سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 2 شهریور 1398 English
جستجو:  
پایان نامه ها
چاپ

«گیلان پایان نامه های مرکز تحقیقات ترومای جاده ای»


1- ارزیابی روش های سنجش کمی تروما درمرگ ومیر بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان پورسینا رشت در سال 90-89

2- بررسی اپیدمیولوژی آسیب های مغزی ناشی از تروما در بیمارستان پورسینای رشت در طی سال 1390 تا 1391

3-ارزیابی سیستم نمره دهی MGAP (نوع آسیب ، GCS،سن و فشار سیستولیک)جهت پیش بینی مرگ و میر بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

4- تعیین همبستگی نمره ی کواگولوپاتی و نمره ی پیامد در بیماران مبتلا به ترومای متوسط سر

5- بررسی فراوانی آسیب ارگان های داخل شکمی در بیماران با شکستگی دنده مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

6- ارزیابی پیامد دو تکنیک برشهای متعدد دورا و استفاده از دورال پچ در بیماران مبتلا به هماتوم ساب دورال حاد

7- بررسی ناتوانیهای ارتوپدیک ناشی از ترومای جاده ای در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در طی سال های 89-1390

8- بررسی سطح اسید لاکتیک وریدی در بیماران ترومایی شدید پایدار و عوامل همراه

9- بررسی اپیدمیولوژیک ترومای سالمندان در بیمارستان پورسینای رشت -1391

10- تعیین غلظت های سرمی انولاز ویژه نورون (NSE) و پروتئین S100b در بیماران مبتلا به آسیب منتشر آکسونی

11- بررسی اپیدمیولوژیک شکستگی های قاعده جمجمه در بیماران مبتلا به ضربه به سر بستری شده در بخش جراحی اعصاب بیمارستان پورسینا رشت طی یکسال ( 73/7/1 لغایت 74/7/1)

12- ارزیابی شیوع و عوامل مرتبط با هیپرناترمی در بیماران با حوادث ایسکمیک عروق مغزی بستری شده در بخش ترومای بیمارستان پورسینای رشت از شهریور 1391 تا شهریور 1393

13- رابطه افسردگی و خطاهای شناختی با توجه پایدار در بیماران آسیب مغزی تروماتیک بر حسب شدت آسیب

14- تقطیع تومور مغزی در تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از مدل های کانتور فعال

15- بررسی ویژگیهای جراحی اسپوندیلولیستزیس در بیماران جراحی شده در بیمارستان پورسینا از سال 82-89

16- بررسی میزان رضایت بیماران در اورژانس دو بیمارستان پورسینای رشت در سال 1391

17- بررسی ارتباط Glasgow Coma Scale بدو ورود با اندازه ضایعات فوکال مغزی در اولین CT Scan بیماران با ترومای جمجمه در بیمارستان پورسینا

18- بررسی ارتباط فشار داخل جمجمه با ضخامت قطر غلاف عصب اپتیک

19- بررسی میانگین زمان انتظار ارائه ی خدمات اورژانس در بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان پورسینای رشت

20- فراوانی نسبی صدمات نخاعی در بیماران دچار ترومای ستون مهره ها در بیمارستان پورسینای رشت مهرماه 1384 تا بهمن ماه 1385

21- بررسی ارتباط Schmorl’s Node و یافته های مرتبط با تغییرات دژنراتیو دیسک بین مهره ای در MRI لومبوساکرال مراجعه کنندگان بیمارستان پورسینا

22- تعیین ماهیت ، فراوانی و عوامل پیش بینی کننده بروز اختلالات روانی پس از آسیب مغزی تروماتیک

23- تعیین فراوانی دررفتگی تروماتیک زانو و عوارض عروقی و عصبی همراه در بیماران ارتوپدی مراجعه کننده به بیمارستان های پورسینا و آریای رشت در فاصله سالهای 1381-1385

24- اندازه گیری تراز سرمی فنی توئین در بیماران مبتلا به تروما سر بستری شده در بیمارستان پورسینا رشت

25- مقایسه نتایج بازسازی لیگامان صلیبی قدامی در افراد بالای 50 سال و افراد زیر 30 سال در بیمارستان پورسینا رشت و اختر تهران از مهر سال 86 لغایت مهر سال90

26- بررسی ارتباط بین شکستگی های قسمت میانی صورت با صدمات مغزی

27- بررسی ارتباط Pulsatility Index با پیش آگهی بیماران ترومای سر متوسط مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1389

28- بررسی توافق بین درصد جابه جایی مهره در اسپوندیلولیستزیس تشخیص داده شده در گرافی ساده ی لترال ایستاده و لترال سوپاین و MRI

