سه شنبه 25 تیر 1398
EN
منو
 
 
چاپ
برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر97

نیمسال دوم 98-97

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته

تربیت بدنی(1)

خانمها

بیماریهای روماتیسمی و پوستی(بخش روماتیسمی)

مدرس: دکتر یاسری

مکان: کلاس(5)

ساعت: 12:30-14

تشریح اندام تحتانی(عملی)

مدرس: دکتر فغانی

  شنبه

تربیت بدنی(1)

آقایان

روانپزشکی

مدرس: دکتر سلیمانی

مکان: بیمارستان شفا

ساعت: 11:30-13:30

اخلاق اسلامی

مدرس: حاج آقا نوری سعید

مکان: کلاس(2)

یکشنبه
  ژنتیک

مدرس: دکتر کشاورز

مکان: کلاس(5)

آسیب شناسی

مدرس: دکتر نجفی آشتیانی

یک هفته در میان

آسیب شناسی

مدرس: دکتر نجفی آشتیانی

یک هفته در میان

دوشنبه

بیماریهای روماتیسمی و پوستی

(بخش پوستی)

مدرس: دکتر کاوه قرائی نژاد

مکان: کلاس(7)

بیماریهای روماتیسمی و پوستی

(بخش پوستی)

مدرس: دکتر کاوه قرائی نژاد

مکان: کلاس(7)

    فیزیولوژی عصب و عضله

مدرس: دکتر رهام پور

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عصب و عضله

مدرس: دکتر رهام پور

مکان: کلاس(2)

سه شنبه
 

کینزیولوژی و بیومکانیک(کلیات اندام فوقانی)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: کلاس4

تشریح اندام تحتانی(عملی)

مدرس: دکتر فغانی

تشریح اندام تحتانی نظری

مدرس: دکتر ملک مسعودانصار

مکان: کلاس(2)

چهارشنبه
  زبان تخصصی

مدرس: دکتر عزتی

مکان: کلاس2

فیزیولوژی عصب و عضله

مدرسین: دکتر رستم پور، نورس فرد

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عصب و عضله

مدرسین: دکتر رستم پور، نورس فرد

مکان: کلاس(2)

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر96

نیمسال دوم 98-97

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته

تمرن درمانی( روشهای اختصاصی تمرین درمانی) عملی

مدرس: دکتر نورسته

مکان: بیمارستان پورسینا

الکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی) نظری

مدرس: دکتر عزتی

مکان: پورسینا

تمرین درمانی(روشهای اختصاصی تمرین درمانی)نظری

مدرس: دکتر نورسته

مکان: کلاس(2)

  شنبه

فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

بیماریهای مغز و اعصاب

مدرس: دکتر بابک بخشایش

مکان: بیمارستان پورسینا

ساعت: 12-14

    یکشنبه
 

کینزیولوژی و بیومکانیک(ستون مهره ای)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

ارزشیابی دستگاه عضلانی اسکلتی نظری

مدرس آقایان: دکتر نورسته

مدرس خانمها: خانم آذرنیا

مکان: کلاس(2)

ارزشیابی دستگاه عضلانی اسکلتی نظری

مدرس: دکتر نورسته

مکان: کلاس(2)

دوشنبه

الکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی) عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: خانم آذرنیا

مکان: پورسینا

  فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: کلاس(7)

تفسیر موضوعی قرآن

مدرس: حاج آقا بصیری

مکان: کلاس(7)

سه شنبه
  رادیولوژی

مدرس: دکتر رقیه مولایی

مکان: بیمارستان پورسینا

    چهارشنبه

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر95

نیمسال دوم 98-97

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

ساعت: 15-19

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

ساعت:12-14

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی شنبه
  تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی(عملی)

مدرس آقایان: دکتر عزتی

یک هفته درمیان

وسایل کمکی و اندامهای مصنوعی عملی

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی(عملی)

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: خانم آذرنیا

مکان: پورسینا

یکشنبه
وسایل کمکی و اندامهای مصنوعی عملی

مدرس: دکتر عزتی

مکان: پورسینا

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

ساعت: 15-19

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

ساعت:12-14

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی دوشنبه
  اندیشه اسلامی(2)

مدرس: حاج آقا علی نوری سعید

مکان: کلاس(2)

  جمعیت و تنظیم خانواده

مدرس: دکتر طلوع حسندخت

مکان: کلاس گروه آناتومی(2)

سه شنبه
کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

ساعت: 15-19

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

ساعت:12-14

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(1) و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی چهارشنبه
      فیزوتراپی در بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

