یکشنبه 15 تیر 1399
 
 
آیین نامه ها
چاپ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان  گیلان 
 

معاونت تحقیقات و فناوری  

مدیریت توسعه فن آوری سلامت

آیین نامه همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه

 

مقدمه: نیاز روز افزون صـنایع و موسـسـات دولتی و خصـوصـی به توانمندی های دانشگاه در حوزه پژوهش، آموزش و خدمات فنی و مشاوره و همچنین نقش دانشـگاه در توسـعه اجتماعی - اقتصـادی جامعه و ضرورت اجرائی نمودن دانش و یافته های جدید دانشگاه، استفاده بهینه از امکانات دانشگاه و انتقال تجربه از سطح اجرا به دانشگاه همواره متضمن یک ارتباط منطقی و پایدار میان صنعت و دانشگاه است. هدف آیین نامه حاضر قانونمند کردن و تسهیل ارتباط دانشگاه با حوزه خارج دانشگاه در سطح ملی و بین المللی است.

ماده 1 :کلیات

١-١ فعالیتهای اعضـای هیئت علمی دانشـگاه در حوزه ارتباط با صـنعت که در قالب مفاد این آیین نامه انجام می شـود یک ارزش تلقی شده و تلاش در این راستا مورد حمایت و تایید دانشگاه خواهد بود.

١-٢ کلیه طرحهای تحقیقاتی، آموزشـی و خدمات فنی و مشاوره ای که که بیش از نیمی از اعتبار آن خارج از دانشگاه از قبیل صنایع، موسسات خصوصی و دولتی تامین گردد مشمول این آیین نامه است.

١-٣ انجام فعالیتهای مرتبط با صنعت موضوع این آیین نامه، مغایرتی با فعالیتهای تمام وقتی، حق محرومیت از مطب و سایر امتیازاتی که با رعایت مقررات مربوطه مشمول اعضای هیئت علمی دانشگاه میشود، نخواهد داشت.

ماده 2: هدف

2-1 تسهیل در فعالیتهای انتقال دانش فنی، هدفمند نمودن و سوق دادن تحقیقات دانشگاهی به رفع نیازهای بخش دولتی و خصوصی به خصوص صنایع و هدایت آن در فرآیند نوآوری تکنولوژِی

2-2 جذب سرمایه های ملی و بین المللی جهت رشد و گسترش فعالیتهای فناورانه ی پژوهش محور جهت حمایت هر چه بیشتر از تحقیقات

2-3 حمایت از تاسیس و توسعه موسسات تجاری کوچک و متوسط دانشگاهی

2-4 تسهیل ارتباطات و همکاریها در سطح ملی و بین المللی

2-5 کمک به بهبود کیفیت تولید در کشور با بهره گیری از تحقیقات دانشگاهی

ماده 3 :تعاریف

3-1 صـنعت: به کلیه موسـسات، وزارتخانه ها، سازمانها، مراکز، نهادها، شرکتها و سایر مجتمع های اداری، صنعتی و خدماتی داخل و خارج کشور اعم از دولتی و غیر دولتی اطلاق میشود که طرف قرارداد دانشگاه و یا اعضای هیات علمی دانشگاه باشند.

3-2 دفتر ارتباط با صنعت: واحدی در حوزه معاونت و تحقیقات فناوری دانشگاه که با ایجاد ارتباط با صنایع و سازمان های دولتی و غیر دولتی زمینه های لازم جهت اجرایی و کاربردی شدن قرارداد های مربوطه در دانشگاه را فراهم مینماید و در خصوص برقراری ارتباط در زمینه های مشاره ای، خدماتی، آزمابشگاهی و آموزشی فعالیت می کند.طرح: کلیه نیازهای پژوهشی، آموزشی، فنی، مشاوره ای و سایر خدمات درخواست شده از طرف صنعت که اعتبار کامل آن را نیز تامین نموده باشند.

3-3 قرارداد: کلیه قراردادهای آموزشی، مشاوره ای، خدماتی، آزمایشگاهی در سطح ملی و بین المللی مطابق این آیین نامه می باشد.

