جستجو:  
پنجشنبه 3 مهر 1399

 
 
معرفی و شرح وظایف
چاپ
  نام: سید محمود
   نام خانوادگی: رضوانی
  نوع استخدام: رسمی
  سمت: رئیس گروه مبارزه با بیماریها
  تلفن:

 

شرح وظایف :

– وظائف پست / شغل فوق الذکر براساس وظائف واحد سازمانی که در تاریخ ... به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین میگردد:

1 – جمع آوری داده های مربوط به فعالیتهای برنامه های اجرایی از شهرستانهای تابعه و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات کارشناسی
2 – سازماندهی – برنامه ریزی – و اجرای استراتژیهای مراقبتی براساس نتایج بررسی های انجام گرفته و سیاست های کشوری
3 – نظارت – پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب
4 – نظارت پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب
5 – همکاری و جلب مشارکت بخش های مختلف اجتماعی – ا جرائی مؤثر در مراقبت های بهداشتی
6 – برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفضیلی ا جرایی سالیانه بیماریهای واگیر و غیر واگیر
7 – ابلاغ برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت برنحوه اجرای مفاد آنها
8 – برآورد و پیش بینی میزان بروز بیماریهای هدف ( واگیر – غیر واگیر ) و انجام بررسی های اپیدمیولوژیک و استخرا ج نتایج عملی برمبنای متون علمی و فراهم نمودن تمهیدات لازم , جهت پیشگیری از وقوع موارد جدید و مشابه در آینده
9 – سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای استراتژیهای مراقبت Survcillance مبارزه کنترل – حذف – ریشه کنی بیماریها براساس داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها
10 – مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های استانی در زمینه برنامه های اجرایی حوزه معاونت بهداشتی
11 – همکاری آموزشی با دانشکده های پزشکی – پیراپزشکی – بهداشت – ادارات آموزش و پرورش – دانشگاههای دولتی و خصوصی و گروههای پزشکی – بخش خصوصی در زمینه راهکارهای پیشگیری اولیه – ثانویه – ثالثیه
12 – طراحی و تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی در مورد بیماریهای هدف و اثربخشی برنامه های اجرایی به منظور ارائه راهکارهای استراتژیک جهت اجرا درواحد سازمانی و سایر سازمانهای مرتبط
13 – تهیه –تدوین – تألیف و ترجمه متون علمی – آموزشی و ارسال آن به اداره کل وزارت متبوع – معاونت های امور بهداشتی – شبکه های بهداشت و درمان , نظام پزشکی
- دانشکده های پزشکی – پیراپزشکی و بهداشت حسب مورد
14 – برآورد و تهیه طرح توزیع منابع ( مالی – تجهیزات – نیروی انسانی – واکسن – دارو – مواد بیولوژیکی دیگر ) برای اجرای برنامه ها در سطح استان و ارائه آن به معاون امور بهداشتی
15 – تشکیل جلسات – سمینارها و کارگاههای آموزشی به منظور تبین اهداف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها جهت پزشکان ( بخش خصوصی – بخش دولتی ) و کارشناسان شاغل در سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی )
16 – طراحی و تدوین ابزارها و متون آموزشی جهت آموزش جامعه با استفاده از رسانه های آموزشی ( نظیر پوستر – پمفلت - ... )
17 – معرفی عناوین تحقیقات کاربردی در مورد مراقبت و پیشگیری ( اولیه – ثانویه – ثالثیه ) از بیماریها
18 – ارائه راهکارها و روش های مناسب برای جلب مشارکت جامعه در فعالیت های بهداشتی
19 – اجرای طرح های نمونه و پایلوت کشوری و استانی و ارائه ننتایج تحلیلی آن و بررسی زمینه تعمیم طرح در سطح استان کشور
20 – ایجاد هماهنگی و همکاریهای درون و برون بخشی
21 - طراحی و تدوین برنامه های آموزشی برای گروههای خاص ( نظیر زندانیان – کسبه – معتادان ) و اجرای آن
22 – مطالعه و تحقیق در زمینه عوامل خطر(riskfactors) و گروههای جمعیتی در معرض خطر و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت کاهش خطر
23 – تشکیل جلسات کمیته های بیماریهای واگیر و غیرواگیر با هماهنگی معاونت امور بهداشتی

 
 
 
 

نام:  علیرضا

نام خانوادگی: رسایی

سمت: کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای واگیر

نوع استخدام:رسمی

تحصیلات: فوق لیسانس

 

شرح وظایف:

 1-      نظارت ، پایش و ارزیابی نیروهای ستادی و محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله

2-      ایجاد هماهنگی و مشارکت بین بخشی در اجرایی موثر برنامه های بهداشتی

3-      ابلاغ برنامه ها و دستورالعملها و آئین نامه ها به سطوح مختلف

4-      سازماندهی و برنامه ریزی برای اجرای موفق برنامه های مراقبت جهت کنترل، حذف و ریشه کنی بیماریهای واگیر

5-      طراحی و تدوین و اجرا برنامه های آموزشی به صورت کارگاه یا سمینار و جلسات آموزشی

6-      طراحی و تدوین و اجرا برنامه های تحقیقاتی در مورد بیماریهای هدف

7-      برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفضیلی سالیانه بیماریهای واگیر

8-      جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه پسخوراند به منظور تعیین میزانهای بروز وشیوع بیماریهای واگیر وشناخت مسائل بهداشتی

 
 
 

نام:  مظفر

نام خانوادگی: مسلم

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر

نوع استخدام:رسمی

تحصیلات:لیسانس

 

شرح وظایف:

1-      نظارت بر اجرای برنامه ایمنسازی

2-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری حذف جذام

3-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری حذف سرخک

4-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری حذف سرخجه

5-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری حذف سرخجه مادر زادی

6-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری حذف کزاز نوزادی

7-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری کنترل هپاتیت منتقله از خون

8-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری کنترل سیاه سرفه

9-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری کنترل دیفتری

10- نظارت بر اجرای برنامه مراقبت بهداشتی مرزی و قرنطینه(IHR)

11- نظارت بر اجرای برنامه مراقبت قراء سیاری

12- نظارت بر اجرای برنامه مراقبت بهداشتی زندان ها و ندامتگاهها

13- عضویت در کمیته استانی برنامه های فوق الذکر

14- عضویت در کمیته باز آموزی و نو آموزی

15- نظارت ، پایش و ارزیابی نیروهای ستادی و محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله

16- ایجاد هماهنگی و مشارکت بین بخشی در اجرایی موثر برنامه های بهداشتی

17- طراحی و تدوین و اجرا برنامه های آموزشی به صورت کارگاه یا سمینار و جلسات آموزشی

18- جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه پسخوراند به منظور تعیین میزانهای بروز وشیوع بیماریهای واگیر وشناخت مسائل بهداشتی

 
 
 
 
 
 

نام:  ایوب

نام خانوادگی: نورالهی

سمت: کارشناس مبارزه با  بیماریهای واگیر

نوع استخدام:رسمی

تحصیلات: فوق لیسانس

شرح وظایف:

 

1-      نظارت بر اجرای برنامه حذف بیماری مالاریا در استان گیلان ( پروژه گلوبال فاند)

2-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماری مننژیت

3-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماری تب دنگ

4-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماری پدیکلوزیس

5-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماریهای مشترک انسان دام( حیوان گزیدگی، هاری، لپتوسپیروز، تب مالت، سیاه زخم، سالک، کیست هیداتیک، CCHF، ....)

6-      نظارت بر برنامه پورتال آمار، گزارش و ثبت فرم بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای فوق الذکر

 
 
 
 
 

نام:  غلامرضا

نام خانوادگی: صادقی

سمت: کارشناس مبارزه با  بیماریهای غبرواگیر

نوع استخدام:رسمی

تحصیلات: دکتری

شرح وظایف:

 

1-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری ثبت سرطان

2-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری نظام مراقبت بیماری فشارخون

3-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری بیماریهای قلبی عروقی

4-      نظارت بر اجرای برنامه کشوری نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر

5-      رابط خبر نامه غیر واگیر

 
 
 
 
 

نام:  هاجر

نام خانوادگی: غلامی نژاد

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

نوع استخدام:رسمی

تحصیلات: لیسانس

شرح وظایف:

 

1-      نظارت بر اجرای برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادن

2-      نظارت بر اجرای برنامه دیابت

3-      نظارت بر اجرای برنامه ثبت حوادث 

4-      نظارت بر اجرای برنامه ثبت غرق شدگی

5-      نظارت بر اجرای برنامه مارو عقرب گزیدگی

 
 
 
 

نام:  فرهاد

نام خانوادگی: ماهری

سمت: کاردان مبارزه با بیماریها واگیر

نوع استخدام:رسمی

تحصیلات: فوق دیپلم

شرح وظایف:

 

1-      مسئول تهیه و توزیع واکسن و مواد بیولوژیک

2-      نظارت براجرای صحیح برنامه زنجیره سرما در استان

3-      مسئول تامین و توزیع تجهیزات مربوط به زنجیره سرما

 
 
 

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  8494
امروز :  2
دیروز :  2