جستجو:  
شنبه 5 مهر 1399

 
 
دستورالعمل ها

 کارشناس تحلیل گر سیستم

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام امور مربوط به عملکرد سیستم

ها و فعالیت ها و تعیین نیازها به منظور شناخت وضعیت موجود، جمع آوری ، تبدیل و استخراج اطلاعات، طبقه بندی و تجزیه و

تحلیل اطلاعات، تعیین و ارایه ضوابط جامع طراحی سیستم های رایانه ای و طراحی تفصیلی طرح های پیشنهادی و انجام امور

مربوط به برنامه ریزی آموزشی را عهده دار بوده و در ساخت و کنترل سیستم از نقطه نظر کمی و کیفی نظارت می نمایند و یا

سرپرستی و هماهنگی فعالیت های مذکور را دارا می باشند .

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

− شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها

− بررسی نحوه جمع آوری اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمع آوری اطلاعات

− بکارگیری روش شناسی تعیین شده در کلیه مراحل کار

− همکاری در امر تهیه نشریات اطلاعاتی

− تعیین اهداف طرح مورد بررسی پس از امکان سنجی آن

− سرپرستی و نظارت بر کارگروه های مختلف جمع آوری اطلاعات

− برآورد زمان، هزینه، نیروی انسانی و ابزار مورد نیاز

− تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از سیستم های موجود و مشخص نمودن اهداف سیستم ها

− جمع آوری اطلاعات در زمینه مطالعات قبلی سیستم، فرم های ورودی، خروجی، گردش عملیات رایانه ای فایل ها، پایگاه

داده ها و بررسی گردش عملیات دستی

− تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستم های موجود با توجه به ارایه مشخصات کامل

ورودی ها، خروجی ها، فایل ها و هزینه های لازم جهت پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص

− مطالعه و تحقیق و تهیه طرح ها در زمینه به کارگیری فن آوری اطلاعات در دستگاه های دولتی

− طراحی و تحلیل سیستم و تهیه گردش عملیاتی سیستم

− طراحی ورودی ها، خروجی ها و استانداردهای مناسب در کلیه مراحل کار

− تهیه و تدوین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری، پشتیبانی و حفاظت سیستم رایانه ای

− جمع آوری اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمع آوری اطلاعات و همکاری در تهیه فرم های اطلاعاتی

− تعیین محدودیت سیستم و پیش بینی توسعه آن در آینده

− تهیه و تدوین و ارایه به موقع مستندات کلیه مراحل سیستم تا عملیاتی شدن آن

− مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارایه نظرات مشورتی به مقام های مافوق

− مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها و روش های موجود و ارایه پیشنهادات طرح های اصلاحی در جهت نیل به اهداف

سازمانی

− همکاری با قسمت داده آمایی و ارزیابی جهت رفع اشکالات احتمالی و بهبود کیفیت کار و جمع آوری اطلاعات

− مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری

اطلاعات− انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرح های جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقام های مافوق

− بررسی برنامه های مقدماتی و تدوین برنامه های آموزشی و کارآموزی

 

 برنامه نویس سیستم

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام امور تجزیه و تحلیل و شناخت

نیازها و امکانات سازمان مربوطه برای پیاده سازی سخت افزار و سیستم های عامل و بسته های نرم افزاری متناسب با پیکربندی

اصلی سیستم به را عهده دارند و پیشنهادات لازم را برای توسعه پیکربندی موجود ارایه می نمایند یا و سرپرستی و هماهنگی

فعالیت های مذکور را دارا می باشند .

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

− انتخاب و طراحی پیکربندی سخت افزار ها

− نظارت بر آزمایش پیکربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاه ها

− تهیه برنامه های زمانی اجرای پروژه های برنامه ریزی سیستم

− انتخاب، پیاده سازی و نگهداری نرم افزارهای پایه ای) سیستم عامل (با توجه به پیکربندی سیستم

− نظارت در تهیه داده های آزمایشی و آزمایش کلیه برنامه های سیستم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد در

ارتباط منطقی برنامه ها با یکدیگر

− آزمایش نرم افزار های پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها

− انتخاب، پیاده سازی و نگهداری بسته های نرم افزاری با توجه به نیاز سازمان

− تعیین اهداف سیستم های پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستم های موجود با توجه به

− مشخصات کامل ورودی ها، خروجی ها، فایل ها و هزینه های لازم جهت پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه

زمانی مشخص

− تهیه برنامه های لازم به منظور اخذ گزارش عملکرد سیستم ها و بررسی مستمر برای ارتقای کارایی آنها

− ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای داخل و خارج به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی درخصوص سخت افزار

و نرم افزارهای پایه ای و به کارگیری آنها در صورت نیاز

− همکاری با طراحان، تحلیل گران، کارشناسان شبکه به منظور ایجاد تسهیلات برای به کارگیری سیستم های مورد نظر

− مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری

اطلاعات

− تهیه دستورالعمل های راهبری و نگهداری سیستم

− شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها

− تهیه برنامه های آموزشی برای کارکنان مربوط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها

− مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارایه نظرات مشورتی به مقام های بالاتر

− همکاری در رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده علمی از برنامه ها پیش می آید

− مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها و روش های موجود و ارایه پیشنهاد طرح های اصلاحی در جهت نیل به اهداف

سازمانی

− انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرح های جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقام بالاتر .

 کارشناس شبکه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام امور مربوط به شبکه های

رایانه از را ای زمان نصب و راه اندازی تا نگهداری و پشتیبانی بر عهده دارند و . ایستگاه های کاری (server) این شغل به که

منظور ایجاد بستر شبکه ارتباطی لازم بین رایانه های خادم از طریق خطوط کابلی یا و غیرکابلی تعریف شده است، افراد پس از

طراحی شبکه مورد نیاز و پیش بینی(station) حجم داده های قابل تبادل از طریق خطوط شبکه و همچنین تعداد ایستگاه های

کاری به اجرا و پیاده سازی این خطوط پرداخته با و استفاده از تجهیزات شبکه و نصب و راه اندازی نقاط اتصال، دسترسی لازم

برای کاربران فراهم می نمایند یا و سرپرستی و هماهنگی فعالیت های مذکور را دارا می باشند .

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

− امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه های رایانه های مورد نیاز باتوجه به تعداد کاربران، حجم داده و نقاط اتصال

− اجرای عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه های داخلی

− نصب و راه اندازی رایانه خادم و تنظیمات مربوط

− نصب و راه اندازی ایستگاه های کاری و تنظیمات مربوط

− نظارت برجریان آماده سازی و راه اندازی دستگاه های اصلی و پیرامونی و کنترولرهای مربوطه و ایجاد هماهنگی کامل در

کلیه امور عملیاتی واحد مربوط

− کنترل و مدیریت کاربران شبکه و تعریف سطوح دسترسی هر یک از ایستگاه های کاری

− جمع آوری، مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی به منظور دستیابی به روش

های کارآمد و استفاده از آنها در واحد مربوط

− انجام عملیات پشتیبان گیری از پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوط با رایانه خادم

− همکاری در تهیه و تنظیم برنامه کار واحد خدمات رایانه ای و مشارکت تهیه برنامه زمانی

− عیب یاب و رفع خط در بستر شبکه ارتباطی

− مشارکت در سمینارهای تخصصی و مطالعه پیشرفت های علمی و فنی مربوط به شبکه های رایانه ای

− تنظیم گزارش های ادواری از وضعیت شبکه و عملیات کاربران

 

کارشناس امور سخت افزار رایانه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام امور مربوط به نصب و راه

اندازی، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه و ها دستگاه های جانبی در و صورت لزوم جمع نمودن رایانه به را ها عهده دارند

 یا و سرپرستی و هماهنگی فعالیت های مذکور را دارا می باشند .

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

− شناخت کافی از سیستم های عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازی، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاری

− نصب و راه اندازی، نگهداری پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه ها و دستگاه های جانبی

− نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانایی های سخت افزاری و راه اندازی آنها

− همکاری با کارشناسان شبکه و سیستم های پایه و برنامه ریزان سیستم در زمینه نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات

مورد نیاز

− برآورد، تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزار های موجود و انطباق قطعات خریداری

شده با مشخصات فنی مورد نظر

− مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه های فن آوری سخت افزاری و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای سطح

کیفی سخت افزار های مرکز

− بهینه سازی و جمع نمودن رایانه ها بر حسب نیاز مرکز

− تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم در زمینه بهره برداری و نگهداری سخت افزار ها به منظور حصول بهترین بازدهی

− همکاری در تدوین برنامه های آموزشی و ارایه آموزش های لازم به کارکنان مربوط

− مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارایه نظرات مشورتی به مقام های مافوق

− مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها و روش های موجود و ارایه پیشنهادات طرح های اصلاحی در جهت نیل به اهداف

سازمانی

− مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری

اطلاعات

− انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرح های جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقام های بالاتر

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  -1
عضو :  2
کل مراجعات :  1313
امروز :  1
دیروز :  0