تبصـره: هرگونه ماموریت عضو هیات علمی به صنعت در صورتی که وظایف آموزشی و پژوهشی جاری وی مختل نگردد با موافقت دانشکده یا مرکز مربوطه به عنوان خدمات مشاوره ای موضوع این آیین نامه تلقی میشود.

3-4 مجری: به فرد و یا افرادی حقیقی و یا حقوقی اطلاق میشود که مسؤول مستقیم اجرا و پیش برد موضوع طرح میباشد.

3-5 آورنده طرح: فرد و یا افرادی که در هر یک از دو مرحله معرفی " طرح و صنعت به دانشگاه " و " فراهم نمودن موافقت ضمنی صنعت "، یا پیگیری برای توافق قطعی و انعقاد قرارداد، نقش اصلی را بر عهده دارند.

ماده4 :شورای همکاری دانشگاه و صنعت

به منظور تقویت همکاریهای فی مابین دانشـگاه و صنعت و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه شورای همکاری دانشگاه و صنعت که از این پس در این آیین نامه شورا نامیده میشود با ترکیب و مشخصات زیر برای یک دوره دو ساله که عضویت اعضا آن قابل تمدید میباشد، تشکیل می گردد.

4-١ اعضاء شورا

- رئیس دانشگاه بعنوان رئیس شورا

- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه به عنوان دبیر شورا

- معاون آموزشی دانشگاه

- معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

- معاون غذا و دارو دانشگاه

- معاون بهداشتی دانشگاه

- معاون درمان دانشگاه

- مدیر توسعه فناوری سلامت

- مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

- 3 نفر از روسای دانشکده ها یا پژوهشکده ها با پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و ابلاغ رئیس دانشگاه

- 3 نفر از خبرگان و یا مدیران در صنعت، وزارت بهداشت و مدیران ارشد اجرائی با پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و ابلاغ رئیس دانشگاه

تبصره 1: روسای دانشکده ها و یا مراکز حسب نیاز با دعوت دبیر شورا بدون حق رای در جلسات شورا دعوت خواهند شد.

تبصره 2: جلسات شورا با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت.

4-2 وظایف شورا :

- سیاستگزاری و تدوین استراتژیهای ارتباط با صنعت

- تصویب برنامه های سالانه و بلند مدت دانشگاه در ارتباط با صنعت

- تصویب دستورالعملهای مرتبط

- تصویب تعرفه خدمات قابل ارائه دانشگاه به صنعت

- بررسی گزارش عملکرد مالی ارتباط با صنعت دانشگاه

- بررسی گزارش پیشرفت برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ارتباط با صنعت دانشگاه

- ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه

ماده 5 :کمیته اجرائی ارتباط با صنعت

به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین نامه و مصوبات شورای همکاری دانشگاه و صنعت، کمیته اجرائی ارتباط با صنعت که من بعد در این آیین نامه کمیته اجرائی نامیده میشود با ترکیب و وظایف زیر در مدیریت توسعه فن آوری سلامت ، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برای یک دوره دو ساله که عضویت اعضا آن قابل تمدید می باشد، تشکیل میگردد.

5-1 اعضاء کمیته اجرائی:

- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بعنوان رئیس کمیته

- مدیر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری سلامت بعنوان نائب رئیس کمیته

- ﻣﺪﯾﺮ دفتر ارتباط با صنعت داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻌﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ

- نماینده معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی

- نماینده معاونت آموزشی

- نماینده معاونت غذا و دارو دانشگاه

- نماینده معاونت درمان

- نماینده معاونت بهداشتی

- نماینده حقوقی دانشگاه

- مدیر امور پژوهش دانشگاه

- مدیر ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات دانشگاه

- یک الی 3 نفر از روسا یا معاونین پژوهشی مراکز تحقیقاتی با پیشنهاد مدیر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ابلاغ معاون تحقیقات و فناوری

- روسای مراکز رشد دانشگاه با پیشنهاد ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ابلاغ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

- 3 نفر از معاونین پژوهشی دانشکده ها به پیشنهاد ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﻓﻨﺎوری و ابلاغ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

تبصره: جلسات کمیته اجرائی ارتباط با صنعت با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت.

