جمعه 26 مهر 1398
EN
منو
 
 
چاپ

برنامه کلاس پزشکی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98 

ساعت17-15

ساعت15-13

ساعت 12-10

ساعت 10-8

ایام هفته

فارسی

ساعت: 18-15

عملی بلوک اندام گروه(1)

بیوشیمی مولکول- سلول نظری

(آمفی تئاتر)

آداب پزشکی/اصول خدمات سلامت

(آمفی تئاتر پایین)

شنبه

عملی بلوک فیزیولوژی گروه(1)

عملی بلوک بیوشیمی گروه(1)

تربیت بدنی(1) آقایان

ساعت: 18-16

عملی بلوک فیزیولوژی گروه(3)

عملی بلوک فیزیولوژی گروه(2)

روانشناسی سلامت

(آمفی تئاتر پایین)

یکشنبه

عملی بلوک بافت گروه1 

تربیت بدنی(1) خانمها گروه1

تربیت بدنی(1) خانمها گروه2

تربیت بدنی  (1) آقایان

ساعت 18-16

عملی بلوک اندام گروه(2)

علوم تشریح دستگاه اسکلتی عضلانی

کلاس 3

عملی بلوک بافت گروه(2)

دوشنبه

عملی بلوک بافت گروه(3)

عملی بلوک اندام گروه(3)

عملی بلوک بیوشیمی گروه(3)

عملی بلوک بیوشیمی گروه(2)

عملی بلوک بافت گروه(4)

 

عملی بلوک اندام گروه(4)

فیزیولوژی سلولی و خون(آمفی تئاتر پایین)

مقدمات علوم تشریح

کلاس(3)

سه شنبه

عملی بلوک بافت گروه(5)

عملی بلوک فیزیولوژی گروه(4)

بیوشیمی مولکول- سلول(آمفی تئاتر پایین)

عملی بلوک بیوشیمی گروه(4)

زبان انگلیسی عمومی

یک هفته در میان

عملی بلوک بافت گروه(6)

زبان انگلیسی عمومی

گروه(1) کلاس5

مقدمات علوم تشریح

6 جلسه (آمفی تئاتر پایین)

چهارشنبه

زبان انگلیسی عمومی

گروه(2) کلاس5

 

برنامه کلاس پزشکی ورودی بهمن 97 نیمسال دوم 99-98

ساعت17-15

ساعت15-13

ساعت 12-10

ساعت 10-8

ایام هفته

علوم تشریح بلوک عملی تنه

گروه(2)

علوم تشریح بلوک عملی تنه

گروه(1)

فیزیولوژی گردش خون،  فیزیولوژی تنفس،

 فیزیولوژی گوارش، فیزیولوژی  قلب

کلاس1

علوم تشریح دستگاه تنفس(کلاس1)

شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

گروه(2) آقایان کلاس4

علوم تشریح دستگاه قلب و عروق( کلاس1)

تربیت بدنی(2)

 آقایان  ساعت 18-16

تربیت بدنی  (2)

خانمها

فیزیولوژی گردش خون،  فیزیولوژی تنفس،

 فیزیولوژی گوارش، فیزیولوژی  قلب

کلاس1

بیوشیمی دیسیپلین

کلاس1

یکشنبه

علوم تشریح بلوک عملی تنه

گروه(3)

اندیشه اسلامی(1) 

گروه(1) آقایان کلاس4

تربیت بدنی2 خانمها

زبان تخصصی پزشکی(1)گروه(1)

کلاس(5)

فیزیولوژی عملی گروه(1)

زبان تخصصی پزشکی(1)

یک هفته درمیان کلاس5

دوشنبه

فیزیولوژی عملی گروه(2)

بیوشیمی دیسیپلین عملی گروه(1)

زبان تخصصی پزشکی(1) گروه (2) کلاس5

اندیشه اسلامی1 گروه 2 خانمها

علوم تشریح بلوک عملی تنه

گروه(4)

اصول اپیدمیولوژی

کلاس3

علوم تشریح دستگاه گوارش

(آمفی تئاتر پایین)

سه شنبه

تربیت بدنی  (2) آقایان

ساعت: 18-16

فیزیولوژی عملی گروه(4)

بیوشیمی دیسیپلین عملی گروه(2)

بیوشیمی دیسیپلین عملی گروه(2)

چهارشنبه

بیوشیمی دیسیپلین عملی گروه(3)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

گروه1 خانمها کلاس4

 

 

فیزیولوژی عملی گروه(3)

 

 

آداب پزشکی(2)

پنجشنبه

 

برنامه کلاس پزشکی ورودی مهر 97 نیمسال اول 99-98 

ساعت17-15

ساعت15-13

ساعت 12-10

ساعت 10-8

ایام هفته

 

زبان تخصصی پزشکی (2) گروه(2)

کلاس5

زبان تخصصی پزشکی (2) 

یک هفته درمیان کلاس5

زبان تخصصی پزشکی (2) گروه(1)

کلاس5

شنبه

ایمنی شناسی پزشکی بلوک عملی(1)

فیزیولوژی غدد و تولیدمثل و فیزیولوژی کلیه عملی گروه(1)

علوم تشریح سر و گردن عملی گروه(2)

علوم تشریح سر و گردن عملی گروه(1)

علوم تشریح سر و گردن کلاس3

فیزیولوژی غدد و تولیدمثل و فیزیولوژی کلیه عملی گروه(2)

یکشنبه

فیزیولوژی غدد و تولیدمثل و فیزیولوژی کلیه عملی گروه3

علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی

کلاس3

علوم تشریح سر و گردن عملی گروه(4)

علوم تشریح سر و گردن عملی گروه3

اصول کلی تغذیه کلاس1

علوم تشریح سیستم حواس ویژه کلاس1

دوشنبه

ایمنی شناسی پزشکی بلوک عملی2

علوم تشریح غدد درون ریز کلاس1 

علوم تشریح سر و گردن عملی گروه5

فیزیولوژی غدد و تولیدمثل و فیزیولوژی کلیه عملی گروه(4)

بیوشیمی هورمون ها و بیوشیمی کلیه

 کلاس 1

فیزیک پزشکی

کلاس1

سه شنبه

اندیشه اسلامی(2) گروه(2) خانمها کلاس5

اندیشه اسلامی  (2) گروه(1) آقایان

ایمنی شناسی پزشکی بلوک عملی گروه3

 

 

ایمنی شناسی پزشکی کلاس1

فیزیولوژی غدد و تولیدمثل و فیزیولوژی کلیه

کلاس1

چهارشنبه

 

 

 

 

آداب پزشکی(3)

پنجشنبه

 

برنامه کلاس پزشکی ورودی بهمن96 نیمسال  دوم 99-98

ساعت17-15

ساعت15-13

ساعت 12-10

ساعت 10-8

ایام هفته

علوم تشریح سیستم اعصاب عملی گروه(2)

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه عملی گروه(1)

انگل شناسی پزشکی  نظری

کلاس3

علوم تشریح سیستم اعصاب نظری

کلاس3

شنبه

باکتری شناسی پزشکی عملی گروه(1)

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران گروه(1)آقایان

علوم تشریح سیستم اعصاب عملی گروه(1)

انقلاب اسلامی ایران گروه(1) آقایان

قارچ شناسی پزشکی عملی گروه(1)

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه عملی گروه(2)

قارچ شناسی پزشکی نظری

7 هفته اول کلاس3

یکشنبه

انقلاب اسلامی ایران گروه(2) خانمها کلاس5

اصول پایه فارماکولوژی پزشکی

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

 گروه (2) آقایان

 قارچ شناسی پزشکی عملی گروه(2)

تفسیر موضوعی قرآن آقایان گروه(1)

کلاس4

باکتری شناسی پزشکی نظری

کلاس3

دوشنبه

باکتری شناسی پزشکی عملی گروه(2)

علوم تشریح سیستم اعصاب عملی گروه(3)

علوم تشریح سیستم اعصاب عملی گروه(5)

باکتری شناسی پزشکی عملی گروه 3

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه عملی گروه(4)

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه عملی گروه(3)

سه شنبه

انگل شناسی پزشکی عملی

انگل شناسی پزشکی عملی

تفسیر موضوعی قرآن خانمها گروه(2) کلاس4

علوم تشریح سیستم اعصاب عملی گروه(4)

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

 گروه (2) خانمها کلاس4

 

باکتری شناسی پزشکی عملی گروه(4)

