سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 4 اسفند 1395 English
جستجو:  
اخبار و تازه ها
برگزاری جلسات دفاع پایان نامه های دستیاران گروه روانپزشکی
دفاع پایان نامه های دستیاران گروه روانپزشکی
        13:15:29       1395/11/26

کسب رتبه دانشگاهی دانشیاری سرکار خانم دکتر ضرابی
سرکار خانم دکتر ضرابی عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری، شناختی و اعتیاد کاوش، موفق به ارتقاء رتبه علمی ازاستادیاری به دانشیاری گردیدند
        09:26:21       1395/10/29
پژوهشگر برتر
پژوهشگر برتر
دکتر ربابه سلیمانی معاون آموزشی مرکز تحقیقات کاوش به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاهی در سال 95 انتخاب شدند
        08:29:28       1395/10/13

بازدید هیئت ارزشیابی آموزشی از گروه روانپزشکی گیلان
ارزیابی وضعیت آموزشی گروه روانپزشکی
        08:39:13       1395/06/06
کسب رتبه دانشیاری سرکار خانم دکتر سلیمانی
کسب رتبه دانشیاری سرکار خانم دکتر سلیمانی
سرکار خانم دکتر ربابه سلیمانی عضو  مرکز تحقیقات علوم رفتاری، شناختی و اعتیاد «کاوش»موفق به ارتقاء رتبه علمی  از استادیاری به دانشیاری گردیدند
        12:33:47       1395/01/15

دریافت مجوز انتشار فصلنامه کاوش ذهن
به استحضار می رساند که انجمن روانپزشکی گیلان مجوز انتشار فصل نامه ای با عنوان « کاوش ذهن » را دریافت نموده است
        10:45:22       1394/08/12
 
منابع علمی