پنجشنبه 4 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
واحد مددكاري
چاپ
در حوزه مددکاری اجتماعی:
این واحد در راستای ارتقای کمی، کیفی ارائه خدمات به مراجعین، هدایت و نظارت بر روند اجرایی واحدهای مدکاری اجتماعی کلیه مراکز درمانی تحت پوشش و ... تشکیل شده است؛ چرا که در مددکاری اجتماعی انسان سالم و کارآمد محور توسعه است و سلامت نگری از محورهای مددکاری اجتماعی پویا و توانمند ساز است و در این راستا توجه به سطح اول پیشگیری هدف ارائه اطلاعات و آگاه سازی به موقع که منجر به افزایش دانش تغییر نگرش و تغییر کنش ( رفتار ) شود، سرلوحه برنامه های مددکاری اجتماعی قرار می گیرد.
مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول، ارزشها، مهارتها و روشها که هدف از آن کمک به افراد، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر تواناییها و استفاده از منابع موجود برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کرده و به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست یابند و پس از آن بتوانند تأثیرگذار نیز باشند.
1- بررسی و حل مسایل و مشکلات بهداشتی و درمانی مدد جویان بیمار مراجعه کننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه، اجرای طرحهای کمکی در رفع مشکل آنان.
2- راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه کننده جهت دریافت امکانات پزشکی و پیراپزشکی به مراکز درمانی تابعه و دیگر موسسات درمانی کشور.
3- پیگیری درمان مددجویان بیمار و ایجاد ارتباط با موسسه درمانی ارائه دهنده خدمات پزشکی.
4- شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی ، اجتماعی ، رفاهی و درمانی جهت کمک به حل مشکل اقتصادی مددجویان بیمار در پرداخت هزینه های درمانی همچنین در صورت نیاز ارتباط با موسسات خیریه ، کمیته امداد یا سازمان بهزیستی.
5- بررسی شکایات واصله از واحد مددکاری مراکز و ارائه گزارش و پیگیری در جهت رفع مشکل شاکیان.
6- نظارت، بازدید و کنترل بر حسن اجرای وظایف واحدهای مددکاری مراکز درمانی تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشی ستاد ذیربط.
7 - تشکیل جلسات توجیهی مددکاری و ارائه مشورتهای تخصصی به مددکاران واحدهای تابعه جهت ارتقاء و پیشبرد کمی و کیفی فعالیت های مددکاری.
8- جذب و توزیع مناسب نیروی انسانی واحدهای تابعه مددکاری اعم از نقل و انتقال، استخدام و بکارگیری مشمولین طرح نیروی انسانی.
9 - همکاری در تشکیل دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن کیفیت امور مددکاری
10- جمع آوری آمار و اطلاعات درخصوص فعالیت های واحد مددکاری مراکز تابعه و بررسی ،پایش ،ارزشیابی فعالیتها و انعکاس به مقامات ذیربط
12-همکاری و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی یا اعزام مددکاران جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل و حوادث غیر طبیعی
13-ایجاد هماهنگی بین خدمات مددکاری اجتماعی و سایر فعالیتهای درمانی ستاد
14-برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خیر و موسسات و نهادها درخصوص همکاریهای بهداشتی درمانی و رفاهی
15-انجام تحقیقات و پژوهشهای اجتماعی، درمانی در ارتباط با وظایف مددکاری و ارائه نتایج بدست آمده به مقامات ذیربط جهت برنامه ریزیهای مقتضی
16-انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعملها و مقررت ابلاغی بهداشتی - درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
17- مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع
18-شرکت در دوره های آموزشی و همایش ها و..مرتبط با رشته مددکاری اجتماعی در رسته بهداشت و درمان جهت روزآمد کردن اطلاعات و آموزه ها جهت به کارگیری
در حوزه مصدومین ترافیکی :
19-جمع آوری و بررسی هزینه های تخفیفی رایگان اعمال شده از واحدهای مددکاری مراکز و اعلام مبلغ تخفیفی به وزارت متبوع ، همچنین پیگیری جهت بودجه تخصیصی از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراکز
20-جمع آوری و بررسی کلیه پرونده های مصدومین ترافیکی مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی تحت پوشش دانشگاه و اعلام مبلغ تخفیفی به وزارت متبوع ، همچنین پیگیری جهت بودجه تخصیصی از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراکز .
21-پیگیری بودجه های مربوط بیماران خاص، صعب العلاج و سرطان و دیابت و نیازمندان
22-بررسی کلیه فاکتور پروتز های پرونده مصدومین ترافیکی و پیگیری امر در صورت مغایرت فاکتور ها و هزینه آنها با خدمات ارائه شده
23-بازدید از واحدهای حسابداری ،ترخیص، اورژانس، داروخانه، بخش های جراحی، تجهیزات پزشکی ، مدارک پزشکی مراکز درمانی و ارزیابی عملکرد آنها جهت بررسی وضعیت مصدومین ترافیکی و اسناد مربوط به آنها
در حوزه قطب های سرطان:
24- پیگیری جهت توسعه بخشهای قطبی حمایت از بیماران سرطانی
25-جمع آوری و بررسی کلیه پرونده های مربوط به بیماران سرطانی وبیماران خاص ، صعب العلاج جهت دریافت تخفیفهای اعمال شده از وزارت متبوع و تخصیص آن به مراکز
26-تائید داروی هرسپتین بیماران سرطانی در به صورت الکترونیکی در سامانه مربوطه
در حوزه دیابت:
27-اجرای فاز 2 برنامه کشوری پیشگیری کنترل و درمان دیابت در قطبهای دیابت به عنوان فوکال پوینت اجرایی معاونت درمان و پیگیری تخصیص اعتبارات این برنامه
28-آموزش پرسنل ارائه کننده خدمات به بیماران دیابتی جهت ارتقا کیفیت خدمات
29- انجام بازدید های مکرر از قطب های دیابت ،سرطان وسایر مراکز درمانی جهت نظارت بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات به بیماران.
30-تهیه پمفلت های آموزشی جهت پیشگیری ثانویه و ثالثیه بیماری دیابت
31-توسعه و تجهیز قطب های دیابت جدید جهتارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات به بیماران دیابتی
درحوزه PKU
32- توسعه مراکز منتخب در قالب راه اندازی بیمارستان منتخب دیگر و تجهیز آنها
33-پیگیری جهت دریافت دستگاه های مورد نیاز از قبیل HPLC در مراکز
34-همکاری در برگزاری کلاسهای آموزشی برای خانواده بیماران فنیل کتونوری
35-پیگیری جهت حل مشکلات مراکز منتخب PKU
حوزه سامانه پیگیری درمان و داروی متقاضیان سفرهای هیات محترم دولت
36-آموزش دستورالعمل اجرایی سامانه و رفع نواقص حسابداران مراکز درمانی در خصوص نحوه اجرا ، چگونگی ثبت اطلاعات
37-هماهنگی با سایر معاونت درمان دانشگاه ها ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سایر استان ها جهت ارجاع بیماران مربوطه د رصورت لزوم
38-پذیرش بیماران ارجاعی از سایر دانشگاه ها و بررسی تناسب مبالغ تقبل گردیده جهت بیماری فرد ضمن هماهنگی با مراکز درمانی
39-پذیرش بیماران ارجاعی از نهاد محترم ریاست جمهوری و استانداری ،کارشناسی وضعیت اجتماعی -اقتصادی بیماران و طرح موضوع در کمیته درمان با حضور مدیر محترم درمان مشاور محترم اجرایی و رئیس اداره مددکاری اجتماعی و مساعدت در هزینه های درمانی مطابق دستورالعمل اجرایی مربوطه
40-هماهنگی با معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه جهت راه اندازی سامانه دارویی در چهار داروخانه منتخب آن معاونت محترم و آموزش به مسئولین محترم فنی داروخانه های مذکور در خصوص آموزش دستورالعمل اجرایی سامانه ، نحوه اجرا و چگونگیثبت اطلاعات
41-پیگیری جهت تخصیص هزینه های متعهد شده از نهاد محترم ریاست جمهوری
 
 مسئول مددکاری بیمارستان سرکار خانم فاطمه جهانبانی با مدرک کارشناس ارشد روانشناسی می باشد
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/13
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   383