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه نظری

کلاس3

ویروس شناسی پزشکی

کلاس3

یک هفته درمیان

چهارشنبه

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران گروه(2) خانمها

باکتری شناسی پزشکی نظری

یک هفته درمیان

 

 

 

آداب پزشکی(4)

پنج شنبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/13
چاپ
دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحا

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن97 نیمسال دوم 98-97

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 10:30 1398/2/10 - 0 0/4 فیزیولوژی خون 11796 1
دانشکده پزشکی 12:30 1398/3/25 - 0 2/4 علوم تشریح اسکلتی - عضلانی 10296 2
دانشکده پزشکی 12:30 1398/3/27 - 0 1/5 اصول خدمات سلامت 13396 3
دانشکده پزشکی 12:30 1398/3/29 - 0 2 روانشناسی سلامت 114096 4
دانشکده پزشکی 12:30 1398/4/1 - 0 2/5 مقدمات علوم تشریح 10196 5
دانشکده پزشکی 12:30 1398/4/3 - 0 3 فارسی 1696 6
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/5 - 0 0/8

فیزیولوژی سلول

11196 7
دانشکده پزشکی 10:30 1398/4/9 - 0 2/3 بیوشیمی مولکول-سلول 12096 8
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/11 - گروه 1 مشترک
گروه 2
مشترک
3 زبان انگلیسی عمومی 1796 9
- - - - گروه 1 آقایان
گروه 2خانمها
1 تربیت بدنی(1) 1896 10
- - - - 0 0/5 آداب پزشکی(1) 14196 11
تعداد کل واحدها:19/4 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر97 نیمسال دوم 98-97

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 12:30 1397/12/18 مقدمات علوم تشریح 0 1/5 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق 10496 1
دانشکده پزشکی 12:20 1398/2/7 مقدمات علوم تشریح 0 0/7 علوم تشریح دستگاه تنفس 10596 2
دانشکده پزشکی 10:30 1398/2/8 فیزیولوژی سلول 0 0/5 فیزیولوژی قلب 111296 3
دانشکده پزشکی 10:30 1398/2/8 فیزیولوژی سلول 0 1/2 فیزیولوژی گردش خون 11596 4
دانشکده پزشکی 12:30 1398/2/29 فیزیولوژی سلول 0 0/7 فیزیولوژی تنفس 11396 5
دانشکده پزشکی 8:30 1398/3/26 فیزیولوژی سلول 0 0/7 فیزیولوژی گوارش 11696 6
دانشکده پزشکی 10:30 1398/3/28 - 0 2 اصول اپیدمیولوژی 13496 7
دانشکده پزشکی 15-13 1398/4/1 بیوشیمی مولکول-سلول 0 1/7 بیوشیمی دیسیپلین 121196 8
دانشکده پزشکی 10:30 1398/4/3 زبان انگلیسی عمومی گروه1 مشترک

گروه2 مشترک

3 زبان تخصصی پزشکی1 14596 9
- - - - 0 0/5 آداب پزشکی2 14296 10
دانشکده پزشکی 12:30 1398/4/5 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 تاریخ تحلیلی صدراسلام 12196 11
دانشکده پزشکی 12:30 1398/4/9 مقدمات علوم تشریح 0 2 علوم تشریح دستگاه گوارش 10696 12
دانشکده پزشکی 10:30 1398/4/11 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 اندیشه اسلامی 1 196 13
- - - - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

1 تربیت بدنی2 1996 14
تعداد کل واحدها:19/5 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن96 نیمسال دوم 98-97

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 12:20 1397/12/15 مقدمات علوم تشریح 0 1/1 علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی 11096 1
دانشکده پزشکی 12 1398/2/17

فیزیولوژی سلول

0 1/3 فیزیولوژی غدد و تولیدمثل 11896 2
دانشکده پزشکی 12:20 1398/2/23 مقدمات علوم تشریح 0 0/9 علوم تشریح سیستم حواس ویژه 10996 3
دانشکده پزشکی 12:20 1398/2/30 مقدمات علوم تشریح 0 0/4 علوم تشریح غدد درون ریز 10796 4
دانشکده پزشکی 10 1398/2/24 بیوشیمی مولکول-سلول

