سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آموزش بهورزی

 شرح وظایف مرکز آموزش بهورزی :

 * انتخاب و پذیرش دانش آموزان بهورزی

 *مشارکت درآموزش های نظری عملی –کارآموزی وکارورزی

 * فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری و عملی کارآموزی باهمکاری مرکز بهداشت شهرستان

* ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی و بازآموزی

 * برنامه ریزی نیازسنجی آموزشی و اجرای برنامه های بازآموزی برای بهورزان شاغل باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان

 * تنظیم برنامه های نظارت بر فعالیت بهورزان شاغل با هماهنگی تیم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان

 * مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی در کلاس وکارآموزی در مراکز کارآموزی و خانه های بهداشت

 * ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی دانش آموزان

 *حضور فعال درروستاهای اصلی واقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های بازدید منازل مراقبتهای بهداشتی و ...

* همکاری ومشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان شاغل با پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

 * بازدید از نحوه فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

 *مشارکت دراجرای آموزش های پزشکی جامعه نگر و نیز آموزش های بدو خدمت کارکنان واعضای تیم پزشک خانواده بنا به   پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

 *اجرای کلاسهای آموزشی ونظارت بر عملکرد اعضای تیم پزشک خانواده باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان

* تشکیل شورای مربیان در مرکز آموزش بهورزی

*شرکت در طرحهای بسیج جامعه پزشکی در سطح شهرستان با نظارت مدیر شهرستان

 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   858