مشاور ریاست دانشگاه
چاپ

 

 

 

    دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی

 

مشاور ریاست دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 


Email: emamisiggums.ac.ir  

آدرس محل کار :رشت - خیابان پرستار - دفتر مرکزی شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تلفن: 33324168 و 33346489(013) 

دور نگار:  33333125

 
 

 

دکتر سید مهدی موسوی 

متخصص بیماریهای قلب 

 

مشاور ریاست دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان  

 

 آدرس محل کار :رشت - خیابان پرستار - دفتر مرکزی شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تلفن: 33324168