دوشنبه 31 شهریور 1399
EN
 
 
فرم ارائه پیشنهاد کارکنان

شاخص های پذیرش پیشنهاد

 قابلیت  اجرایی پیشنهاد

 بدیع بودن و تازگی پیشنهاد

 نوآوری ،خلاقیت و بهبود روش در پیشنهاد ارایه شده

 جزو ماموریت و فلسفه وجودی دانشگاه بودن

 واضح و روشن بودن پیشنهاد ارایه شده

 در دستور کار دانشگاه نبودن

 راهکار اجرایی و عملی نشان دادن

  توجیه اقتصادی پیشنهاد