29- بهبود عملکرد حذف نویز رایسین (Rician) در تصاویر تشدید مغناطیسی (MRI)

30- بررسی میزان بقاء پس از عمل جراحی در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما مولتی فرم از سال 1385 تا 1390

31- تعیین میزان بقای بیماران ترومایی بستری شده در بیمارستان پورسینای رشت از تاریخ 82/2/1 لغایت 82/6/1 در مقایسه با بقای مورد انتظار در سیستم مشخص کننده شدت تروما (Ascot)

32- بررسی اثر رژیم تغذیه ای "روی" در پیامد بیماران مبتلا به ضربه های شدید مغزی در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1382

33- یافته های اتوپسی در بررسی بیماران با ترومای سر در طول یکسال از اول مهر 78 لغایت 79

34- بررسی سیر تغییرات هموگلوبین در مبتلایان آسیب شدید مغزی ، بستری در I.C.U. بیمارستان پورسینای رشت

35- بررسی فراوانی نسبی علل منجر به فاشیوتومی اندام تحتانی و پیامد حاصل ازآن در فاصله زمانی 1386 تا1390 در بیمارستان پورسینای رشت

36- بررسی ارتباط اختلالات سطح سرمی سدیم با مورتالیتی در بیماران مبتلا به صدمات تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1393

37- بررسی فراوانی آسیب های مهره های گردنی در بیماران با ترومای گردنی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت از اول مهر 1388 تا 31 شهریور 1391

38- بررسی همسویی نتایج گرافی قفسه سینه و علائم بالینی در تعیین نیاز به انجام مداخله مجدد بعد از خارج کردن لوله قفسه سینه در بیماران ترومایی

39- بررسی ویژگی های بیماران مبتلا به نقص دیواره جمجمه مراجعه کننده به بخش های جراحی مغز و اعصاب بیمارستان پورسینا رشت از سال 1367 تا 1377

40- بررسی فراوانی نسبی شکستگی های ستون فقران در بیماران پذیرفته شده در بخش فوریتهای بیمارستان پورسینای رشت از سال 1382- 1380

41- بررسی عود و عوارض پس از Radiofrequency Ablation در مبتلایان به نارسایی صافن بزرگ مراجعه کننده به کلینیک جراحی عروق از سال 1388 تا 1392

42- ارزیابی نتایج توتال تیروئیدکتومی در بیماران مبتلا به گواتر مولتی ندولر مراجعه کننده به درمانگاه جراحی بیمارستان رازی رشت طی سال 1390و 1391

43- بررسی اپیدمیولوژیک موارد حلق آویزی غیرقضایی در بیمارستان های استان گیلان در سال های

44- بررسی عوامل پیش بینی کننده در پیامد سه ماهه بیماران دچار خونریزی داخل مغزی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا

45- ارزیابی شیوع و عوامل مرتبط هیپر ناترمی در بیماران با حوادث ایسکمیک عروق مغزی بستری شده در بخش ترومای بیمارستان پورسینای رشت از شهریور 1391تا شهریور1393

46- برآورد بهترین نقطه جداسازی (cut off) تشخیص افسردگی براساس پرسشنامه 21 گزینه ای بک در بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن MS استان گیلان

47- بررسی اپیدمیولوژی آسیب های مغزی ناشی از تروما در بیمارستان پورسینای رشت در طی سال 1390 تا 1391

48-بررسی عوامل موثر بر مسمومیت ناشی از مصرف قرص فسفید آلومینیوم (قرص برنج) دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در طول سال های1388 الی 1392

49-مقایسه سطح سرمی استروژن و پروژسترون و نسبت آنها در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک و گروه شاهد

50-ارتباط سطح سرمی اسید اوریک با ضخامت اینتیما مدیا کاروتید در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: مطالعه­ای موردی -شاهدی

51- ارزیابی نتایج معاینات بالینی سریال تروماهای نافذ شکم ،ناشی از اصابت چاقو در بیمارستان پوریسینای رشت از شهریور 1389 تا شهریور 1392

52- بررسی اعتبار ماموگرافی در تشخیص کانسر پستان

53- مقایسه پیامد دو تکنیک جراحی فورامینوتومی + فیکساسیون و فورامینوتومی + فیکساسیون + PLIF در بیماران اسپوندیلولیستزیس Low grade در بیمارستان پورسینای رشت در سالهای 1391 تا 1393

54- بررسی اقدامات اولیه ی درمانی انجام شده بر اساس اصول A.T.L.S در بیماران با ترومای متعدد ارجاعی از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت، از اول شهریور ماه 1392 لغایت پایان شهریور ماه 1393

54- بررسی الگوی شکستگی ها در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا 1390