بیوشیمی دیسیپلین

0 0/7 بیوشیمی هورمون ها 12296 5
دانشکده پزشکی 10 1398/2/31 بیوشیمی مولکول-سلول

بیوشیمی دیسیپلین

0 0/2 بیوشیمی کلیه 12396 6
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/9

فیزیولوژی سلول

0 0/8 فیزیولوژی کلیه 11996 7
دانشکده پزشکی 8:30 1398/3/25 زبان تخصصی پزشکی1 گروه1

گروه 2

3 زبان تخصصی پزشکی 2 14696 8
دانشکده پزشکی 11 1398/3/27 اندیشه اسلامی 1 گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 اندیشه اسلامی 2 296 9
دانشکده پزشکی 11 1398/3/29 - 0 2 اصول کلی تغذیه 12596 10
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/2 مقدمات علوم تشریح 0 1/7 علوم تشریح سرو گردن 10396 11
دانشکده پزشکی 10:30 1398/4/4 - 0 2 ایمنی شناسی پزشکی 13196 12
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/11 - 0 2 فیزیک پزشکی 12696 13
- - - - 0 0/5 آداب پزشکی3 14396 14
تعداد کل واحدها:18/6 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر96 نیمسال دوم 98-97

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 9:30 1398/4/9 - 0 3 باکتری شناسی پزشکی 12796 1
دانشکده پزشکی 15-13 1398/4/11 - 0 2 انگل شناسی 12896 2
دانشکده پزشکی 10 1398/2/9 - 0 1 قارچ شناسی پزشکی 12996 3
دانشکده پزشکی 10:30 1398/4/5 - 0 1 ویروس شناسی پزشکی 130961 4
دانشکده پزشکی 10:30 1398/3/25 - 0 1/5 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه 11496 5
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/1 - 0 1/9 علوم تشریح سیستم اعصاب 10896 6
دانشکده پزشکی 10:30 1398/3/27 - 0 1 اصول پایه فارماکولوژی پزشکی 16496 7
- - - - 0 0/5 آداب پزشکی4 14496 8
دانشکده پزشکی 10:30 1398/3/29 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 تفسیر موضوعی قرآن 1496 9
دانشکده پزشکی 15-13 1398/4/12 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 396 10
دانشکده پزشکی 15-13 1398/4/3 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 انقلاب اسلامی ایران 996 11
دانشکده پزشکی 15-13 1398/4/2 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2196 12
تعداد کل واحدها:19/9 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 95 نیمسال دوم 98-97

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 8:30 1398/3/25 میکروبشناسی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی 0 3/5 پاتولوژی عمومی نظری 1130 1
- - - - 0 1/5 پاتولوژی عمومی عملی 1131 2
دانشکده پزشکی 8:30 1398/3/27 - 0 2 روانشناسی 1132 3
دانشکده پزشکی 8:30 1398/3/29 - 0 3 فارسی 1037 4
دانشکده پزشکی 10:30 1398/4/1 ایمنی شناسی 0 2/5 انگل شناسی و قارچ شناسی نظری 1127 5
- - - - 0 1/5 انگل شناسی و قارچ شناسی عملی 1128 6
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/3 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 انقلاب اسلامی ایران 11031 7
دانشکده پزشکی 12:30 1398/4/5 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 11042 8

                                  جمع واحد نظری: 15 واحد                                                    جمع واحد عملی: 3 واحد                                               تعداد کل واحدها:  18 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/08
چاپ

 برنامه نیمسال اول 98-99 دانشجویان پزشکی

ورودی مهر96

مقطع مقدمات بالینی(ترم1، گروه1)

تعداد جلسات

جمع ساعت

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

 

9

8:30

98/6/26

98/6/24

98/6/23

0/5

147

کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی

1

 

10

8:30

98/7/1

98/6/30

98/6/27

0/6

148

پاتولوژی آماس، ترمیم بافتی و اختلالات همودینامیک

2

 

8

8:30

98/7/10

98/7/8

98/7/3

0/5

149

پاتولوژی اختلالات سیستم ایمنی بدن انسان

3

 

10

8:30

98/7/20

98/7/17

98/7/10

0/6

150

پاتولوژی نئوپلازی

4

 

8

8:30

98/7/28

98/7/24

98/7/21

0/5

151

پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماریهای دوره کودکی

5

 

