جستجو:  
پنجشنبه 3 مهر 1399

 
 
معرفی واحد و کارشناسان

نام: صیّاد

نام خانوادگی: کریمی

سمت: کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان

نوع استخدام: رسمی

تحصیلات: دکترای حرفه ای دندانپزشکی

 

شرح وظایف رئیس گروه:

 

1- جمع آوری داده های لازم به تفکیک شهرستانهای تابعه درباره :

- گروههای سنی وجنسی جمعیت شهرستان

- توزیع جغرافیایی واحدهای ارائه کننده خدمات بهداشت دهان ودندان اعم از

واحدهای تابعه ، سایر واحدهای دولتی، بخش خصوصی و.....

- روشهای زیستی (LIFE STYLE) وعادتهای غذایی رایج در مناطق مختلف 

 
 شهرستان وآثار احتمالی آنها در وضعیت سلامت دهان ودندان منطقه
 

2- برگزاری جلسات کارشناسی و آموزشی جهت نیروهای درگیر در برنامه ها و

خدمات بهداشت دهان و دندان

3- شرکت در جلسات ، کارگاه و سمینارهای کارشناسی استان و وزارت متبوع

 

4- بررسی شاخص های سلامت دهان دندان استانی و کشوری

 

5- نمایش کلیه داده های فوق در جدولهای ساده ویا بر روی کروکی استان

 

6- تهیه فهرست کامل کارکنان مراقبتهای بهداشت دهان ودندان اعم از بخش دولتی

 
با ذکر دستگاههای مربوط)،غیر دولتی وبخش خصوصی به تفکیک شهرستانهای
 
 
:تابعه 
 

-کارکنان تخصصی(دندانپزشک-بهداشتکار دهان ودندان )

-کارکنان غیر تخصصی(کاردانهای بهداشت-بهورزان و.....)

این فهرست باید همیشه بهنگام باشد.

7- تدوین وپیشنهاد برنامه تفصیلی فعالیت بهداشت دهان ودندان استان وتنظیم

بودجه عملیاتی آن.

8- پیگیری عملیات اجرائی برنامه تفصیلی پس از تصویب وابلاغ آن توسط رییس مرکز

بهداشت استان

9- مشارکت در تنظیم واجرای برنامه بازآموزی کارکنان شهرستانها

10- تنظیم ودرخواست بموقع مواد ،تجهیزات و وسایل مورد نیاز وپیگیری تامین آنها

11- داشتن فهرست کاملی از وسایل،تجهیزات ومواد دندانپزشکی در انبار مرکز

بهداشت استان، این فهرست باید همه ماهه اصلاح گردد.اصلاحیه هر ماه باید با
 
دستور توزیع وسایل ومواد مذکور در همان ماه تطبیق داده شود تا مغایرتهای فهرست
 
وتاٌخیردر تدارکات واحدها مشخص گردد.

12- تدوین وابلاغ ضابطه ای کاربردی برای نگهداری،سرویس وتعمیر یونیتهای

دندانپزشکی واجرای آن بنحوی که جز در شرایط استثنایی، تعمیر یونیتها بیش از یک
 
هفته بطول نیانجامد.

13- تنظیم و اجرای طرحهای پژوهشی ومشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی

کشوری.

14- اقدام برای تعیین میزان فلوراید آبهای آشامیدنی استان با همکاری واحد

بهداشت محیط ونمایش آن روی کروکی استان.

15- تنظیم واجرای فلورایدتراپی در مناطق نیازمند استان.

16- تعیین واعمال ضابطه ای برای توزیع منابع مربوط به بهداشت دهان ودندان (اعم از

نیروی انسانی ،اعتبار و وسایل وتجهیزات)بین شهرستانهای تابعه.

17- تهیه جدولی برای بازدیدهای ماهانه از مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه

بمنظور پایش ونظارت برکمیت وکیفیت خدمات،این بازدیدها باید طوری سازمان داده
 
شود که همه ماهه کلیه شهرستانهای تابعه مورد بازدید قرار گیرند.در هر بازدید علاوه
 
برمرکز بهداشت شهرستانها باید یک یا چند مرکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی
 
وچند خانه بهداشت وپایگاه بهداشتی تابعه آنها مورد بازدید قرار گیرد. تعیین وسیله
 
نقلیه وصدور احکام ماموریت آنها باید در همان هفته پیگیری وآماده شود،بطوری که در
 
آغاز هر ماه برنامه کلیه کارشناسان واحد مشخص باشد.

18- پر کردن چک لیستهای مربوط در موقع هر بازدید وارسال پس خوراند به

شهرستانهای مربوط.

19- ارسال بازتاب هر بازدید ونتیجه اقدامهای انجام شده حداکثر تا 15 روز بعد به واحد

بازدید شده.

