جستجو:  
شنبه 29 شهریور 1399
نکات ضروری و مهم جهت ثبت ، تحریر و صدور سند

سند تعهد محضری حتما می باید در قطع A4  تحریر و صادر شود.

سند مذکور می بایست توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی معتبر سراسر کشور ثبت و تحریر گردد.

اطلاعات درج شده در سند تعهد محضری می بایست دقیقا توسط دانشجو بازبینی و صحت آن تائید شود . در صورت عدم مطابقت مندرجات سند تعهد محضری با اطلاعات فرم مربوطه (از جمله الزام تعهد به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)،  دانشجو مکلف به تنظیم سند مجدد بوده و تا آن زمان این دانشگاه وفق مقررات صندوق رفاه از پرداخت و ارائه هر گونه تسهیلات و خدمات رفاهی (بیمه ، خوابگاه ، انواع وام و ...) معذور است.

راهنمای تهیه و تکمیل فرم سند تعهد محضری

دانشجویانی که متقاضی  و واجد شرایط دریافت هر گونه تسهیلات و خدمات رفاهی دانشجویی (خوابگاه ، وام ها ، بیمه و ...) از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی هستند، می بایست فرم سند تعهد محضری را تهیه و تکمیل و به یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی تحویل نمایند.

لازم به ذکر است دانشجویان واجد شرایط هر مقطع تحصیلی، جهت دریافت تسهیلات و خدمات رفاهی (بیمه، خوابگاه ، انواع وام و ...) در تمام طول دوران تحصیل فقط یک بار ملزم به ارائه سند تعهد محضری با جزئیات زیر می باشند.

 

مراحل تهیه و تکمیل فرم سند تعهد محضری:

1.        مطالعه راهنمای های مربوط به تشکیل فرم سند تعهد محضری

2.        دانلود فرم PDF فرم سند تعهد محضری از سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی

3.        چاپ فرم دانلود شده و تکمیل دقیق اطلاعات آن (درج دقیق اطلاعات شخص متعهد (دانشجو) و ضامن معتبر بطور کامل و خوانا در فرم مربوطه)

4.        مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به همراه فرم چاپی تکمیل شده و یک ضامن معتبر و دیگر مدارک ضروری (تصویر حکم استخدامی برای کارکنان رسمی و پیمانی یا حکم بازنشستگی برای کارمندان بازنشسته یا کپی مصدق پروانه کسب و اشتغال و اطلاعات حساب بانکی معتبر ضامن) و تنظیم سند تعهد محضری (دقت در الزام تعهد به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری است)

5.        بررسی و مطابقت دقیق اصل سند تعهد محضری با فرم موجود در سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی

6.        تهیه یک نسخه کپی و تحویل اصل سند تعهد محضری به یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی

دانلود فرم سند تعهد محضری