سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 شهریور 1393 English
جستجو:  
فرم استعداد یابی ورزشی
*نام
*نام خانوادگی
کدملی
*جنسیت

وضعیت تاهل

دانشکده
*شماره دانشجویی
سال ورود به تحصیل
نیمسال ورودی

*رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
*دانشجوی ساکن خوابگاه

*دانشجوی بومی

*شماره تلفن همراه
*شماره تلفن ثابت(به همراه کد شهرستان)
پست الکترونیکی (ایمیل)
رشته ورزشی
وضعیت ورزشیتوضیحات (در خصوص مقام ، مهارت ،مربیگری ، داوری ، رنگ کمربند ، دان و....)