکی قلب عفونی کودکان کودکان کودکان طب اورژانس نورولوژی  بهداشت زنان زنان جراحی  جراحی  چشم اورولوژی D
مسمومیت پوست ENT ارتوپدی
داخلی داخلی داخلی قلب عفونی روانپزشکی کودکان کودکان کودکان نورولوژی  بهداشت طب اورژانس جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم زنان زنان E
مسمومیت پوست اورولوژی ENT
داخلی داخلی داخلی عفونی روانپزشکی قلب کودکان کودکان کودکان بهداشت طب اورژانس نورولوژی  جراحی  جراحی  چشم اورولوژی زنان زنان F
مسمومیت پوست ENT ارتوپدی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/28
 
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  31527
امروز :  8
دیروز :  3