6

8:30

98/8/1

98/7/29

98/7/28

0/4

152

پاتولوژی بیماریهای محیطی، تغذیه ای و عفونی

6

9

17

8:30

98/10/21

98/9/7

98/7/2

1

138

اصول اپیدمیولوژی بیماریهای شایع غیر واگیر

7

17

34

8:30

98/10/17

98/9/5

98/7/2

2

20

دانش خانواده و جمعیت

8

9

17

8:30

98/10/23

98/9/17

98/8/12

1

 

بیوشیمی بالینی

9

20

40

8:30

98/10/29

98/10/2

98/7/7

2

 

تغذیه دربیماریها

10

17

34

8:30

98/11/12

98/10/9

98/8/13

2

124

ژنتیک

11

9

17

13

98/11/6

98/10/8

98/8/13

1

135

آمار پزشکی

12

9

17

8:30

98/10/15

98/10/11

98/8/8

1

186

مقدمات بیماریهای عفونی

13

9

17

8:30

98/11/2

98/10/11

98/8/8

1

132

ایمنی شناسی بالینی

14

4

8

8:30

98/10/25

98/9/23

98/9/16

0/5

185

مقدمات روانپزشکی

15

 

 

 

 

 

 

1

153

پاتولوژی عملی

16

 

 برنامه نیمسال اول 98-99 دانشجویان پزشکی

ورودی بهمن95

مقطع مقدمات بالینی(ترم1، گروه2)

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

8:30

98/7/29

98/7/22

98/7/1

2 1152 فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب

1

8:30

98/11/13

98/9/20

98/6/23

2 11602 فارماکولوژی 1

2

8:30

98/11/6

98/9/20

98/7/3

2 11582 پاتولوژی اختصاصی نظری1

3

8:30

98/10/28

98/10/17

98/7/2

1/5 1162 نشانه شناسی نظری

4

8:30

98/9/4

98/8/28

98/7/30

2 1155 فیزوپاتولوژی بیماریهای ریه

5

8:30

98/10/1

98/9/25

98/9/5

2 1156 فیزوپاتولوژی بیماریهای کلیه

6

8:30

98/10/22

98/10/16

98/10/2

2 1151 فیزوپاتولوژی بیماریهای گوارش

7

 

 برنامه نیمسال اول 98-99 دانشجویان پزشکی

ورودی مهر95

مقطع مقدمات بالینی(ترم2، گروه1)

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

8:30

98/7/30

98/7/22

98/7/1

2 1154 فیزیوپاتولوژی بیماریهای خون

1

8:30

98/10/21

98/9/20

98/6/23

2 11612 فارماکولوژی 2

2

8:30

98/10/14

98/9/20

98/7/3

2 11732 پاتولوژی اختصاصی نظری2

3

برنامه توسط گروه تعیین می شود.

2 1159 پاتولوژی اختصاصی عملی

4

طبق برنامه تنظیمی در بیمارستانها برگزار می شود.

98/9/21

98/9/7

98/7/4

2/5 1163 نشانه شناسی عملی

5

8:30

98/9/12

98/9/3

98/8/12

2 1153 فیزوپاتولوژی بیماریهای غدد

6

 

98/10/7

98/10/1

98/9/17

2 1157 فیزوپاتولوژی بیماریهای روماتیسمی

7

 

 

 

 

