جمعه 1 آذر 1398
EN
منو
 
 
 
ریاست و تیم مدیریتی
چاپ
 

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

دکتر رسول فرد مسعود

نام و نام خانوادگی

ریاست بیمارستان

سمت

دکترای پزشکی عمومی

تحصیلات

ریاست بیمارستان امام خمینی ( ره ) از 5/ 98

سوابق

Fardmasoud1349@gmail.com

پست الکترونیک

215

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

سوابق

پست الکترونیک

214

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

پریسا رمضان نژاد

نام و نام خانوادگی

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان

سمت

کارشناس ارشد پرستاری

تحصیلات

از سال 1391 تا 1393 مسئول اعتباربخشی

از 93 تا 96 مسئول اعتباربخشی و سوپروایزر آموزشی  

از 96 مدیر پرستاری 

سوابق

parisa.ramezannejad@yahoo.com

پست الکترونیک

270

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

سمیرا حاجی عباسی

نام و نام خانوادگی

مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان

سمت

کارشناس مامایی کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تحصیلات

مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان از اردیبهشت 97

سوابق

hajiabbasisamira@yahoo.com

پست الکترونیک

266

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

رقیه حسنی

نام و نام خانوادگی

مسئول منابع انسانی بیمارستان

سمت

کارشناس مامایی کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تحصیلات

مسئول منابع انسانی بیمارستان از         

سوابق

Faridehh9@gmail.com

پست الکترونیک

212

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

افسانه بی دریغ

نام و نام خانوادگی

سرپرست حسابداری بیمارستان

سمت

کارشناس ارشد حسابداری

تحصیلات

سرپرست حسابداری بیمارستان از  9/96

سوابق

Afsaneh13501350@gmail.com

پست الکترونیک

206

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

علیرضا قانع

نام و نام خانوادگی

مسئول تدارکات بیمارستان

سمت

کارشناس ارشد مدیریت مالی

تحصیلات

مسئول تدارکات بیمارستان ازسال 94

سوابق

Ghane9797@gmail.com

پست الکترونیک

211

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

زینب ابراهیم نیا

نام و نام خانوادگی

مسئول مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان

سمت

کارشناس کامپیوتر

تحصیلات

مسئول مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان از سال 96

سوابق

zeinabebrahimnia@gmail.com

پست الکترونیک

232

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

سوابق

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

مریم خلخالی

نام و نام خانوادگی

مسئول درآمد

سمت

کارشناس حسابداری

تحصیلات

مسئول درآمد بیمارستان از بهمن 97

سوابق

Maryamkhal596@gmail.com

پست الکترونیک

297

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

سمیه طالبی

نام و نام خانوادگی

سوپروایزر آموزشی

سمت

کارشناس پرستاری

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

270

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

عاطفه عاطف

نام و نام خانوادگی

سوپروایزر بالینی

سمت

کارشناس پرستاری

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

269

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

 فریدون پوریوسفی

نام و نام خانوادگی

مسئول روابط عمومی

سمت

کاردان

تحصیلات

مسئول روابط عمومی بیمارستان از سال 94

سوابق

-

پست الکترونیک

213

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

فاطمه علیپور

نام و نام خانوادگی

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

سمت

کارشناس پرستاری

تحصیلات

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارستان از تیر 98

سوابق

 

پست الکترونیک

273

تلفن داخلی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   3  کل مراجعات:   4145