جستجو:  
پنجشنبه 4 بهمن 1397

 
 
معرفی واحد و کارشناسان

رئیس گروه
 
نام: سیمین 

نام خانوادگی: حسینی

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاههای بهداشتی

نوع استخدام: رسمی

تحصیلات: دکتری علوم آزمایشگاهی

 

شرح وظایف:

 

1-      تعیین خط مشی و سیاست های کلی برنامه های آزمایشگاه و پیشنهاد آن به معاونت امور بهداشتی استان

2-      بررسی نیازها و اولویت های منطقه ای و تدوین برنامه های عملیاتی سالیانه

3-      نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آزمایشگاه و جهت بخشی در راستای اثر بخشی بیشتر خدمات و رفع موانع احتمالی

4-      کارشناس مسئول آزمایشگاه مرتبط بیماریهای واگیر و غیر واگیر و انجام هماهنگیهای لازم در ارتباط با سایر گروهها و واحدها

5-      کارشناس مسئول آزمایشگاه تضمین کیفیت و استاندارد سازی برنامه ریزی و تامین ملزومات جهت استقرار سیستم تضمین در آزمایشگاههای تحت پوشش

6-      نیاز سنجی و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی و کارایی پرسنل آزمایشگاهها 

7-      شرکت در جلسات و کمیته ها

8-      برنامه ریزی و انجام هماهنگیهای لازم جهت اجرا ،نظارت و همکاری در اجرای طرحهای مرتبط کشوری و استانی

9-      جمع آوری اطلاعات و آمار تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش از عملکرد ها در بخشهای درآمدی، بیمه ای و... -انعکاس به معاون بهداشتی

10- نظارت بر روند عقد قرار داد با آزمایشگاههای همکار در طرح بیمه روستایی ،بررسی ، ثبت و تایید اسناد مالی ارسالی آزمایشگاههای همکار

11- نیاز سنجی، بررسی فنی ، پیگیری و نظارت بر خرید اموال سرمایه ای آزمایشگاههای استان

12- نظارت بر روند ارزیابی و تعیین آزمایشگاههای همکار در طرح غربالگری نوزادان و تالاسمی در استان وتایید نتایج

13- هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی جهت جلب همکاری و مشارکت سایر ارگانهای ذیربط بمنظور رفع مشکلات واحد

14- راه اندازی , توسعه و تجهیز و پشتیبانی علمی و عملی آزمایشگاه های مراکز بهداشت

15- نظارت بر انجام آزمایشات میکروبی و فیزیکوشیمیایی آبهای آشامیدنی شهرها و روستاها و تجزیه و تحلیل نتایج و تایید فنی

16- شرکت در جلسات و انجام پیگیریهای لازم از آزمایشگاه مرجع سلامت کشور در جهت حفظ و ارتقاء سطح آزمایشگاههای استان

17- مسئول فنی آزمایشگاههای غربالگری نوزادان و سل استان-نظارت بر عملکرد فنی آزمایشگاهها و نتایج آزمایشات و ارائه راهکارهای اصلاحی

18- طراحی , تهیه و تدوین دستورالعملها و جزوات آموزشی مانند پوستر , جزوه , پمفلت , چارت , بیل بورد , تراکت و ... به منظور آموزش کارکنان و جامعه

19- تهیه سؤال های امتحانی برای پرسنل و نظارت بر روند برگزاری امتحانات سالیانه و تایید گواهیهای آموزشی

20- پاسخ به مکاتبات و نامه های اداری

21- انجام سایر امور مربوطه به بخش بهداشت

 

نکته:در صورت تغییرات جدید نسبت به شرح وظایف موجود در سایت اعلام شود.

 
 

کارشناسان واحد:

 

1.نام: پرویز

نام خانوادگی: علائی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات: کارشناس ارشد ایمنی شناسی پزشکی

 

مسئولیت ها:

 

1-    کارشناس آزمایشگاه مرتبط با بیماریهای غیر واگیر شامل : دیابت تیروئید PKU طرح مادران باردار تالاسمی طرح سلامت سالمندان آزمایش ید در ادرار و...

2-     کارشناس آزمایشگاه در برنامه تضمین کیفیت و استاندارد سازی

3-     شرکت در برنامه های ممیزی آزمایشگاه مرجع سلامت از آزمایشگاههای بهداشتی و درمانی سایر استانها در برنامه پایش کشوری

4-  فوکال پوینت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در آزمایشگاه مرجع سلامت ارائه گزارشات برنامه های آموزشی و تضمین کیفیت به آزمایشگاه مرجع سلامت

5-      کارشناس آموزش وبرگزاری کارگاهها ، دوره های بازآموزی و کنفرانس ها و همایشها با همکاری مسئول امور آزمایشگاههای استان

6-      تهیه برنامه آموزشی آزمایشگاههای استان و نظارت بر نحوه اجرا آن، تهیه سئوالات وبرگزاری ارزشیابی سالیانه، بررسی گواهیهای آموزشی شهرستانها

7-      تهیه بسته های آموزشی ، دستورالعملها و تدوین چک لیستهای مورد نیاز آزمایشگاهها

8-      کارشناس آزمایشگاه مرتبط با سایت آزمایشگاه مرجع سلامت در راستای ارسال اطلاعات آنلاین و تکمیل فرمها

9-      شرکت در جلسات و کمیته ها

10- انجام ارزیابی ، تکمیل و آنالیز چک لیستهاجهت تعیین آزمایشگاههای همکار در طرح غربالگری نوزادان و تالاسمی در استان و همکاری با ممیزین کشوری

11- برگزاری و آموزش کلاسهای کنترل کیفی در جهت بهبود ارتقاء کیفی و بنیه علمی و عملی آزمایشگاههای تابعه به صورت کارگاهی و آموزش در محل

12- پاسخ به نامه های اداری

13- ممیزی آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و تهیه و ارسال پس خوراند

14-  تدوین برنامه عملیاتی با همکاری سایر کارشناسان

15- مشارکت در طرحها و برنامه های بهداشتی احتمالی نظیر ید در ادرار و لیپتوسپیروز و...