5-2 وظایف کمیته اجرائی:

- بررسی و تصویب پروژه ها و طرحهای مرتبط با صنعت

- تهیه و پیشنهاد دستورالعملها و شیوه های اجرائی مرتبط با آیین نامه

- تعیین سهم دانشگاه، مجری، آورنده طرح و سایر موارد مشابه با رعایت مفاد این آیین نامه

- ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻔﻮﯾﺾ و راه اﻧﺪازی ﺷﻮرای ﻣﺤﯿﻄﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ

- ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ

- تعیین مجری برای موارد نامشخص، ناظر و داور برای طرحها حسب مورد و با رعایت آیین نامه

- تهیه برنامه های پیشنهادی کوتاه مدت و بلند مدت ارتباط با صنعت

- تهیه و پیشنهاد شاخصهای ارزیابی ارتباط با صنعت

- بررسی و پیشنهاد برنامه های آموزشی به دفتر ارتباط با صنعت

- انجام سایر تکالیف محوله از طرف شورا در راستای این آیین نامه

5-3 کمیته های تخصصی در هر دانشکده یا مرکز تحقیقاتی که اعضای آن مرکب از برخی مدیران گروههای آموزشی، مدیران بخشهای تحقیقاتی و در صورت لزوم اعضای هیات علمی خواهند بود، مطابق مصوبات شورای ارتباط با صنعت جهت ارایه مشاوره و راهکار تشکیل می گردد.

5-4 شیوه برگزاری جلسات کمیته اجرایی

- جلسات کمیته اجرائی ارتباط با صنعت با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت.

-جلسات بصورت 15 روز یکبار و بر حسب نظر اعضا تشکیل خواهد شد.

 

ماده 6: ساختار دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

6-1 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیریت توسعه فن اوری سلامت، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد.

6-2 ساختار تشکیلات اداری و اجرایی دفتر شامل موارد زیر می باشد:

1- رییس دفتر که از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و حتی الامکان دارای مدرک دانشگاهی Ph.D یا دکترای تخصصی با سوابق و تجربیات لازم با پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و ابلاغ ریاست دانشگاه انتخاب می گرد.

2- کارشناسان دفتر با عناوین:

الف) کارشناس ارزیابی

ب) کارشناس ارزشیابی طرحهای صنعتی

ج) کارشناس توسعه کسب و کار

د) کارشناس مشاور ثبت پتنت و امور شرکتهای دانش بنیان که در امور اجرایی دفتر همکاری دارد.

ماده 7 : شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

7-١ دفتر ارتباط با صـنعت دانشـگاه بعنوان دبیرخانه شـورا و کمیته اجرایی، مسئول سازماندهی کارگروه ها، تشکیل جلسات، پیگیری و اجرای مصوبات شورا و کمیته اجرائی خواهد بود.

7-٢ دفتر ارتباط با صـنعت، مدیریت توسعه فن اوری سلامت موظف اسـت برای تهیه پیش نویس دسـتورالعمل ها و شیوه های اجرایی مورد نیاز، کارگروههایی را از میان کارشناسان و اساتید خبره تشکیل دهد.

7-3 جذب و معرفی سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای حمایتهای مالی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه

7-4 انجام مراحل تفاهم نامه، عقدنامه و قرارداد با بخشها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ( با هماهنگی اداره حقوقی دانشگاه)

7-5 کمک به ثبت نوآوریها، اختراعات و مالکیت فکری در قالب قوانین موضوعه

7-6 اطلاع رسانی در زمینه توانمندیهای اعضای هیئت علمی دانشگاه

7-7 ایجاد زمینه بازاریابی طرح های تحقیقاتی- کاربردی انجام شده در دانشگاه از طریق همکاری با مدیریت پژوهشی و فناوری دانشگاه

7-8 ایجاد زیر ساخت و ارایه روند جهت خدمات آموزشی، مشاوره ای، خدماتی و آزمایشگاهی به سازمانها و موسسات دولتی و غیر دولتی در سطح ملی و بین المللی

7-9 تسهیل ارتباط صنعت با دانشجویان و همکاریهای بین المللی

7-10 هماهنگی و ایجاد ارتباط لازم به منظور بهره مندی از خدمات دانشگاهی در برنامهریزی های دستگاههای اجرایی

