جستجو:  
چهارشنبه 2 مهر 1399
دانشجويان گرامي اطلاعات خواسته شده ذيل را پر نمايند
مشخصات دانشجویی
*نام
*نام خانوادگی
کدملی
*جنسیت


 وضعیت تاهل

دانشکده
*شماره دانشجویی
سال ورود به تحصیل
نیمسال ورودی

*رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
*دانشجوی ساکن خوابگاه

*دانشجوی بومی

*شماره تلفن همراه
*شماره تلفن ثابت(به همراه کد استان)
 پست الکترونیکی (ایمیل)
رشته ورزشی
وضعیت ورزشی توضیحات (در خصوص مقام ، مهارت ،مربیگری ، داوری ، رنگ کمربند ، دان و....)