دوشنبه 4 تیر 1397
EN

 

فرم ارسال شکایات مرکز آموزشی درمانی حشمت

ارسال شکایات
تاریخ
نام و نام خانوادگی شاکی
 شماره تماس شاکی
Email
موضوع شکایت
بخش یا فرد مورد شکایت
شرح شکایت
نحوه دریافت پاسخ : (مایل هستید که چگونه پاسخ خود را دریافت نمایید)