سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
فرمها و آیین نامه های واحد آموزش بهورزی

آیین نامه ها ی واحد بهورزی:

آیین نامه پذیرش بهورز:

آزمون ورودی:

آزمون ورودی از دو بخش تشکیل می شود.

1-        آزمون کتبی

2-         مصاحبه

آزمون کتبی:

آزمون کتبی به منظور تعیین افرادی که می توانند در مصاحبه شرکت نمایند،انجام می شود و ملاک قبولی فرد نمی باشد.

تبصره 1: کمیته پذیرشمی تواند نسبت به تعیین و اخذ وجه ثبت نام از داوطلبان بهورزی اقدام نماید و وجوه به دست

آمده به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز خواهد شد.

تبصره 2:در مناطقی که داوطلبان بهورزی بضاعت مالی لازم برای پرداخت هزینه ثبت نام را نداشته باشند .کمیته پذیرش

شهرستان می تواند در زمینه عدم دریافت هزینه مساعدت نماید.

تبصره 3:سوالات آزمون کتبی توسط کمیته پذیرش بهورز به شرح زیر تهیه می گردد.

سوالات آزمون از مواد درسی عمومی(ادبیات فارسی- زبان انگلیسی – دین و زندگی)تهیه می شود. تعداد سوالات

آزمون حداقل 20 سوال چهار گزینه ای از هر ماده درسی جمعا 60 سوال انتخاب می گردد. برای پاسخ گویی به هر سوال

30 ثانیه زمان در نظر گرفته می شود.

تبصره 4: داوطلبان بایستی 60 % نمره کل آزمون توانمندی های عمومی را به خود اختصاصدهند.

برای سنجش توانمندی های تخصصی و به گزینی افراد آزمون تخصصی و مصاحبه به عمل خواهد آمد. که داو طلبان بایستی 40 % کل نمره آزمون را به خود اختصاصدهند. مسوولیت چگونگی اجرای آزمون ،ترکیب ،تعدادونوع سوالات آزمون ،تصحیح و استخراج نتایج به عهده کمیته پذیرش بهورز می باشد

*حد نصاب قبولی کسب 60 % نمره کل آزمون است.

تبصره 6:از میان داوطلبان به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره علمی جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل میآید.

پس از انجام مصاحبه بالاترین امتیازات هر خانه بهداشت به هسته گزینش مرکز ی دانشگاه علوم پزشکی معرفی گردد.

 

ط) داشتن صلاحیت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند توضیحاً در بدوپذیرش این امر با تشخیص پزشک معتمد شبکه بهداشت و درمان شهرستان صورت می پذیرد و حسب نیازموضوع به شورای پزشکی دانشگاه ارجاع می گردد و نظریه آن شورا ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ظ)نداشتن سابقه اخراج از آموزشگاه بهورزی

م)داشتن شرایط بومی

ماده 4: موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه می گردد.

الف) افراد خانواده معظم شهدا، مفقود الاثرها، جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند(همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر) به میزان 5 سال

ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق( بدون محاسبه ضریب منطقه (اضافه خدمت قابل محاسبه نخواهد بود.

ج) مدت انجام خدمت دوره ضرورت آقایان

تبصره:با احتساب موارد فوق مجموع سن دانش آموزان یاکارآموزان بهورزی دربدو ورود(تاریخ برگزاری آزمو ن مبداء محاسبه می باشد) نباید از حداکثر 29 سال تجاوز نماید.

ماده 5: داوطلبان استخدام و دانش آموزان بهورزی نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشند.

ماده 6: داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی و پیمانی و بازخرید شده دستگاه های دولتی باشند.

ماده 7: آزمون های پذیرش بهورز توسط کمیته پذیرش بهورز صورت می گیرد.

ماده 12 : شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع فوق دیپلم و همچنین دانشجویان مقاطع

تحصیلی مختلف در آزمون ممنوع می باشد.

تبصره: پذیرش دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم غیرمرتبط که حائز شرایط احراز مندرج نیستند مجازنخواهد بود.

ماده 13 : چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کن لم یکن تلقی خواهد شد و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بلااثر می گردد.

ماده 15 : به منظور سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی آزمونهایی به شرح ذیل از داوطلبان به عمل خواهد آمد.

الف) برای سنجش اطلاعات و توانمندی های عمومی معلومات پایه و استعدادهای ذهنی امتحان کتبی در دوسطح فوق دیپلم و پایین تر به عمل خواهد آمد.

تبصره: دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم 40 درصد نمره کل آزمون و دارندگان مدرک تحصیلی پایین تر 60

درصد نمره کل بعنوان آزمون توانمندی های عمومی را به خود اختصاصخواهند داد.

ب) برای سنجش توانمندی های تخصصی و به گزینی افراد آزمون تخصصی و مصاحبه به عمل خواهد آمد.

تبصره 1: دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم 60 درصد کل نمره آزمون را بعنوان آزمون تخصصی و مصاحبه به خود اختصاص خواهند داد که 30 درصد به آزمون کتبی تخصصی و 30 درصد به مصاحبه اختصاص می یابد.

