یکشنبه 10 فروردین 1399
EN

 
 فرم پیشنهادات
مشخصات فردي
ثبت مشخصات شما، در فرم الزامی است در صورت تمایل به مخفی نگاه داشته شدن اطلاعات در هنگام مطرح شدن پیشنهاد در کمیته پیشنهادات پردیس، لطفا تیک گزینه مرتبط را بزنید.
اطلاعات فردی من مخفی باشد.

نام
نام خانوادگي
نوع ارتباط شما با دانشگاه
شماره پرسنلی / شماره دانشجویی
 پست سازمانی
 واحد سازمانی
اطلاعات تماس
شماره تلفن همراه
پست الكترونيك
مشخصات پیشنهاد
عنوان پیشنهاد
بیان مساله
شرح پیشنهاد
نتایج حاصله از پیشنهاد