سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 فروردین 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/01/05     تعداد دفعات مشاهده 28 بار     ساعت 15:00     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان لنگرود

5 فروردین ماه 99 ، تیم‌ نظارتی‌ بهداشت‌ محیط‌ شهرستان لنگرود با حضور ‌ناهید بازرگانیان‌ رابط استانی " بسیج ملی مقابله با کرونا" از نحوه‌ تطهیر‌‌ و تدفین‌ در گذشتگان بیماری حاد تنفسی و کووید 19 در آرامستان‌ لنگرود‌ بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود: 

 5 فروردین ماه 99 ، تیم‌ نظارتی‌ بهداشت‌ محیط‌ شهرستان لنگرود با حضور ‌ناهید بازرگانیان‌ رابط استانی " بسیج ملی مقابله با کرونا" از نحوه‌ تطهیر‌‌ و تدفین‌ در گذشتگان بیماری حاد تنفسی و کووید 19 در آرامستان‌ لنگرود‌ در راستای‌ رعایت موازین بهداشتی تدفین "اجساد کرونایی"جهت پیشگیری از اشاعه کرونا ویروس ، بازدید نمودند