تبصره 2: دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر 40 درصد از کل نمره آزمون را بعنوان مصاحبه به خوداختصاص خواهند داد.

ماده 16 : چگونگی اجرای آزمون، ترکیب، تعداد و نوع سئوالات آزمون عمومی و تخصصی توسط کمیته پذیرش

بهورز تعیین می گردد.

ماده 17 : مسئولیت نظارت بر امر طراحی، تایپ وتکثیر سئوالات آزمون کتبی و برگزاری آزمون شفاهی و حفظ امنیت آزمون از ابتدا تااعلام نتیجه نهایی به عهده حراست دانشگاه میباشد .

ماده 18 : مسئولیت تصحیح و استخراج نتایج آزمون به عهده کمیته پذیرش بهورز می باشد.

ماده 19 : حد نصاب قبولی در آزمون کسب 60 % نمره کل آزمون است و در موارد خاص بنابر درخواست کمیته پذیرش بهورز ازهیات رئیسه دانشگاه می تواند حد نصاب دیگری را تا میزان 40 % نمره کل آزمون تعیین و به رئیس کمیته ابلاغ نمایند.

تبصره: ایثارگران در سقف سهمیه مصوب از کسب حدنصاب نمره معاف می باشند.

ماده 20 : اعمال اولویت ها در آزمون به ترتیب ذیل می باشد.

الف) ایثارگران به میزان سهمیه تعیین شده در قانون تسهیلات استخدامی ایثارگران و اصلاحات بعدی آن همچنین یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25 % و بالاتر آزاده دانشگاه اعم از شاغل و فوت شده بازنشسته یا از کار افتاده

ب)بسیجیان که حداقل چهار سال سابقه خدمت عضویت فعال و مستمر در گردان عاشورا را داشته باشند وهمچنین بسیجیان که حداقل 100 امتیاز کسب کرده اند با ارائه گواهی مربوطه به شرط دارا بودن شرایط مساوی با سایر داوطلبان غیرایثارگر در اولویت هستند.

ج) متقاضیان بومی

ماده 21 : انتخاب داوطلبان در هر یک از اولویت ها به ترتیب نمره کل مأخوذه در آزمون می باشد و در مواردی که نمره کل دو داوطلب یکسان باشد نمره آزمون اختصاصی و مصاحبه ملاک عمل خواهد بود.

ماده 22 : داوطلبان آزمون های استخدامی بهورز و دانش آموزان بهورزی چنانچه دارای یکی از شرایط ذیل باشند بومی تلقی می شوند.

الف)محل تولد داوطلب با روستای محل تقاضای پذیرش دانش آموز بهورزی یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب در روستای اصلی مورد نظر محرز گردد.

ب) حداقل دو مقطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان) را در روستای اصلی مورد تقاضای پذیرش دانش آموز بهورزی طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب در روستای اصلی مورد نظر محرز گردد.

تبصره 1: احراز حداقل یک سال سکونت مستمر در روستاهای اصلی(از تاریخ انتشار آگهی به قبل) مندرج دربندهای الف و ب می باید مورد تائید شورای اسلامی روستا و مرکز بهداشتی و درمانی مربوطه قرار گیرد.

تبصره 2: داوطلبان پذیرش بهورزی چنانچه تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوران خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته است مشروط به آنکه شورای اسلامی بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای محل مورد تقاضا حداقل به مدت یکسال گواهی نمایند بلامانع است.

ماده 23 : فهرست پذیرفته شدگان اولیه به میزان سه برابر تعداد مورد نیاز توسط کمیته پذیرش بهورز جهت  انجام مصاحبه اعلام خواهد شد و پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب و معرفی (به عنوان نتایج بعدی آزمون (اعم از نفرات اصلی و ذخیره) به هسته گزینش دانشگاه اعلام خواهد شد.

ماده 24 : لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تائید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعلام میگردد.

ماده 25 : پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهائی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمایند.

تبصره: در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از شروع آموزش ازپذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 26 : دانشگاه می باید تعهد محضری از پذیرفته شدگان برای الزام به ارائه خدمت بمدت حداقل ده سال در محلی که در آن استخدام می شوند مبادرت نماید.

ماده 27 : وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان استخدام که میزان آن توسط کمیته پذیرش بهورز تعیین میگردد به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز خواهد شد.

ماده 28 : شرایط احراز طبقات مختلف رشته شغلی بهورز از نظر تحصیلات و تجربه به شرح ذیل می باشد:

1 - دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته( بهداشت عمومی- بهداشت خانواده، مامائی) طی دوره آموزش تطبیقی مهارت های فوق دیپلم بهورزی و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز برای پذیرش بهورز زن

2  - دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته( بهداشت عمومی -مبارزه با بیماریها، بهداشت حرفه ای،بهداشت محیط) و طی دوره آموزش تطبیقی مهارت های فوق دیپلم بهورزی و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز برای پذیرش بهورز مرد

            

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/31
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   894