1 1197 مهارتهای بالینی

8

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/13
چاپ

کارآموزان ورودی بهمن93

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

روانپزشکی

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

روانپزشکی

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

عفونی

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

روانپزشکی

عفونی

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

عفونی

بهداشت

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

رادیولوژی

قلب

عفونی

ارتوپدی

داخلی

داخلی

داخلی

عفونی

بهداشت

اعصاب

اورولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

عفونی

قلب

چشم

رادیولوژی

زنان

زنان

عفونی

ENT

اعصاب

قلب

چشم

زنان

زنان

عفونی

ارتوپدی

قلب

اعصاب

بهداشت

جراحی

جراحی

ENT

قلب

اعصاب

عفونی

روانپزشکی

جراحی

جراحی

ENT

قلب

اعصاب

عفونی

روانپزشکی

آذر

آبان

مهر

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

کودکان

اورولوژی

بهداشت

زنان

زنان

جراحی

جراحی

کودکان

چشم

اورولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

زنان

جراحی

جراحی

اورولوژی

بهداشت

ارتوپدی

رادیولوژی

کودکان

جراحی

جراحی

چشم

اورولوژی

ارتوپدی

رادیولوژی

کودکان

چشم

روانپزشکی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

کودکان

روانپزشکی

اعصاب

جراحی

جراحی

زنان

زنان

کودکان

روانپزشکی

ENT

جراحی

جراحی

زنان

زنان

روانپزشکی

ENT

اعصاب

زنان

زنان

جراحی

جراحی

ارتوپدی

جراحی

جراحی

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

اورولوژی

جراحی

جراحی

رادیولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

اورولوژی

ارتوپدی

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

زنان

رادیولوژی

چشم

ارتوپدی

داخلی

داخلی

داخلی

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

رادیولوژی

چشم

ENT

پوست

ارتوپدی

کودکان

کودکان

ارتوپدی

رادیولوژی

چشم

پوست

ENT

کودکان

کودکان

چشم

روانپزشکی

کودکان

کودکان

کودکان

پوست

زنان

ENT

پوست

زنان

زنان

بهداشت

کودکان

کودکان

اورولوژی

ارتوپدی

پوست

ENT

رادیولوژی

کودکان

کودکان

ENT

پوست

بهداشت

چشم

اورولوژی

کودکان

کودکان

قلب

رادیولوژی

پوست

ارتوپدی

چشم

کودکان

کودکان

بهداشت

اورولوژی

کودکان

کودکان

کودکان

پوست

ارتوپدی

پوست

اورولوژی

کودکان

کودکان

کودکان

روانپزشکی

رادیولوژی


 

کارآموزان ورودی مهر93

 مهر

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

عفونی

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

ارتوپدی

عفونی

قلب

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

قلب

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

چشم

اعصاب

قلب

عفونی

داخلی

داخلی

داخلی

رادیولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

اعصاب

عفونی

قلب

اورولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

روانپزشکی

قلب

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

روانپزشکی

عفونی

اعصاب

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

اعصاب

قلب

عفونی

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

کودکان

اورولوژی

بهداشت

زنان

زنان

جراحی

جراحی

کودکان

اورولوژی

رادیولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

کودکان

رادیولوژی

روانپزشکی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

کودکان

چشم

ارتوپدی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

رادیولوژی

ENT

ارتوپدی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

بهداشت

چشم

رادیولوژی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

اورولوژی

رادیولوژی

ENT

جراحی

جراحی

زنان

زنان

اورولوژی

رادیولوژی

روانپزشکی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

دی

آذر

آبان

مهر

مرداد

تیر

خرداد

چشم

ENT

پوست

رادیولوژی

روانپزشکی

کودکان

کودکان

روانپزشکی

بهداشت

ارتوپدی

پوست

چشم

کودکان

کودکان

بهداشت

اورولوژی

پوست

ارتوپدی

ENT

کودکان

کودکان

اورولوژی

روانپزشکی

بهداشت

پوست

ENT

کودکان

کودکان

اورولوژی

پوست

کودکان

کودکان

کودکان

چشم

بهداشت

ارتوپدی

پوست

کودکان

کودکان

کودکان

ENT

اورولوژی

پوست

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

ارتوپدی

بهداشت

پوست

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

بهداشت

ارتوپدی

 

