جستجو:  
پنجشنبه 3 مهر 1399

 
 
معرفی واحد و کارشناسان

نام: آتوسا                                                                               

نام خانوادگی: رهبر

سمت: کارشناس مسئول آموزش سلامت

نوع استخدام: رسمی

تحصیلات: دکتری

شرح وظایف رئیس گروه:

1 -  ارزیابی نیازها، منابع و ظرفیت های آموزش سلامت .

2 -  طراحی، برنامه ریزی، اجرا و پایش برنامه های آموزش سلامت همگانی و آموزش های فردی، خانوادگی و گروهی سلامت

3 -  مدیریت ارزشیابی و تحقیق های مرتبط با آموزش سلامت .

4 -  مدیریت آموزش خودمراقبتی در سلامت، ناخوشی جزیی  و بیماری و نظارت بر توزیع و آموزش استفاده از ابزارهای خودمراقبتی برای تمام جمعیت هدف تحت پوشش .

5 - شناسایی امکانات محلی و سازماندهی مردم برای اقدامات اجتماعی حامی سلامت .

6 -  نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مشارکتی مداخلات سلامت محور محلی برای آموزش سلامت همگانی، آموزش

خودمراقبتی و آموزش بیمار از طریق رسانه های ارتباط جمعی، موقعیت های محلی و رسانه های کوچک.

7 -  جمع آوری، پردازش و تحلیل منظم آمار و اطلاعات شاخص ها و تهیه گزارش های دوره ای از عملکرد فعالیتهای آموزش و ارتقای سلامت و پیشنهاد مداخلات بهبود متناسب با مخاطب عام ومدیران.

8 -  اجرای سایر برنامه های ملی آموزش و ارتقای سلامت که از سوی وزارت متبوع ابلاغ میشود.

9 - هماهنگی و اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت در محیط کار، مدارس، دانشگاه ها، پادگان ها، مساجد، مراکز ورزشی، مراکز

فرهنگی و هنری .

 نکته:در صورت تغییرات جدید نسبت به شرح وظایف موجود در سایت اعلام شود.

 

2.نام:میترا

نام خانوادگی:کهتری

سمت:کارشناس آموزش سلامت

تحصیلات:کارشناس مامایی

مسئولیت ها:

1 -  ارزیابی نیازها، منابع و ظرفیت های آموزش سلامت .

2 -  طراحی، برنامه ریزی، اجرا و پایش برنامه های آموزش سلامت همگانی و آموزش های فردی، خانوادگی و گروهی سلامت

3 -  مدیریت ارزشیابی و تحقیق های مرتبط با آموزش سلامت .

4 -  مدیریت آموزش خودمراقبتی در سلامت، ناخوشی جزیی  و بیماری و نظارت بر توزیع و آموزش استفاده از ابزارهای خودمراقبتی برای تمام جمعیت هدف تحت پوشش .

5 - شناسایی امکانات محلی و سازماندهی مردم برای اقدامات اجتماعی حامی سلامت .

6 -  نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مشارکتی مداخلات سلامت محور محلی برای آموزش سلامت همگانی، آموزش

خودمراقبتی و آموزش بیمار از طریق رسانه های ارتباط جمعی، موقعیت های محلی و رسانه های کوچک.

7 -  جمع آوری، پردازش و تحلیل منظم آمار و اطلاعات شاخص ها و تهیه گزارش های دوره ای از عملکرد فعالیتهای آموزش و ارتقای سلامت و پیشنهاد مداخلات بهبود متناسب با مخاطب عام ومدیران.

8 -  اجرای سایر برنامه های ملی آموزش و ارتقای سلامت که از سوی وزارت متبوع ابلاغ میشود.

9 - هماهنگی و اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت در محیط کار، مدارس، دانشگاه ها، پادگان ها، مساجد، مراکز ورزشی، مراکز

فرهنگی و هنری .

 

3. نام:رضا

نام خانوادگی:مجلسی

سمت:کارشناس سمعی و بصری

تحصیلات:کارشناس حسابداری

مسئولیت ها:

1 - جمع آوری ؛ تجزیه و تحلیل ؛ مطالعه و بررسی اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت تهیه طرح ها و فعالیتهای آموزش سمعی و بصری .

2 -  اظهار نظر در باره صلاحیت علمی مدرسین دوره های آموزشی سمعی و بصری و انتخاب آنها .

3 -  اظهار نظر در باره موادی که به عنوان ابزار کار مدرسین  یا راهنمایان فرهنگی و متصدیان نمایش فیلم مورد استفاده قرار می گیرد .

4 -  شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و نمایشگاههای سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفت های وسایل سمعی و بصری و پدیده های تازه سمعی و بصری .

5 – تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصری و کاربرد آنها .

6 – برقراری ارتباط با گروهها و واحدهای حوزه معاونت بهداشتی به منظور آگاهی از نیازمندی های آنان در زمینه های سمعی و بصری .

7 – تشکیل دوره های آموزشی و توجیهی جهت راهنمایان فرهنگی و سایر مسئولین مربوط .

8 – بررسی و تحقیق در باره وسایل جدید سمعی و بصری به منظور تطابق آنها با نیازهای فرهنگی استان و دانشگاه علوم پزشکی .

9 - برآورد و پیگیری تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز واحد و پیش بینی های لازم .

10 - آماده سازی و فایل و نگهداری از مواد آموزشی سمعی و بصری (عکس و تصویر ؛ فیلم ویدئویی، اسلاید، نوارکاست، و غیره ) .

11 - تهیه و تولید منابع آموزشی (دیداری و شنیداری) مورد نیاز و درخواست گروهها و واحدهای حوزه معاونت بهداشتی جهت برگزاری دوره های آموزشی ؛ کارگاهها و...... .