7-11 راه اندازی گروههای علمی ، تحقیق و توسعه و تشکیل جلسات مشترک بین دانشگاهیان، صاحبان صنایع و دستگاههای اجرایی

7-12 ایجاد ساز و کار و روند برگزاری همایشها، سمینارها و کارگاههای آموزشی و نمایشگاهی تخصصی مرتبط با صنعت با همکاری سازمانهای دولتی و غیر دولتی

7-13 به منظور هماهنگی در گزارش عملکرد ارتباط با صـنعت دانشـگاه ، کلیه مراکز تحقیقاتی مسـتقل و یا معاونت های دانشـگاه که به طور مستقیم با صنعت قرارداد منعقد میکنند، موظفند یک نسـخه از قرارداد و یا اسـناد مربوطه را که بیانگر موضـوع، حجم مالی و زمان قرارداد باشـد به دفتر ارتباط به صـنعت ارسال نمایند.

7-14 دفتر ارتباط با صـنعت دانشـگاه موظف اسـت با تهیه دستورالعملی که پس از تایید کمیته اجرائی به تصویب شورا می رسد، شرایط تشویق (از قبیل امتیاز ارتقاء، فرصت مطالعاتی، پرداخت مالی و غیره) اعضاء هیئت علمی دانشگاه که در ارتباط با صنعت فعال میباشند را فراهم کند. این مشوق ها جهت انجام تحقیقاتی کاربردی به منظور رفع نیازهای صنعتی سازمانهای دولتی و غیر دولتی می باشد.

7-15 تشویق صنایع به استفاده از نتایج طرحهای تحقیقاتی

7-16 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه موظف است سیاست ها ی دانشگاه و مصوبات کمیته اجرایی را اجرا نماید.

7-17 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه موظف است پروژه ها را ارزیابی و پس از تصویب کمیته اجرایی، قرارداد های مربوطه را منعقد نماید.

ماده 8 :امور مالی

8-1 فرم موافقت نامه، تفاهم نامه و قرارداد مابین دانشگاه و سازمان های دولتی و غیر دولتی، علاو ه بر شرایط عمومی قراردادها، قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاههای علوم پزشکی جاری بوده و منافع و مصالح دانشگاه مدنظر قرار می گیرد.

8-2 کلیه طرحهای تحقیقاتی مشترک بین شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی با دانشگاه که به تصویب کمیته اجرایی دانشگاه رسیده است، جهت انجام باید در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ثبت گردیده و مطابق آیین نامه ارتباط با صنعت در مورد آن ها عمل گردد.

8-3 قرارداد باید به امضا رییس سازمان یا فرد مجاز از طرف ایشان از یک طرف و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و مجری قرارداد یا نماینده تام الاختیار آنها از طرف دیگر برسد.

8-4 دانشکده ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و معاونتهای دانشگاه موظفند پیشنهاد تعرفه کلیه خدمات و دستگاههای موجود خود را اعم از تعرفه مصوب و غیرمصـوب که به نحوی می تواند جهت انجام طرحهای همکاری با صـنعت مورد استفاده قرار گیرند به دفتر ارتباط با صنعت اعلام تا پس از تصویب در شورا به مورد اجرا گذاشته شود.

8-5 قرارداد هایی توسط گروه ارتباط با صنعت منعقد می شود که بیش از نیمی از هزینه های مربوطه توسط ارگان دولتی یا غیر دولتی خارج دانشگاهی تامین گردد، در غیر اینصورت مشمول طرح های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری می گردد.

8-6 به منظور تشویق ارائه طرح های ارتباط با صنعت ، 3 تا 5 درصد از مبلغ قرارداد با تصویب کمیته اجرائی از سهم مجری کسر و به آورنده طرح پرداخت خواهد شد.

8-7 از محل هر یک از قرارداد های ارتباط با صنعت (اعم از قراردادهای معاونت تحقیقات و فناوری و یا دانشکده ها و یا مراکز تحقیقاتی و یا شرکتهای دانش بنیان و یا معاونتهای دانشگاه) 5 درصد سهم دانشگاه و 5 درصد سهم واحد مربوطه کسر خواهد شد.

