جستجو:  
جمعه 15 فروردین 1399
تاریخ 1398/12/04         ساعت 13:08:22     گروه خبری اخبار و تازه های مرکز رشد فناوری سلامت

بیست و چهارمین جلسه ی شورای مرکز رشد با حضور اعضای شورا در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
 

بیست و چهارمین جلسه ی شورای مرکز رشد با حضور اعضای شورا در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گرد