12 - نظارت بر تجهیزات دیداری و  شنیداری حوزه معاونت بهداشتی و کنترل و انجام هماهنگی های لازم به منظور رفع عیوب احتمالی دستگاه ها .

13 - آماده سازی و کنترل و نظارت بر تجهیزات (کامپیوتر، ویدئوپروژکتور، اورهد، لپ تاپ و ...) مورد نیاز جهت تشکیل دوره های آموزشی ؛ کارگاهها و...... در حوزه معاونت بهداشتی .

14 – انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق .

 

 

4. نام:پیمان

نام خانوادگی:تقوی نژاد دیلمی

سمت:متصدی سمعی و بصری

تحصیلات:دیپلم

مسئولیت ها:

1 - برآورد و پیگیری تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز واحد و پیش بینی های لازم .

2 - آماده سازی و فایل و نگهداری از مواد آموزشی سمعی و بصری (عکس و تصویر ؛ فیلم ویدئویی، اسلاید، نوارکاست، و غیره ) .

3 - تهیه و تولید منابع آموزشی (دیداری و شنیداری) مورد نیاز و درخواست گروهها و واحدهای حوزه معاونت بهداشتی جهت برگزاری دوره های آموزشی ؛ کارگاهها و...... .

4 - نظارت بر تجهیزات دیداری و  شنیداری حوزه معاونت بهداشتی و کنترل و انجام هماهنگی های لازم به منظور رفع عیوب احتمالی دستگاه ها .

5 - آماده سازی و کنترل و نظارت بر تجهیزات (کامپیوتر، ویدئوپروژکتور، اورهد، لپ تاپ و ...) مورد نیاز جهت تشکیل دوره های آموزشی ؛ کارگاهها و...... در حوزه معاونت بهداشتی .

6 - انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق .
 
 
 
 
 نام : مرضیه           
 
نام خانوادگی: یزدانی

سمت: کارشناس آموزش وارتقای سلامت تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی

شرح وظایف :

     · شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی وعمومی (برنامه ملی خودمراقبتی و ارزشیابی رسانه و مداخلات آموزش سلامت و...)

     · توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت تحت پوشش و سایر کارکنان بهداشتی برای اجرای برنامه عملیاتی خودمراقبتی در سطح معاونت بهداشتی وشهرستانهای تابعه .

     · همکاری دربرگزاری جلسات ونشست با کارشناسان آموزش و ارتقای سلامت تحت پوشش

     · پایش و ارزشیابی برنامه‌های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی (محاسبه شاخص‌های برنامه طبق پنل مدیریت اطلاعات سلامت وبررسی وتجزیه وتحلیل آن)

    · پایش و ارزشیابی رسانه‌ها و مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در حوزه معاونت بهداشتی وشهرستانهای تابعه

    · نظارت بر سامانه ارس (شامل ایجاد شناسنامه و ارزیابی داخلی در هر یک از چهار مرحله پیش رسانه/ مداخله، پیش آزمون، اجرا و ارزشیابی و نظارت بر رسانه ها و مداخلات ثبت شده توسط شهرستان‌های تابعه)

    · همکاری در تشکیل کمیته ساماندهی رسانه

   · جمع‌آوری، جمعبندی وتحلیل و مستندسازی اطلاعات آماری برنامه‌های آموزش و ارتقای سلامت وبرنامه ملی خودمراقبتی با رویکردهای خودمراقبتی فردی،سازمانی ،اجتماعی ،خودیاری ،رسانه ها ،نیازسنجی،سفیران سلامت خانوار،دانش آموز ودانشجو بصورت ماهیانه جهت بارگذاری درسامانه پایش برنامه عملیاتی hop

   · مستندسازی اقدامات انجام شده براساس فرم های شماره 1 تا 17 مستندات دفتر آموزش وارتقای سلامت جهت بارگذاری درسامانه پایش برنامه عملیاتی hop

  · تهیه دوره‌ای و منظم گزارش‌ها عملکرد برنامه‌های آموزش و ارتقای سلامت و ارسال به مسئولین ذی‌ربط وشهرستانهای تابعه

  · نظارت بر ارزشیابی عملکرد سازمان‌ها و شوراهای حامی سلامت منطقه تحت پوشش طبق چک لیست خودمراقبتی سازمانی/ شوراها فصلی /شش ماهه وسالانه

  · همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای کمپین های آموزشی

  · بازدید از مراکز تابعه بر اساس جدول پیش بینی شده وتهیه پس خوراند وارسال به شهرستانهای تابعه

 · انجام سایر فعالیتهای محوله

 
 
 

نام : مریم

نام خانوادگی: قلی زاده

سمت : کارشناس آموزش وارتقای سلامت

تحصیلات: کارشناسی بهداشت عمومی

 
شرح وظایف 

1-اجرای برنامه ملی خودمراقبتی در راستای نظام تحول سلامت در حوزه بهداشت که در 4 رویکرد خودمراقبتی فردی ،اجتماعی،سازمانی و خودیاری اجرا میگردد.

2- کارشناس حوزه اجتماعی سازی سلامت و مشارکت در تشکیل کانونهای سلامت در سراسر استان

3-همکاری در اجرای برنامه نیازسنجی سلامت استان و شهرستانهای تابعه

4-همکاری در برنامه افزایش فعالیت فیزیکی کارکنان در راستای بهبود وضعیت سبک زندگی سالم

5-جمع آوری عملکرد گروه های کارشناسی معاونت و تدوین آن در قالب گزارشات مبسوط

6-همکاری در اجرای مصوبات سنجه های سواد سلامت و خودمراقبتی

7 -انجام دیگر امور محوله از جانب مدیریت گروه ومعاونت بهداشتی

8- همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای کمپین های آموزشی

 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/27
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2575
امروز :  1
دیروز :  0