کارآموزان ورودی بهمن92

آبان

مهر

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

کودکان

رادیولوژی

چشم

زنان

زنان

جراحی

جراحی

اعصاب

کودکان

ارتوپدی

اورولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

اعصاب

کودکان

ارتوپدی

اورولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

قلب

کودکان

چشم

رادیولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

قلب

کودکان

چشم

رادیولوژی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

عفونی

کودکان

بهداشت

روانپزشکی

زنان

زنان

جراحی

جراحی

عفونی

کودکان

بهداشت

روانپزشکی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

ارتوپدی

روانپزشکی

بهداشت

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

ENT

روانپزشکی

بهداشت

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

ENT

رادیولوژی

بهداشت

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

بهداشت

اورولوژی

رادیولوژی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

چشم

اورولوژی

روانپزشکی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

داخلی

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

ارتوپدی

اورولوژی

روانپزشکی

ENT

بهداشت

پوست

کودکان

کودکان

رادیولوژی

ENT

روانپزشکی

پوست

چشم

بهداشت

کودکان

کودکان

روانپزشکی

رادیولوژی

ENT

پوست

چشم

بهداشت

کودکان

کودکان

روانپزشکی

ENT

پوست

بهداشت

اورولوژی

ارتوپدی

کودکان

کودکان

ENT

روانپزشکی

پوست

بهداشت

اورولوژی

ارتوپدی

کودکان

کودکان

رادیولوژی

چشم

پوست

ارتوپدی

ENT

اورولوژی

کودکان

کودکان

رادیولوژی

چشم

اورولوژی

ارتوپدی

ENT

پوست

کودکان

کودکان

اورولوژی

پوست

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

ENT

رادیولوژی

اورولوژی

پوست

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

رادیولوژی

ارتوپدی

پوست

روانپزشکی

چشم

کودکان

کودکان

کودکان

اورولوژی

ارتوپدی

پوست

چشم

ارتوپدی

کودکان

کودکان

کودکان

روانپزشکی

ENT

پوست

رادیولوژی

ارتوپدی

کودکان

کودکان

کودکان

بهداشت

ENT

 

کارآموزان ورودی مهر92

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهداشت

کودکان

کودکان

کودکان

چشم

بهداشت

کودکان

کودکان

کودکان

اورولوژی

اورولوژی

کودکان

کودکان

کودکان

رادیولوژی

روانپزشکی

کودکان

کودکان

کودکان

رادیولوژی

کودکان

رادیولوژی

ارتوپدی

چشم

بهداشت

کودکان

رادیولوژی

ارتوپدی

ENT

روانپزشکی

کودکان

اورولوژی

رادیولوژی

ENT

بهداشت

کودکان

ENT

چشم

ارتوپدی

روانپزشکی

کودکان

اورولوژی

ENT

ارتوپدی

رادیولوژی

کودکان

ارتوپدی

رادیولوژی

روانپزشکی

بهداشت

بهداشت

کودکان

کودکان

کودکان

اورولوژی

کودکان

ENT

اورولوژی

ارتوپدی

روانپزشکی

دی

آذر

آبان

مهر

مرداد

ارتوپدی

روانپزشکی

رادیولوژی

پوست

ENT

ارتوپدی

روانپزشکی

رادیولوژی

پوست

ENT

روانپزشکی

بهداشت

پوست

ENT

ارتوپدی

اورولوژی

بهداشت

چشم

پوست

ارتوپدی

روانپزشکی

اورولوژی

پوست

کودکان

کودکان

چشم

اورولوژی

پوست

کودکان

کودکان

چشم

پوست

روانپزشکی

کودکان

کودکان

بهداشت

پوست

اورولوژی

کودکان

کودکان

چشم

پوست

روانپزشکی

کودکان

کودکان

پوست

چشم

اورولوژی

کودکان

کودکان

پوست

رادیولوژی

ارتوپدی

ENT

چشم

پوست

چشم

بهداشت

کودکان

کودکان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/25
چاپ

برنامه گروه الف

ماه هجدهم ماه هفدهم ماه شانزدهم ماه پانزدهم ماه چهاردهم ماه سیزدهم ماه دوازدهم ماه یازدهم ماه دهم ماه نهم ماه هشتم ماه هفتم ماه ششم ماه پنجم ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول زیرگروه
ارتوپدی چشم زنان زنان جراحی  جراحی  روانپزشکی قلب عفونی داخلی داخلی داخلی طب اورژانس نورولوژی  بهداشت کودکان کودکان کودکان A
اورولوژی ENT مسمومیت پوست
چشم اورولوژی زنان زنان جراحی  جراحی  قلب عفونی روانپزشکی داخلی داخلی داخلی نورولوژی  بهداشت طب اورژانس کودکان کودکان کودکان B
ENT ارتوپدی مسمومیت پوست
زنان زنان جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم عفونی روانپزشکی قلب داخلی داخلی داخلی بهداشت طب اورژانس نورولوژی  کودکان کودکان کودکان C
اورولوژی ENT مسمومیت پوست
زنان زنان جراحی  جراحی  چشم اورولوژی داخلی داخلی داخلی روانپزشکی قلب عفونی کودکان کودکان کودکان طب اورژانس نورولوژی  بهداشت D
ENT ارتوپدی مسمومیت پوست
جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم زنان زنان داخلی داخلی داخلی قلب عفونی روانپزشکی کودکان کودکان کودکان نورولوژی  بهداشت طب اورژانس E
اورولوژی ENT مسمومیت پوست
جراحی  جراحی  چشم اورولوژی زنان زنان داخلی داخلی داخلی عفونی روانپزشکی قلب کودکان کودکان کودکان بهداشت طب اورژانس نورولوژی  F
ENT ارتوپدی مسمومیت پوست