تبصره 1: قراردادهایی که منجر به ارائه گواهی کیفیت محصول صنعت با آرم دانشگاه گردد، سهم دانشگاه 20 درصد قرارداد محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: در شرایط ویژه و با تشخیص کمیته ارتباط با صنعت سهم دانشگاه و واحد مربوطه قابل بخشش خواهد بود.

تبصـره 3: تامین کلیه هزینه های مربوط به مواد و وسـایل مصرفی، هزینه های پرسنلی، هزینه های آنالیز دستگاهی و خرید وسایل غیرمصرفی بعهده مجری بوده که از محل سهم خود باید پرداخت نماید.

تبصـره 4: واحدهای مختلف دانشــگاه مجاز هســتند حداکثر تا 50% از درآمدهای حاصــل از اجرای طرح ها (ســهم مربوطه) را به همکاران فعال در حوزه مربوطه پرداخت نمایند. مابقی سهم باید صرف فعالیت های فن آوری، نظارتی و رفاهی شود.

تبصره :5 در صورتی که از محل هزینه های طرح مواد و تجهیزات غیر مصرفی خریداری شود در گزارش نهایی شماره و پلاک و تایید مرکز ضمیمه گردد.

8-8 پرداخت مبلغ طرح در هر مرحله و تسـویه نهائی منوط به تایید صـنعت (کارفرما) بوده و مجریان طرح موظفند گزارشـهای مراحل مختلف و پایان کار را به دفتر ارتباط با صنعت تحویل نمایند.

8-9 سهم دانشکده یا مرکز تحقیقاتی در اختیار رییس دانشکده یا واحد مذکور قرار می گیرد تا جهت انجام هزینه کرد در حوزه فن آوری و ارتباط با صنعت صرف گردد.

8-10 منابع دریافتی از سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی بابت تفاهم نامه و قراردادهای تنظیم شده به حساب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با شناسه مستقل به نام دفتر ارتباط با صنعت واریز می شود که هزینه کرد و روند پرداختی آن توسط کارشناسهای معاونت تحقیقات و فناوری انجام خواهد شد.

تبصره1 : حداکثر زمان مورد نیاز برای انتقال وجه به حساب مجری یک هفته می باشد.

8-11 معاونت تحقیقات و فناوری موظف است سهم دانشگاه را در جهت تقویت برنامه های توسعه دفتر ارتباط با صنعت و پشتیبانی از آن اختصاص دهد و سهم مجری، دانشکده و مرکز تحقیقاتی را طبق قرارداد مستقیما به آنها پرداخت نماید.

8-12 در صورتی که حاصل طرح منجر به تولید محصول یا اختراع شود حقوق مادی و معنوی دانشگاه مطابق مقررات جاری ثبت ابداع و اختراع اعمال شده و استفاده از نام، آدرس، و آرم دانشگاه روی محصول منوط به تایید کمیته اجرایی میباشد.

8-13 جبران کلیه خسارات احتمالی ناشی از تعلل در اجرای طرح ها و یا قصور در استفاده از دستگاهها، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی بعهده مجری طرح بوده و با تخلفات در این زمینه طبق آیین نامه انتظامی هیئت علمی رفتار خواهد شد. نظارت بر حسن اجرای طرح نیز بر عهده دانشکده یا مرکز مربوطه می باشد. گروه ارتباط با صنعت موظف است که یک نسخه از قرارداد را جهت اطلاع به آن دانشکده یا مرکز تحقیقات ارسال نماید.

8-14 مرجع حل و فصـل اختلافات احتمالی میان مجری و دانشگاه یا واحدهای تابعه با واحد های خارج دانشگاه در اجرای طرح ها، کمیسیون های مرتبط دانشـگاه خواهد بود و رای صـادره برای طرفین لازم الاجرا اسـت. در صـورت عدم حل اختلاف، طرفین می توانند مراتب را به مراجع ذیصلاح ارجاع دهند.

این آیین نامه در 8 ماده و 52 بند و 9 تبصـره و با توجه به مصوبه شورای عالی فن اوری سلامت دانشگاه تصویب و   به تصویب شورای معاونین دانشگاه علوم پزشکی گیلان رسید.


 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  170
امروز :  1
دیروز :  0