جمعه 28 دی 1397
 
 
شوراي ارتباط با صنعت
چاپ
 
اعضاء شورای راهبردی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه (14/12/1396):
آقای دکتر شاهرخ یوسف زاده- ریاست محترم دانشگاه
آقای دکتر نعمتی - معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه
آقای دکتر همتی- معاون آموزشی دانشگاه
آقای دکتر عباسی- معاون بهداشتی دانشگاه
آقای دکتر محمدی - معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
آقای دکتر عاشوبی- معاون درمان دانشگاه
خانم دکتر حصاری- معاون غذا و دارو دانشگاه
آقای دکتر ابوطالب- ریاست دانشکده داروسازی
آقای دکتر مهرابیان - ریاست دانشکده بهداشت
آقای دکتر ذاکرجعفری - ریاست دانشکده دندانپزشکی
آقای دکتر نیکوکار - ریاست دانشکده پرستاری و مامایی- پیراپزشکی لنگرود
آقای دکتر درجانی- ریاست دانشکده پزشکی
خانم دکتر مختاری- ریاست دانشکده پرستاری و مامایی
آقای دکتر میر سعید عطارچی- مدیر تحقیقات
آقای دکتر جواد وطنی - مدیر فن اوری سلامت
آقای دکتر مهدی شیرزاد- مسئول دفتر ارتباط با صنعت
 
 
اعضاء کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه (15/12/1396):
 آقای دکتر شادمان نعمتی-معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه
آقای دکتر میرسعید عطارچی- مدیر پژوهش
آقای دکتر جواد وطنی - مدیر فن اوری سلامت
آقای دکتر مصطفی گل شکن- سرپرست مرکز رشد 
آقای دکتر مهدی شیرزاد- مسئول دفتر ارتباط با صنعت
آقای دکتر مهدی جهانگیر بلورچیان- مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت
آقای دکتر روستایی- مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده پزشکی
آقای دکتر منوچهری- مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده داروسازی
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/12/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   216