برنامه گروه ب

ماه هجدهم ماه هفدهم ماه شانزدهم ماه پانزدهم ماه چهاردهم ماه سیزدهم ماه دوازدهم ماه یازدهم ماه دهم ماه نهم ماه هشتم ماه هفتم ماه ششم

ماه پنجم

ماه چهارم

ماه سوم

ماه دوم

ماه

اول

زیرگروه
طب اورژانس نورولوژی  بهداشت کودکان کودکان کودکان ارتوپدی چشم زنان زنان جراحی  جراحی  روانپزشکی قلب عفونی داخلی داخلی داخلی A
پوست اورولوژی ENT مسمومیت
نورولوژی  بهداشت طب اورژانس کودکان کودکان کودکان چشم اورولوژی زنان زنان جراحی  جراحی  قلب عفونی روانپزشکی داخلی داخلی داخلی B
پوست ENT ارتوپدی مسمومیت
بهداشت طب اورژانس نورولوژی  کودکان کودکان کودکان زنان زنان جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم عفونی روانپزشکی قلب داخلی داخلی داخلی C
پوست اورولوژی ENT مسمومیت
کودکان کودکان کودکان طب اورژانس نورولوژی  بهداشت زنان زنان جراحی  جراحی  چشم اورولوژی داخلی داخلی داخلی روانپزشکی قلب عفونی D
پوست ENT ارتوپدی مسمومیت
کودکان کودکان کودکان نورولوژی  بهداشت طب اورژانس جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم زنان زنان داخلی داخلی داخلی قلب عفونی روانپزشکی E
پوست اورولوژی ENT  مسمومیت
کودکان کودکان کودکان بهداشت طب اورژانس نورولوژی  جراحی  جراحی  چشم اورولوژی زنان زنان داخلی داخلی داخلی عفونی روانپزشکی قلب F
پوست ENT ارتوپدی مسمومیت

برنامه گروه ج

ماه هجدهم ماه هفدهم ماه شانزدهم ماه پانزدهم ماه چهاردهم ماه سیزدهم ماه دوازدهم ماه یازدهم ماه دهم ماه نهم ماه هشتم ماه هفتم ماه ششم ماه پنجم ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول زیرگروه
روانپزشکی قلب عفونی داخلی داخلی داخلی طب اورژانس نورولوژی  بهداشت کودکان کودکان کودکان ارتوپدی چشم زنان زنان جراحی  جراحی  A
مسمومیت پوست اورولوژی ENT
قلب عفونی روانپزشکی داخلی داخلی داخلی نورولوژی  بهداشت طب اورژانس کودکان کودکان کودکان چشم اورولوژی زنان زنان جراحی  جراحی  B
مسمومیت پوست ENT ارتوپدی
عفونی روانپزشکی قلب داخلی داخلی داخلی بهداشت طب اورژانس نورولوژی  کودکان کودکان کودکان زنان زنان جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم C
مسمومیت پوست اورولوژی ENT
داخلی داخلی داخلی روانپزشکی قلب عفونی کودکان کودکان کودکان طب اورژانس نورولوژی  بهداشت زنان زنان جراحی  جراحی  چشم اورولوژی D
مسمومیت پوست ENT ارتوپدی
داخلی داخلی داخلی قلب عفونی روانپزشکی کودکان کودکان کودکان نورولوژی  بهداشت طب اورژانس جراحی  جراحی  ارتوپدی چشم زنان زنان E
مسمومیت پوست اورولوژی ENT
داخلی داخلی داخلی عفونی روانپزشکی قلب کودکان کودکان کودکان بهداشت طب اورژانس نورولوژی  جراحی  جراحی  چشم اورولوژی زنان زنان F
مسمومیت پوست ENT ارتوپدی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/28
 
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   5  کل مراجعات:   29507