جمعه 11 مهر 1399
EN
منو
 
 
 
ریاست و تیم مدیریتی
چاپ
 

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

دکتر احمد لسانی

نام و نام خانوادگی

ریاست بیمارستان

سمت

دکترای عمومی

تحصیلات

سوابق

پست الکترونیک

215

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

علیرضا قانع 

نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی بیمارستان 

سمت

کارشناس ارشد مدیریت مالی

تحصیلات

مسئول تدارکات بیمارستان ازسال 94

سوابق

Ghane9797@gmail.com

پست الکترونیک

214

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

پریسا رمضان نژاد

نام و نام خانوادگی

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان

سمت

کارشناس ارشد پرستاری

تحصیلات

از سال 1391 تا 1393 مسئول اعتباربخشی

از 93 تا 96 مسئول اعتباربخشی و سوپروایزر آموزشی  

از 96 مدیر پرستاری 

سوابق

parisa.ramezannejad@yahoo.com

پست الکترونیک

270

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

سمیرا حاجی عباسی

نام و نام خانوادگی

مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان

سمت

کارشناس مامایی کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تحصیلات

مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان از اردیبهشت 97

سوابق

hajiabbasisamira@yahoo.com

پست الکترونیک

266

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

افسانه بی دریغ

نام و نام خانوادگی

سرپرست حسابداری بیمارستان

سمت

کارشناس ارشد حسابداری

تحصیلات

سرپرست حسابداری بیمارستان از  96

سوابق

Afsaneh13501350@gmail.com

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

سوابق

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

سوابق

پست الکترونیک

211

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

سوابق

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

سوابق

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

سوابق

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

270

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

سوابق

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

سوابق

 

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/02/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  4839
امروز :  1
دیروز :  0