سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد گسترش شبکه
 کارشناس جلب مشارکت مردمی 
 زهره کاظم نژاد
 

 
کارشناس مسئول گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود
 
 خانم فیروزه حدادزاده بحری
 


 

اهم وظایف گروه گسترش

1- ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در تمام سطوح ارائه خدمات محیطی و ستادی با یکدیگر و واحدهای ستادی با معاونت بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی؛

2- پیش بینی جدول تشکیلاتی جهت ردیف های مورد نیاز و تامین نیروی انسانی در تمام رده‌ها اعم از قراردادی، رسمی، پیمانی، طرحی و پزشک خانواده؛

3- پیش بینی و تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت و هماهنگی جهت استفاده بهینه از آنها؛

4- مشخص نمودن محدوده جغرافیایی و جمعیتی تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت؛

5- تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در نزدیک ترین مکان به محل سکونت با راه اندازی مراکز شهری، روستائی، خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی مورد لزوم بر اساس اولویت؛

6- ایجاد هماهنگی برون بخشی به منظور جلب مشارکتهای مردمی و غیره؛

7- مشخص نمودن تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب پس از پایش و ارزیابی با همکاری سایر واحدهای محیطی و ستادی؛

8- هماهنگی و همکاری نزدیک و مستمر با مرکز آموزش بهورزی در کلیه مراحل پذیرش بهورز بومی، تربیت،  آموزش و استخدام آنها؛

9- تدوین، پیشنهاد و اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی حین خدمت رده های مختلف؛

10- نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحدهای بهداشتی و پی گیری محل مناسب جهت واحدهای استیجاری و تعیین اولویت جهت احداث؛

11- پیشنهاد جهت تشویق، تنبیه، تغییر عنوان و جابجایی کارکنان؛

12- ایجاد هماهنگی درون بخشی بین واحدهای ستادی مستقر در مرکز بهداشت

13- مسؤول اجرای طرح بیمه روستایی شامل:

* برآورد جمعیت تحت پوشش؛* بررسی و اعلام نیاز مراکز به نیروی پزشک و ماما؛* استخدام و گزینش نیروها؛

* تعیین محل خدمت؛* تامین و تجهیز وسایل و امکانات مورد نیاز؛* آموزش بدو خدمت به پزشکان خانواده؛

* نظارت و پایش اجرای برنامه ها؛* ایجاد هماهنگی برون بخشی با مسؤولین سازمان بیمه خدمت درمانی در زمینه برنامه های پزشک خانواده؛

* آموزش کلیه بهورزان در زمینه برنامه های پزشک خانواده شامل:

          1- شناسایی جمعیت تحت پوشش و اعلام آمار جمعیتی؛

         2- ثبت نام و تشکیل پرونده.

 

 14- برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات ماهیانه مسوولین مراکز شهری و روستائی با رئیس مرکز بهداشت و مسؤولین واحدها ، تیم نظارت و پی‌گیری مصوبات جلسات؛

15- تشکیل ستاد حوادث غیرمترقبه؛

16- کنترل و پایش خدمات ارائه شده به مردم از طریق تشکیل تیم های نظارت و پایش و اعزام این تیم ها به صورت منظم و برنامه ریزی شده به کلیه مراکز تحت پوشش و خانه های بهداشت؛

17- همکاری با بسیج پزشکان و پیراپزشکان؛

18- تشکیل ستاد نوروزی با هماهنگی سایر واحدها جهت برنامه ریزی و ارائه خدمت مناسب و ویژه در ایام نوروز به مسافرین و همکاری با دیگر ارگانها در ایام نوروز؛

19- پی گیری نظرات، مسائل و مشکلات مراکز و خانه های بهداشت در مناطق و واحدهای تحت پوشش؛

20- پی گیری و بررسی شکایات رسیده در رابطه با واحدهای بهداشتی در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهای مربوطه؛

21- تهیه لیست پزشکانی که از محرومیت از مطب استفاده می نمایند به صورت ماهانه؛

22- بررسی برنامه های نظارتی طرح شده از طرف واحدهای مختلف بهداشتی جهت تیم های سیار و ارائه راهکارهای مورد نیاز جهت بالا بردن کیفیت ارائه خدمات؛

 23- رایانه ای نمودن کلیه اطلاعات نیروی انسانی، ساختمانی، جمعیتی، تجهیزاتی و ... و ثبت در رایانه ستاد گسترش؛

24- همکاری با واحد آمار و رایانه جهت جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت و تحویل زیجهای جدید و تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه شاخص بهداشتی از مجموع کل اطلاعات موجود در زیجها؛

25- برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای پرسشگرهای مختلفی که از سوی معاونت محترم بهداشتی ستاد گسترش دانشگاه به این واحد ارجاع می شود؛

26- ارسال آمار بیمه روستایی به صورت فصلی و ماهانه به معاونت محترم بهداشتی و اداره کل بیمه استان گیلان شامل اطلاعات مراجعین و درآمد مراکز؛

27- برنامه ریزی جهت آموزش نیروهای جدید در واحدهای ستادی مربوطه؛

28- جمع آوری و کنترل و ثبت کلیه اطلاعات واحدهای عرضه خدمات شهرستان شامل (اطلاعات نوع واحدها،اطلاعات عمومی روستاها ،نیروی انسانی ،وضعیت فضاهای فیزیکی ،تجهیزاتی ،احکام پرسنلی،نقلیه ،اطلاعات پزشک خانواده و ... در برنامه نرم افزاری HNIS)  )

29- شناسایی ،ارتباط و پیگیری امور مربوط به خیرین سلامت ضمن شناسایی نیازها ،تنگناهها و نواقص مربوط به سیستم جهت رفع

30- ایجاد هماهنگی درون بخشی با سایر واحد های ذیربط ستاد مرکز بهداشت شهرستان و واحد های محیطی مرتبط با برنامه های آموزش رابطین

31- برآورد نیروی انسانی ،تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز برنامه های رابطین  

30- تهیه برنامه عملیاتی سالانه.

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1128