شنبه 1 مهر 1396
 
 
Login
 
     
 
 
اخبار و تازه هاي بيمارستان كوثر آستانه
15:00:19 1396/06/20
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر دکتر محمد حسین قربانی به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه دکتر محمد رضا محدث مورخه بیستم شهریور ماه نودوشش از بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه بازدید به عمل آوردند .