سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 31 خرداد 1397 English
جستجو:  
مطالب آموزشی واحد بهداشت خانواده

مطا لب آموزشی :

 بوکلت چارت سلامت مادران (خدمات خارج بیمارستانی ) ویژه پزشک و ماما

بوکلت چارت سلامت مادران (خدمات خارج بیمارستانی)  ویژه کاردان و کارشناسان بهداشت خانواده

بوکلت چارت سلامت مادران ( خدمات خارج بیمارستانی )  ویژه بهورز

 کتابچه  راهنمای تغذیه مادران باردار

کتابچه نظام مراقبت مرگ مادر

مجموعه آموزشی شیر مادر

بوکلت چارت مراقبت های کودک سالم  ویژه پزشک

بوکلت  چارت مراقبت های کودک سالم  ویژه غیر پزشک

بوکلت چارت مراقبت ادغام یافته ناخوشی اطفال ویژه غیر پزشک

بوکلت چارت مراقبت ادغام یافته ناخوشی اطفال ویژه  پزشک

کتاب راهنمای مراقبت ادغام یافته ناخوشی اطفال ویژه غیر پزشک

کتاب راهنمای مراقبت ادغام یافته ناخوشی اطفال ویژه پزشک

کتاب راهنمای  برخورد با کودک مصدوم ویژه غیر پزشک

کتاب راهنمای  برخورد با کودک مصدوم غیر پزشک

بوکلت چارت مراقبت ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک

بوکلت چارت مراقبت ادغام یافته سالمندان ویژه غیر پزشک

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/31
گاستروآنتریت تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/30
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   6  کل مراجعات:   933