مکان: کلاس(2)

پنج شنبه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/02
چاپ
New Page 1

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 97 نیمسال دوم 98-97

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز عملی نظری
کلاس2 13-15 98/4/3 دوشنبه   1 1 تشریح اندام تحتانی

112506

1
          1 - تربیت بدنی1 11258 2
کلاس2 10:30-12:30 98/3/28 سه شنبه زبان انگلیسی عمومی(7) - 2 زبان تخصصی 112521 3
کلاس2 10:30-12:30 98/4/1 شنبه تشریح اندام فوقانی(05) - 2 کینزیولوژی و بیومکانیک (کلیات اندام فوقانی) 112529 4
کلاس2 8:30-10:30 98/3/29 چهارشنبه روانشناسی عمومی و بیماران(11) - 2 روانپزشکی 112512 5
کلاس2 13-15 98/3/25 شنبه   - 3 فیزیولوژی عصب و عضله 112503 6
کلاس2 8:30-10:30 98/3/27 دوشنبه   - 2 بیماریهای روماتیسمی و پوستی 112516 7
کلاس2 8:30-10:30 98/4/10 دوشنبه   - 2 اخلاق اسلامی 1125022 8
کلاس2 10:30-12:30 98/4/9 یکشنبه   - 1 ژنتیک 112513 9
کلاس2 8:30-10:30 98/4/5 چهارشنبه   - 2 آسیب شناسی 112510 10

جمع کل واحد:  18 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 96 نیمسال دوم 98-97

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز عملی نظری
کلاس2 10:30-12:30 98/3/25 شنبه تشریح سر، گردن و تنه(04) - 2 کینزیولوژی و بیومکانیک (ستون مهره ای)

112531

1
کلاس2 10:30-12:30 98/4/5 چهارشنبه ارتوپدی(18) 1 1 فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1) 112527 2
کلاس2 13-15 98/3/27 دوشنبه فیزیک برای فیزیوتراپی(01)

فیزیولوژی عصب و عضله(03)

1 2 الکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی) 112537 3
کلاس2 8:30-10:30 98/4/3 دوشنبه تمرین درمانی(اصول تمرین درمانی)(32) 1 1 تمرین درمانی(روشهای اختصاصی تمرین درمانی)(PNF) 112533 4
کلاس2 13-15 98/4/1 شنبه تشریح اندام فوقانی(05)

تشریح اندام تحتانی(06)

تشریح سر و گردن و تنه(04)

1 2 ارزشیابی دستگاه عضلانی-اسکلتی 112539 5
کلاس2 10:30-12:30 98/4/10 دوشنبه فیزیولوژی عصب و عضله(03)

تشریح اعصاب(07)

- 2 بیماریهای مغز و اعصاب 112514 6
کلاس2 8:30-10:30 98/3/28 سه شنبه تشریح اندام فوقانی(05)

تشریح اندام تحتانی(06)

تشریح سر و گردن و تنه(04)

- 2 رادیولوژی 112519 7
کلاس2 8:30-10:30 98/4/9 یکشنبه جراحی عمومی(17) - 2 فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی 112526 8
کلاس2 10:30-12:30 98/3/29 چهارشنبه   - 2 تفسیر موضوعی قرآن 1125051 9

جمع کل واحد:  20 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 95 نیمسال دوم 98-97

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز کارآموزی عملی نظری
        کارآموزی درعرصه مشاهده بالینی(42) 2(102 ساعت) - - کارآموزی درعرصه بیماریهای ارتوپدی(1)

112546

1
کلاس2 10:30-12:30 98/4/3 دوشنبه   - - 2 جمعیت و تنظیم خانواده 112510 2
        کارآموزی درعرصه مشاهده بالینی(42) 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی 112545 3
کلاس2 8:30-10:30 98/3/25 شنبه بیماریهای مغز و اعصاب(14)

تمرین درمانی( روشهای اختصاصی تمرین درمانی)(33)

1 1 1 تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی 112535 4
کلاس2 8:30-10:30 98/4/1 شنبه ارتوپدی(18)

تمرین درمانی(اصول تمرین درمانی)(32)

1 1 1 وسائل کمکی و اندامهای مصنوعی 112538 5
کلاس2 13-15 98/3/29 چهارشنبه   - - 2 اندیشه اسلامی(2) 1125012 6
کلاس2 10:30-12:30 98/3/27 دوشنبه بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی(15) 1 1 1 فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی 112524 7

جمع کل واحد:  14واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/03
 
 
برنامه امتحانی
چاپ