جستجو:  
پنجشنبه 3 مهر 1399

 
 
معرفی گروه و مدیر
چاپ
  نام:
  نام خانوادگی:
  ن
وع استخدام:
  سمت:
  تلفن: 3224040

شرح وظایف :

وظائف پست / شغل فوق الذکر براساس وظائف واحد سازمانی که در تاریخ ... به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین میگردد:

1- شناخت خصوصیات جغرافیائی وجمعیتی منطقه و شناسائی سایر واحدهای توسعه در استان
2- تعیین خط مشی و اولویت ها و نیازها ی منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی
3- بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی و درمانی در شهرها و روستاها
4- پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی و درمانی منطقه
5- بررسی و پیش بینی و پیشنهاد منابع و تجهیزات مورد برای راه اندازی واحدهای بهداشتی و درمانی
6- مطابقت دستوالعمل ها و استانداردهای کشوری با شرایط اقلیمی و جمعیتی و فرهنگی استان
7- پیش بینی و پیشنهاد نیازهای پرسنلی
8- ارائه طریق برای مکان یابی و راه اندازی واحدهای بهداشتی و درمانی
9- برآورد و مشارکت در تهیه و تجهیز نیازهای واحدهای بهداشتی و درمانی
10 – بررسی و مطالعه و پیشنهاد الگوی مناسب برای ایجاد روابط منطقی میان واحدهای مختلف شبکه های بهداشتی و درمانی
11 – جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی , تأمین منابع و استقرار واحدهای بهداشتی و درمانی
12 – انجام مطالعه وپژوهش هایی که به استقرارو اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کمک می نماید
13 – بررسی و پیشنهاد استفاده مطلوب از فضاهای بهداشتی ودرمانی
14 – تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی
15 – مدیریت برنامه های انتخاب و آموزش مربیان مراکز آموزش بهورزی
16 – هدایت و نظارت بر مراکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد
17- بررسی و برآورد نیازی واحدها درزمینه بهبود استاندارد ساختمان و تجهیزات و نیروهای انسانی
18 – مطالعه و بازنگری طرحهای گسترش شبکه با توجه به تغییرات سیاسی , جغرافیائی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه
19 – بررسی گزارش های واصله و تحلیل آنها و تهیه بازتاب مناسب برای واحدها و اعلام نتایج به سازمانهای ذیربط
20 – تجزیه و تحلیل شاخص ها و آمارهای ذیج های حیاتی و استخراج شاخص های مورد نیاز جهت بکارگیری درارتقاء سلامت جامعه
21- هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات
22 – طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی و درمانی
23 – مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده از فضاها و تجهیزات و نیروی انسانی
24 – بررسی و جستجوی راهکارهای مناسب برای ماشینی نمودن آمار اطلاعات و سیستم بهداشتی استان


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  5133
امروز :  1
دیروز :  3