سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 9 فروردین 1399 English
جستجو:  

فرم نظرسنجي كيفيت تدريس اساتيد

 
توجه: اطلاعات شما كاملا محرمانه خواهد بود
نظرسنجي كيفيت تدريس اساتيد
شماره ملي دانشجو
اسامي اساتيد
تسلط استاد بر موضوع
دانش عمومي استاد در رشته تحصيلي
تناسب محتواي درس با سرفصل ها و تكاليف درسي
تناسب محتوا با موضوع هاي جديد تدريس شده
بيان اهداف آموزشي دوره
داشتن طرح جامعيت طرح درس مناسب
داشتن جامعيت و پيوستگي در ارائه مطلب
كيفيت منابع معرفي شده ( جديد، مفيد و كافي بودن مطالب )
ارزشيابي مستمر آموخته هاي دانشجويان
تناسب شيوه هاي آموزش با اهداف آموزش
قدرت بيان، تفهيم و انتقال مطالب درسي
تناسب روش تدريس استاد با توجه به ماهيت
جامع نگري و ژرف انديشي استاد در ارائه ماهيت درس
چگونگي تجزيه و تحليل مطالب درسي
بكارگيري وسايل كمك آموزشي
توانايي مديريت، كنترل و اداره كلاس
تناسب كمي و كيفي تكاليف تعيين شده براي افزايش يادگيري
ايجاد محيطي براي بكارگيري آموخته ها
تلاش در جهت رفع مشكلات درسي دانشجو
تشكيل جلسات جبراني و اضافي
مشاوره به دانشجويان جهت ثبت نام
اختصاص دادن وقت ملاقات به دانشجويان و دانش آموختگان
ارزيابي از پيشرفت تحصيل با توجه به اهداف تعيين شده
مطلوبيت شيوه سنجش و ارزيابي دانشجو
استفاده از ابزار متنوع براي ارزيابي
ارزيابي حجم كار خواسته شده از دانشجو در رابطه با درس
ارزيابي حصول اطمينان از تدام يادگيري دانشجو
علاقمندي و استقبال استاد براي پاسخگويي در ساعات تعيين شده
واكنش منطقي و معقول به پيشنهادها، انتقادها و ديدگاه هاي دانشجويان
ايجاد انگيزه در دانشجويان براي مطالعه و تحقيق
رعايت ادب و احترام در تعامل با دانشجويان
توجه به همه دانشجويان در هنگام تدريس
نحوه برخورد اجتماعي استاد با دانشجويان