جستجو:  
یکشنبه 6 مهر 1399

14:21 1396/07/26
۵۱ نفر از دانشجویان جدیدالورود رشته دکتری دندانپزشکی در کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاه شرکت کردند.
08:00 1396/07/24
شرکت 10 نفر از دستیاران جدیدالورود رشته های تخصصی دندانپزشکی در کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاه
12:37 1396/07/11
60 نفر از دانشجویان جدیدالورود رشته داروسازی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاه آشنا شدند.
08:00 1396/06/06
دومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان در سال جاری برگزاری شد.
01:00 1396/02/10
اولین جلسه شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال جاری برگزار شد.
11:00 1395/12/19
چهارمین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال 1395، ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 11/اسفند/95 در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد.
10:00 1395/10/25
سومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، در سال 1395 برگزار شد.
1395/08/18
دومین جلسه شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان دانشگاه، در سال 1395 برگزار شد.