جستجو:  
شنبه 29 شهریور 1399

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
معاونت دانشجویی و فرهنگی

فرم درخواست کار دانشجویی

شرایط ثبت نام:
شرایط ثبت نام دانشجویان متقاضی کار دانشجویی: - دانشجویان متقاضی کار در قسمت بالینی در مقطع دکتری حداقل 30 درصد ، کارشناسی 40 درصد و دانشجویان دوره کاردانی باید حداقل 50 درصد واحدهای درسی را طی کرده باشند. - دانشجویان متقاضی کار درقسمت غیر بالینی از سال دوم به بعد اقدام به ثبت نام نمایند. - انتخاب دانشجویان برای کار دانشجویی از بین دانشجویانی صورت می گیرد که در سایت ثبت نام کرده اند. - دانشجویان متقاضی بخش بالینی با دردست داشتن برگه ثبت نام کار دانشجویی و گرفتن تأییدیه آموزش دانشکده مربوطه به امور دانشجویی مراجعه نمایند. - با دانشجویان واجد شرایط برای کار در قسمت غیر بالینی بر اساس اولویت ، ظرفیت و نیاز واحد ، هماهنگی لازم با دانشجو صورت میپذیرد.
 
توجه : دانشجویان رشته های پرستاری ، هوشبری و اتاق عمل برای کار در حوزه بالینی نیاز به ثبت نام در این سامانه نمی باشد.
 
اصلاحیه : کاردانشجویی در قسمت های  نشریات ،عکاسی ، تشریفات مراسم و سفیر جشنواره فرهنگی ، امور قرآنی ، شورای اسلامی خوابگا ه ها و شورای صنفی حذف می باشند .
مشخصات فردی
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره ملی :
تاریخ تولد :
شماره شناسنامه :
محل صدور شناسنامه:
محل تولد :
تلفن همراه :
تلفن ثابت :
نشانی محل سکونت :
مشخصات تحصیلی
شماره دانشجویی :
رشته تحصیلی :
مقطع تحصیلی :
نام دانشکده :
سال ورود :
نیمسال ورودی :
خوابگاه :
چنانچه قبلا کار دانشجویی داشته اید ذکر نمایید:

متقاضی کار دانشجویی :

تاییدیه ها
 تعداد واحد گذرانده شده:
 معدل : 
تایید آموزش دانشکده:
تایید حراست دانشکده:
مهر و امضاء ریاست دانشکده: