سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/06/23     تعداد دفعات مشاهده 24 بار     ساعت 13:00     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان لنگرود

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود، مجید فاریابی سرپرست اداره آموزش و پرورش به همراه کارشناس سلامت و تندرستی با کارشناسان امور نوجوانان و مدارس و سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود در خصوص نتایج بازدیدهای بعمل آمده از مدارس و عملکرد مدارس در اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی در مدارس ، دراداره آموزش و پرورش ، جلسه بین بخشی ، برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود
مجید فاریابی سرپرست اداره آموزش و پرورش به همراه کارشناس سلامت و تندرستی  با کارشناسان امور نوجوانان و مدارس و سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود ، ۲۳ شهریور ماه ۹۹ ، درخصوص نتایج بازدید از مدارس در اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی در مدارس در سال تحصیلی جدید ، در دفتر مدیریت آموزش و پرورش،  و  جلسه بین بخشی ، برگزار کردند در طی جلسه کارشناسان بهداشت و سلامت گزارش کامل از نظارت های انجام شده ، ارائه دادند