جستجو:  
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397

 
 
معرفی واحد و کارشناسان

نام: آتوسا                                                                               

نام خانوادگی: رهبر

سمت: کارشناس مسئول آموزش سلامت

نوع استخدام: رسمی

تحصیلات: دکتری

شرح وظایف رئیس گروه:

1 -  ارزیابی نیازها، منابع و ظرفیت های آموزش سلامت .

2 -  طراحی، برنامه ریزی، اجرا و پایش برنامه های آموزش سلامت همگانی و آموزش های فردی، خانوادگی و گروهی سلامت

3 -  مدیریت ارزشیابی و تحقیق های مرتبط با آموزش سلامت .

4 -  مدیریت آموزش خودمراقبتی در سلامت، ناخوشی جزیی  و بیماری و نظارت بر توزیع و آموزش استفاده از ابزارهای خودمراقبتی برای تمام جمعیت هدف تحت پوشش .

5 - شناسایی امکانات محلی و سازماندهی مردم برای اقدامات اجتماعی حامی سلامت .

6 -  نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مشارکتی مداخلات سلامت محور محلی برای آموزش سلامت همگانی، آموزش

خودمراقبتی و آموزش بیمار از طریق رسانه های ارتباط جمعی، موقعیت های محلی و رسانه های کوچک.

7 -  جمع آوری، پردازش و تحلیل منظم آمار و اطلاعات شاخص ها و تهیه گزارش های دوره ای از عملکرد فعالیتهای آموزش و ارتقای سلامت و پیشنهاد مداخلات بهبود متناسب با مخاطب عام ومدیران.

8 -  اجرای سایر برنامه های ملی آموزش و ارتقای سلامت که از سوی وزارت متبوع ابلاغ میشود.

9 - هماهنگی و اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت در محیط کار، مدارس، دانشگاه ها، پادگان ها، مساجد، مراکز ورزشی، مراکز

فرهنگی و هنری .

 نکته:در صورت تغییرات جدید نسبت به شرح وظایف موجود در سایت اعلام شود.

 

2.نام:میترا

نام خانوادگی:کهتری

سمت:کارشناس آموزش سلامت

تحصیلات:کارشناس مامایی

مسئولیت ها:

1 -  ارزیابی نیازها، منابع و ظرفیت های آموزش سلامت .

2 -  طراحی، برنامه ریزی، اجرا و پایش برنامه های آموزش سلامت همگانی و آموزش های فردی، خانوادگی و گروهی سلامت

3 -  مدیریت ارزشیابی و تحقیق های مرتبط با آموزش سلامت .

4 -  مدیریت آموزش خودمراقبتی در سلامت، ناخوشی جزیی  و بیماری و نظارت بر توزیع و آموزش استفاده از ابزارهای خودمراقبتی برای تمام جمعیت هدف تحت پوشش .

5 - شناسایی امکانات محلی و سازماندهی مردم برای اقدامات اجتماعی حامی سلامت .

6 -  نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مشارکتی مداخلات سلامت محور محلی برای آموزش سلامت همگانی، آموزش

خودمراقبتی و آموزش بیمار از طریق رسانه های ارتباط جمعی، موقعیت های محلی و رسانه های کوچک.

7 -  جمع آوری، پردازش و تحلیل منظم آمار و اطلاعات شاخص ها و تهیه گزارش های دوره ای از عملکرد فعالیتهای آموزش و ارتقای سلامت و پیشنهاد مداخلات بهبود متناسب با مخاطب عام ومدیران.

8 -  اجرای سایر برنامه های ملی آموزش و ارتقای سلامت که از سوی وزارت متبوع ابلاغ میشود.

9 - هماهنگی و اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت در محیط کار، مدارس، دانشگاه ها، پادگان ها، مساجد، مراکز ورزشی، مراکز

فرهنگی و هنری .

 

3. نام:رضا

نام خانوادگی:مجلسی

سمت:کارشناس سمعی و بصری

تحصیلات:کارشناس حسابداری

مسئولیت ها:

1 - جمع آوری ؛ تجزیه و تحلیل ؛ مطالعه و بررسی اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت تهیه طرح ها و فعالیتهای آموزش سمعی و بصری .

2 -  اظهار نظر در باره صلاحیت علمی مدرسین دوره های آموزشی سمعی و بصری و انتخاب آنها .

3 -  اظهار نظر در باره موادی که به عنوان ابزار کار مدرسین  یا راهنمایان فرهنگی و متصدیان نمایش فیلم مورد استفاده قرار می گیرد .

4 -  شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و نمایشگاههای سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفت های وسایل سمعی و بصری و پدیده های تازه سمعی و بصری .

5 – تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصری و کاربرد آنها .

6 – برقراری ارتباط با گروهها و واحدهای حوزه معاونت بهداشتی به منظور آگاهی از نیازمندی های آنان در زمینه های سمعی و بصری .

7 – تشکیل دوره های آموزشی و توجیهی جهت راهنمایان فرهنگی و سایر مسئولین مربوط .

8 – بررسی و تحقیق در باره وسایل جدید سمعی و بصری به منظور تطابق آنها با نیازهای فرهنگی استان و دانشگاه علوم پزشکی .

9 - برآورد و پیگیری تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز واحد و پیش بینی های لازم .

10 - آماده سازی و فایل و نگهداری از مواد آموزشی سمعی و بصری (عکس و تصویر ؛ فیلم ویدئویی، اسلاید، نوارکاست، و غیره ) .

11 - تهیه و تولید منابع آموزشی (دیداری و شنیداری) مورد نیاز و درخواست گروهها و واحدهای حوزه معاونت بهداشتی جهت برگزاری دوره های آموزشی ؛ کارگاهها و...... .

12 - نظارت بر تجهیزات دیداری و  شنیداری حوزه معاونت بهداشتی و کنترل و انجام هماهنگی های لازم به منظور رفع عیوب احتمالی دستگاه ها .

13 - آماده سازی و کنترل و نظارت بر تجهیزات (کامپیوتر، ویدئوپروژکتور، اورهد، لپ تاپ و ...) مورد نیاز جهت تشکیل دوره های آموزشی ؛ کارگاهها و...... در حوزه معاونت بهداشتی .

14 – انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق .

 

 

4. نام:پیمان

نام خانوادگی:تقوی نژاد دیلمی

سمت:متصدی سمعی و بصری

تحصیلات:دیپلم

مسئولیت ها:

1 - برآورد و پیگیری تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز واحد و پیش بینی های لازم .

2 - آماده سازی و فایل و نگهداری از مواد آموزشی سمعی و بصری (عکس و تصویر ؛ فیلم ویدئویی، اسلاید، نوارکاست، و غیره ) .

3 - تهیه و تولید منابع آموزشی (دیداری و شنیداری) مورد نیاز و درخواست گروهها و واحدهای حوزه معاونت بهداشتی جهت برگزاری دوره های آموزشی ؛ کارگاهها و...... .

4 - نظارت بر تجهیزات دیداری و  شنیداری حوزه معاونت بهداشتی و کنترل و انجام هماهنگی های لازم به منظور رفع عیوب احتمالی دستگاه ها .

5 - آماده سازی و کنترل و نظارت بر تجهیزات (کامپیوتر، ویدئوپروژکتور، اورهد، لپ تاپ و ...) مورد نیاز جهت تشکیل دوره های آموزشی ؛ کارگاهها و...... در حوزه معاونت بهداشتی .

6 - انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق .
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   1  کل مراجعات:   1893