جستجو:  
سه شنبه 1 خرداد 1397

 
 
دستورالعملها

شرح وظایف:

الف) قبل ازوقوع بلایا(Mitigation and preparedness)

·        ارزیابی آسیب پذیری وآمادگی تسهیلات ومنابع بهداشتی

·        اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری وارتقای آمادگی تسهیلات ومنابع بهداشتی

·        جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محورکاهش خطربلایا

·        آگاهی سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطربلایا

·        تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر بامشارکت سایربخش ها

·        ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ

·        استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی

·        اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان بهداشتی

·        اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

 

ب) در زمان وقوع بلایا(Response)

·        ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه

·        ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب دیده

·        ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه هماهنگ، به موقع و موثر

·        پایش و ارزیابی اثربخشی ارایه مراقبتهای بهداشتی اولیه

 

ج) پس از وقوع بلایا(Recovery)

·        تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار

·        بازسازی تسهیلات و بازتوانی برنامه های بهداشتی آسیب دیده

·        مشارکت در تدوین و اجرای بازتوانی روانی اجتماعی جامعه

·        پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

 

 

منبع: معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، واحد کاهش خطر بلایا و حوادث

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/25
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/25
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1196