پژوهش و نگارش: مهدی کرمانی نژاد، رقیه باقرزاده؛ استاد راهنما: هما ضرابی، استاد مشاور:کیومرث نجفی
نویسنده : محمد مهدی کرمانی نژاد، رقیه باقراده
تاریخ : 1396/08/27
پژوهش و نگارش: مهتاب صدیقی بارفروشی؛ استاد راهنما: عرفانه افسری؛ استاد مشاور: فائقه قلی نیا
نویسنده : مهتاب صدیقی بارفروشی
تاریخ : 1396/08/29
پژوهش و نگارش: منا معلایی؛ استاد راهنما: الناز موسوی
نویسنده : منا معلایی
تاریخ : 1396/08/29
پژوهش و نگارش: کیمیا حاجی عباسی؛ استاد راهنما: مرتضی رهبر طارمسری؛ استاد مشاور: زهرا طاهری ازبرمی
نویسنده : کیمیا حاجی عباسی
تاریخ : 1396/08/27
پژوهش و نگارش: مهسا پاشنا؛ استاد راهنما: ابراهیم سید منیر؛ استاد مشاور: آرش غفوری رانکوهی، طاهره محتوی پور
نویسنده : مهسا پاشنا
تاریخ : 1396/08/27
پژوهش و نگارش: محمدرضا مشفق شلمانی؛ استاد راهنما: نرگش سیم دار؛ استاد مشاور: مهران طارمسری
نویسنده : محمدرضا مشفق شلمانی
تاریخ : 1396/08/27
پژوهش و نگارش: سامان سعیدی؛ استاد راهنما: رضا شرفی؛ استاد مشاور: صدرالدین مهدی پور
نویسنده : سامان سعیدی
تاریخ : 1396/08/24
پژوهش و نگارش: الهام ثابتی؛ استاد راهنما: فهیمه عنبری؛ استادان مشاور:آناهیتا عاشوری مقدم، مهشید نامداری
نویسنده : الهام ثابتی
تاریخ : 1396/08/24
پژوهش و نگارش: رضا دالوندی؛ استاد راهنما:رضا سلطانی مقدم؛ استاد مشاور: میترا اکبری
نویسنده : رضا دالوندی
تاریخ : 1396/08/22