دوشنبه 7 مهر 1399
EN
منو
 
 
 
معرفی و شرح وظایف امور اداری
چاپ

 

شرح وظایف مسئول امور اداری: 

 

-اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری،استخدامی،پشتیبانی

- کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از مسئول مافوق و اجرای آنها طبق مقررات مربوط به امور اداری

 -مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی واحد در زمینه های مورد نظر و اعلام نظر در مورد آنها در صورت نیاز

- تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی

. - نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مسئول مافوق

- انجام نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبلی استخدام آزمایشی، انتصاب، ترفیع، مرخصیها و سایر امور مشابه مطابق آیین نامه های مصوب

- بررسی و مطالعه گزارشهای اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کارشناسی در مورد آنها

-مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.

- بررسی روشهای مناسب ساده کردن مراحل انجام امور اداری از طریق حذف مراحل زاید و ارائه نتایج حاصله به مسئول مافوق

- بررسی و کنترل فرمهای موجود مورد استفاده در واحد طراحی فرمهای جدید با توجه به نیازهای پرسنلی کارکنان

- شرکت در جلسات و کمسیونهای مختلف اداری و ارائه نظرات کارشناسی در صورت لزوم

- اعمال نظارت یا انجام امور مکاتبات اداری واحد و پیگیری نتایج آن

- پیشنهاد انتصاب، انتقال، ترفیع، تشویق و یا تنبیه کارکنان واحد به مقام مافوق جهت اخذ تصمیم لازم مطابق مقررات و قوانین مربوطه

- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست مرخصی، ماموریتهای اداری یا آموزش کارکنان و سایر موارد مشابه با توجه به قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به مسئول مافوق در موارد فوق الذکر

- تهیه گزارشهای لازم در مورد فعالیتها و عملکرد واحد تحت سرپرستی و ارائه راه حلهای مناسب برای رفع موانع و مشکلات موجود در جهت انجام بهینه امور

- نظارت لازم بر انجام حضور و غیاب کارکنان و ارائه پیشنهادات در این مورد

- همکاری و نظرات لازم جهت تهیه آمارهای درخواستی از واحد و انجام مکاتبات در این مورد

 - نظارت بر حسن انجام کار امور واحدهای کارگزینی، خدمات، ماشین نویسی، انبار، تدارکات، نقلیه و پیگیری نتایج اقدامات به عمل آمده و ایجاد هماهنگی بین واحدهای فوق الذکر

- بررسی و رسیدگی به پیشنهادات و درخواستهای واصله از کارکنان و اقدام لازم مطابق مقررات

- همکاری در تنظیم بخشنامه ها، دستورالعملها و آییننامههای مورد نیاز با مشورت و تایید مقام مافوق

- نظارت بر تنظیم ساعت کار اداری کارکنان با هماهنگی مسئولین واحدها و تایید مقام مافوق

- صدور و تایید گواهی حقوق و اشتغال کارکنان محل خدمت جهت ارائه به بانکها یا سایر سازمانهای ذیربط

- تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و کنترل و نظارت لازم بر عملکرد آنها

 - شرکت فعال در دورههای کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و به کارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله

- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/15
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  108
امروز :  2
دیروز :  0