16- بررسی و تایید فنی و نظارت بر روند خرید اقلام غیر مصرفی آزمایشگاههای مراکز

17- انجام سایر امور مرتبط با آزمایشگاههای بهداشت

 

 

2. نام: حسن

نام خانوادگی: رفعتی ساجدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات: کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

مسئولیت ها:

 

1-     کارشناس  آزمایشگاه مرتبط با بیماریهای واگیر شامل : سل و جذام مالاریا لیپتوسپیرا بیماریهای روده ای سیاه سرفه- دیفتری التور آنفلوانزا مننژیت و...

2 -     کارشناس آزمایشگاه مرتبط با برنامه گلوبال فاند ایدز در استان انجام هماهنگیهای لازم با وزارت متبوع در راستای تامین اقلام مورد نیاز نظیر کیتها و...

3-      کارشناس گلوبال فاند مالاریا در بخش آزمایشگاه آموزش، جمع آوری و پردازش اطلاعات و انجام هماهنگیهای لازم با وزارت متبوع در خصوص تامین نیازها و سایر برنامه های مرتبط

4-      شرکت در برنامه های ممیزی آزمایشگاه مرجع سلامت از آزمایشگاههای بهداشتی و درمانی سایر استانها در برنامه پایش کشوری

5-      ممیزی آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و تهیه وارسال پس خوراند

6-      همکاری در آموزش و اجرای کارگاهها وهمایشها و سمینارها

7-      مشارکت در انجام طرحهای کشوری و استانی

8-      پاسخ به نامه های اداری

9-      مشارکت در اجرای برنامه تضمین کیفیت آزمایشگاههای بهداشتی

10- تهیه گزارش عملکرد به صورت ماهیانه و سالیانه

11- مسئولیت برنامه ریزی و پیگیری ممیزی های صورت گرفته و برنام

12- نظارت بر عملکرد آزمایشگاه سل استان و انجام هماهنگی لازم برای تامین نیازها

13- کارشناس بررسی تجهیزات آزمایشگاهی بخش بهداشت

14- انجام ارزیابی ، تکمیل و آنالیز چک لیستهاجهت تعیین آزمایشگاههای همکار در طرح غربالگری نوزادان و تالاسمی در استان و همکاری با ممیزین کشوری

15- انجام سایر امور مرتبط با آزمایشگاههای بهداشت

 


3. نام: علیرضا

نام خانوادگی: کرامتی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات: کارشناس شیمی

 

مسئولیت ها:

 

1-      کارشناس آزمایشگاه مرتبط با واحد بهداشت محیط وحرفه ای 

2-      انجام آزمایشات فیزیکو شیمیایی آب استان و سنجش فلزات سنگین به عنوان تنها آزمایشگاه بهداشتی در این زمینه

3-      انجام آزمایشات باکتریولوژی آب شبکه هاونظارت بر آزمایشگاههای آب مراکز بهداشتی استان و کنترل کیفی آنها

4-      انجام آزمایشات باکتریولوژی آب استخرها و شناگاههای طبیعی استان

5-      نظارت و پایش آزمایشگاههای مراکز بهداشتی ، تهیه و ارسال پس خوراند

6-      کارشناس آزمایشگاه مرتبط با جمع آوری وتجزیه تحلیل آمار ارسالی از آزمایشگاههای مراکز بهداشتی اعم از بخش مالی و عملکردی

7-      همکاری در آموزش و اجرای کارگاهها وهمایشها و سمینارها و صدور گواهیهای آموزشی

8-      مشارکت در اجرای طرحها و برنامه های بهداشتی کشوری و استانی

9-      پاسخ به نامه های اداری مربوطه

10- مسئول ایمنی و مشارکت در انجام استاندارد سازی و همکاری در ارزشیابی سالیانه پرسنل آزمایشگاهها

11- کارشناس پیگیری امور مربوط به طرح بیمه روستائی و پزشک خانواده- دریافت دستورالعملها ،ثبت و جمع آوری اطلاعات و آمار آزمایشگاههای همکار

12- شرکت در جلسات و کمیته ها- کارشناس مرتبط با کمیته درآمد و امور مرتبط

13- نظارت بر عملکرد آزمایشگاه غربالگری نوزادان استان  ، پیگیری در خصوص خرید ملزومات مصرفی و غیر مصرفی

14- انجام ارزیابی ، تکمیل و آنالیز چک لیستها جهت تعیین آزمایشگاههای همکار در طرح غربالگری نوزادان و تالاسمی در استان و همکاری با ممیزین کشوری

15- کارشناس پیگیری خرید تجهیزات ، مواد و لوازم مصرفی آزمایشگاه

16- انجام سایر امور مرتبط با آزمایشگاههای بهداشت

17 - کارشناس آزمایشگاه مسئول جمع آوری اطلاعات و تنظیم جهت بارگذاری در سایت دانشگاه

 
 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2334