20- دریافت وتحلیل آمار وگزارشهای شهرستانهای تابعه ،تهیه بازخوراند برای

شهرستانهای مذکور وتدوین گزارش ادواری برای ستاد مرکزی.

21- مشارکت در تنظیم واجرای برنامه آموزش دانشجویانی که برای یادگیری به عرصه

های اجرایی استان اعزام میشوند.

22- استفاده از وسایل ارتباط جمعی استان برای آموزش همگانی بهداشت دهان

ودندان.

23- برقراری ارتباط با رهبران موثر(قومی/مذهبی)برای آموزش بهداشت دهان ودندان

به مردم.

24- استفاده از همکاری مردم ودیگر بخشها برای معرفی،گسترش وتقویت

برنامه،تشویق شهرستانها و واحدها برای استفاده از این گونه همکاریها
 

  
 

نام:امید

نام خانوادگی:راسخی

سمت:کارشناس بهداشت دهان و دندان

تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

مسئولیت ها:

1- جمع آوری داده های لازم به تفکیک شهرستانهای تابعه در باره :

- گروههای سنی وجنسی جمعیت شهرستان

- توزیع جغرافیایی واحدهای ارائه کننده خدمات بهداشت دهان ودندان اعم از واحدهای تابعه ، سایر واحدهای دولتی، بخش خصوصی و.....

- روشهای زیستی (LIFE STYLE) وعادتهای غذایی رایج در مناطق مختلف شهرستان وآثار احتمالی آنها در وضعیت سلامت دهان ودندان منطقه.

2- نمایش کلیه داده های فوق در جدولهای ساده ویا بر روی کروکی استان

3- تهیه فهرست کامل کارکنان مراقبتهای بهداشت دهان ودندان اعم از بخش دولتی (با ذکر دستگاههای مربوط)،غیر دولتی وبخش خصوصی به تفکیک شهرستانهای تابعه:

-کارکنان تخصصی(دندانپزشک-بهداشتکار دهان ودندان )

-کارکنان غیر تخصصی(کاردانهای بهداشت-بهورزان و.....)

این فهرست باید همیشه بهنگام باشد.

4- پیگیری عملیات اجرائی برنامه تفصیلی پس از تصویب وابلاغ آن توسط رییس مرکز بهداشت استان

5- مشارکت در تنظیم واجرای برنامه بازآموزی کارکنان شهرستانها

6- تنظیم ودرخواست بموقع مواد ،تجهیزات و وسایل مورد نیاز وپیگیری تامین آنها

7- داشتن فهرست کاملی از وسایل،تجهیزات ومواد دندانپزشکی در انبار مرکز بهداشت استان، این فهرست باید همه ماهه اصلاح گردد.اصلاحیه هر ماه باید با دستور توزیع وسایل ومواد مذکور در همان ماه تطبیق داده شود تا مغایرتهای فهرست وتاٌخیردر تدارکات واحدها مشخص گردد.

8- تنظیم و اجرای طرحهای پژوهشی ومشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی کشوری.

9- اقدام برای تعیین میزان فلوراید آبهای آشامیدنی استان با همکاری واحد بهداشت محیط ونمایش آن روی کروکی استان.

10- تنظیم واجرای فلورایدتراپی در مناطق نیازمند استان.

11- تهیه جدولی برای بازدیدهای ماهانه از مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه بمنظور پایش ونظارت برکمیت وکیفیت خدمات،این بازدیدها باید طوری سازمان داده شود که همه ماهه کلیه شهرستانهای تابعه مورد بازدید قرار گیرند.در هر بازدید علاوه برمرکز بهداشت شهرستانها باید یک یا چند مرکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی وچند خانه بهداشت وپایگاه بهداشتی تابعه آنها مورد بازدید قرار گیرد. تعیین وسیله نقلیه وصدور احکام ماموریت آنها باید در همان هفته پیگیری وآماده شود،بطوری که در آغاز هر ماه برنامه کلیه کارشناسان واحد مشخص باشد.

12- پر کردن چک لیستهای مربوط در موقع هر بازدید وارسال پس خوراند به شهرستانهای مربوط.

13- ارسال بازتاب هر بازدید ونتیجه اقدامهای انجام شده حداکثر تا 15 روز بعد به واحد بازدید شده.

14- دریافت وتحلیل آمار وگزارشهای شهرستانهای تابعه ،تهیه بازخوراند برای شهرستانهای مذکور وتدوین گزارش ادواری برای ستاد مرکزی.

15- استفاده از وسایل ارتباط جمعی استان برای آموزش همگانی بهداشت دهان ودندان.

16- استفاده از همکاری مردم ودیگر بخشها برای معرفی،گسترش وتقویت برنامه،تشویق شهرستانها و واحدها برای استفاده از این گونه همکاریها.  

 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2079
امروز :  1
دیروز :  1