جستجو:  
پنجشنبه 15 خرداد 1399

 
 
نشريات آمار دانشگاه
عنوان : دانشگاه در آینه آمار سال 1397
شماره :    سال سیزدهم -شماره سیزدهم
ماه :  

عنوان : دانشگاه در آینه آمار سال 1396
شماره :    سال دوازدهم - شماره دوازدهم
ماه :  

عنوان : دانشگاه در آینه آمار سال 1395
شماره :    سال یازدهم - شماره یازدهم
ماه :  

عنوان : گزارش عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1395
شماره :    25
ماه :  

عنوان : دانشگاه در آينه آمار سال 1394
شماره :    سال دهم - شماره دهم
ماه :  

عنوان : گزارش عملكرد بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1393
شماره :   
ماه :