سه شنبه 1 مهر 1399
EN
تاریخ 1399/06/20     تعداد دفعات مشاهده 18 بار     ساعت 09:11:30     گروه خبری بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

کمیته بهداشت محیط با حضورمدیریت ،مترون،سایرا   اعضاء برگزارگردید