جستجو:  
شنبه 29 شهریور 1399
دانشجويان گرامي اطلاعات خواسته شده ذيل را پر نمايند
مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
جنسیت


 وضعیت تاهل

کدملی
شماره تلفن همراه
شماره تلفن ثابت (به همراه كد استان )
 پست الکترونیکی(ایمیل)
سوابق تحصیلی
دانشكده ها
مقطع تحصیلی
شماره دانشجویی
رشته تحصیلی
سال شروع تحصیل
نیمسال شروع تحصیل

 دانشجوی بومی

سوابق قرآنی
دانشجویانی که در هر یک از رشته های ذیل در گذشته دارای رتبه و فعالیت بوده یا علاقمند به فراگیری هستند ، ضمن انتخاب گزینه مورد نظر در کادر توضیحات به تفسیر بیان نمایند.
رشته های دارای رتبه
رشته های دارای سابقه فعالیت و يا علاقمندي
 توضیحات (رتبه -سابقه فعالیت و يا علاقمندی )
سوابق فرهنگی و هنری
دانشجویانی که دارای سوابق فرهنگی و هنری در یکی از رشته های اعلام شده در ذیل می باشند ضمن انتخاب ، وضعیت خود را در کادر توضیحات به صورت مشروح اعلام نمایند .
منظور از رشته صنایع دستی (قالیبافی- گلیم بافی - حصیر بافی - لباس محلی - مرواربافی - قلابدوزی - غذای سنتی - عروسک سازی - سفال - رشته دوزی - معرق -زینتی دستی و غیره).
رشته های دارای رتبه و سابقه فعاليت

 توضیحات ( رتبه و سابقه فعالیت )
مهارتها
دانشجویانی که دارای مهارت دریکی از رشته های اعلام شده در ذیل می باشند می توانند ضمن انتخاب،در کادر توضیحات شرایط خود را به صورت مشروح ذکر نمایند.
رشته های دارای مهارت و سابقه فعاليت
 توضیحات ( مهارت و سابقه فعاليت )