اولین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده
اولین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت توانبخشی و فیزیوتراپی
 
20 تا 21 آبان ماه 1395
رشت سالن امفی تئاتر دانشکده پزشکی
 nsenile@gums.ac.ir
کلمات کلیدی :
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1395/05/16
فایل های پیوست