دوشنبه 7 مهر 1399
EN
تاریخ 1399/06/03     تعداد دفعات مشاهده 65 بار     ساعت 12:03:52     گروه خبری اخبار دانشکده پزشکی

صبح امروز، رییس دانشکده پزشکی به همراه معاونین آموزشی دانشکده، جهت بررسی وضعیت آموزشی گروههای آموزشی داخلی و پوست در راستای گزارش بازدید هیأت بورد وزارت متبوع از مرکز آموزشی، درمانی رازی رشت بازدید به عمل آوردند.
بازدید از مرکز آموزشی درمانی رازی داخلی و پوست  به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی رشت: صبح امروز، دکتر جلال خیرخواه-رییس دانشکده پزشکی به همراه دکتر میرسعید عطارچی-معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده و دکتر حمید محمدی-معاون آموزشی پزشکی عمومی دانشکده، جهت بررسی وضعیت آموزشی گروههای آموزشی داخلی و پوست در راستای گزارش بازدید هیأت بورد وزارت متبوع از مرکز آموزشی، درمانی رازی رشت بازدید به عمل آوردند.
در ابتدا، جلسه ای در دفتر ریاست مرکز آموزشی، درمانی رازی با حضور دکتر حسین میرپور-رییس مرکز، دکتر عباس درجانی-مدیر گروه آموزشی پوست، دکتر سیروس غریب-مدیر گروه داخلی و هیأت بازدید کننده دانشکده پزشکی برگزار شد و پس از بررسی مستندات و گزارش هیأت بورد وزارت، راهکارهای لازم جهت رفع موانع موجود، ارائه گردید.
در ادامه نیز از بخشهای مختلف بازدید به عمل آمد و پرونده های پزشکی مربوطه نیز بررسی شد.
در پایان هم در خصوص بررسی وضعیت آموزشی گروههای آموزشی مذکور، به صورت جداگانه، جلسه ای با دستیاران رشته های پوست و داخلی برگزار گردید.
بازدید از مرکز آموزشی درمانی رازی داخلی و پوست
بازدید از مرکز آموزشی درمانی رازی داخلی و پوست
بازدید از مرکز آموزشی درمانی رازی داخلی و پوست
بازدید از مرکز آموزشی درمانی رازی داخلی و پوست
بازدید از مرکز آموزشی درمانی رازی داخلی و پوست
بازدید از مرکز آموزشی درمانی رازی داخلی و پوست
بازدید از مرکز آموزشی درمانی رازی داخلی و پوست
بازدید از مرکز آموزشی درمانی رازی داخلی و پوست