شنبه 5 خرداد 1397
EN

 
فرم گزارش دهی خطا مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت رشت
خطاهای پزشکی
 نام و نام خانوادگی بیمار :
 شماره پرونده :
نام بخش (محل وقوع حادثه):
تاریخ گزارش:
زمان بروز خطا :


 نام و نام فرد گزارش دهنده خطا:(در صورت تمایل ثبت شود)
سمت فرد گزارش دهنده خطا
سمت فرد مرتکب شونده خطا
آیا خطا منجر به آسیب به بیمار شده است ؟

 در صورت پاسخ بلی ، چه اقداماتی جهت رفع آسیب احتمالی انجام شده است ؟
 آیا خطا منجر به آسیب به تجهیزات شده است ؟

  در صورت پاسخ بلی ، چه اقداماتی جهت رفع آسیب احتمالی انجام شده است ؟
 آیا خطا منجر به آسیب به پرسنل شده است ؟

  در صورت پاسخ بلی ، چه اقداماتی جهت رفع آسیب احتمالی انجام شده است ؟
 انواع خطا --- جراحی


 انواع خطا -- تشخیص بیماری
 انواع خطا --دارویی


 تجهیزات

 علت بروز خطا


 سایر