55- بررسی علل بستری مجدد بیماران نورولوژیک در اورژانس پورسینا طی سال 93-1392

56- بررسی کیفت ثبت رضایت آگاهانه در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت زمستان سال 1392

57- مقایسه نتایج درمان جراحی شکستگیهای انفجاری ستون فقرات توراکولومبار به دو روش پیچ گذاری پدیکل قطعه کوتاه و قطعه بلند در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت از سال 92-1390

58-بررسی ارتباط اختلالات سطح سرمی سدیم با مورتالیتی در بیماران مبتلا به صدمات تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1393

59-بررسی فراوانی دیابت ناشناخته در بیماران سکته مغزی و عوامل مرتبط با آن درمراجعه­کنندگان به بیمارستان پورسینا در پاییز سال 1394

60-مقایسه دو روش تنودز داخل مفصلی در مقابل ساب پکتورال سر دراز بای سپس در درمان پاتولوزی بای سپس همراه با پارگی کاف

61-مقایسه پاسخ به درمان چهار روش اولتراسوند، لیزر کم توان به همراه اولتراسوند، تزریق کورتیکواستروئید با هدایت سونوگرافی خارج و داخل غلاف تاندون سر دراز عضله بای سپس در درمان تاندونیت بای سپس 1393

62- بررسی یافته های سی تی اسکن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت با Fast مثبت و علائم حیاتی Stable و معاینه شکمی نرمال طی سال های 92 تا 93

63-بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D3 با ضخامت اینتیما مدیای کاروتید (IMT) در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1394-93

64- بررسی نتایج لوبکتومی در بیماران ترومای شدید مغزی دچار کانتیوژن یا هماتوم داخل مغزی تاخیری، در بیمارستان پورسینای رشت طی سالهای 1392- 1380

65 - بررسی یافته های داپلر شریانهای کرانیوسرویکال در بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک بستری در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت در سال 1393

66- بررسی فراوانی نسبی مقلدهای سکته مغزی در بیماران مراجعه کننده با تابلوی بالینی سکته مغزی به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1392

67- بررسی عود و عوارض پس از رادیو فرکونسی ابلیشن در مبتلایان به نارسایی صافن بزرگ مراجعه کننده به کلینیک جراحی عروق از سال 1388 تا 1392

68 - ارزیابی ترومای قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت در سال 92

69-بررسی همسویی نتایج گرافی قفسه سینه و علائم بالینی در تعیین نیاز به انجام مداخله مجدد بعد از خارج کردن لوله قفسه سینه در بیماران ترومایی

70-بررسی مقایسه ای اثر ممانتین و دارونما بر پیامد و نتایج عملکردی بیماران مبتلا به سکته های خونریزی دهنده ی داخل مغزی

71-بررسی توافق بین درصد جابه جایی مهره در اسپوندیلولیستزیس تشخیص داده شده در گرافی ساده ی لترال ایستاده و لترال سوپاین و MRI

72- بررسی میزان بروز نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش تحت درمان با اگزالی-پلاتین مراجعه کننده به بخش نوارعصب-عضله بیمارستان پورسینا رشت درسال 93- 1392 و مقایسه ی یافته های مطالعه ی الکترودیاگنوستیک اعصاب حسی و حرکتی قبل و بعد از درمان

73-بررسی فراوانی پلیمورفیسم ژنتیکی رسپتور ویتامین D در بیماران مراجعه کننده با کمر درد به کلینیک­های نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 -93

74-بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات جاده ای در مناطق روستایی استان گیلان 1393

75-مقایسه کارایی و ایمنی استامینوفن وریدی و کتورولاک در درمان سردرد ناشی از ضربه به سر در بیماران بستری شده در بخش اورژانس بیمارستان پورسینا در سال 1393

76-بررسی میزان شیوع دیس ریتمی بر اساس الکتروکاردیوگرام اولیه در بیماران مبتلا به حمله حاد بیماری مزمن انسداد ریوی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان رازی رشت

77-بررسی شیوع نارسایی قلب در بیماران مبتلا به سکته مغزی در بیمارستان پورسینا، سال ۱۳۹۴

78-مقایسه ی اثر فاکتور تحریک کننده ی کلونی گرانولوسیتی (GCSF) با سلولهای بنیادی مزانشیمی در بازگشت عملکرد لوکوموتور نخاع در موشهای صحرایی دچار ضایعه نخاعی

79- بررسی ارتباط تغییرات الکتروکاردیوگرافی با پیامد سکته مغزی ایسکمیک در بیمارانمراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1393

80- مقایسه دو روش تنوتومی و تنودز در درمان پاتولوژی سر دراز بای سپس همراه با پارگی کاف در مشهد و گیلان در آبان ماه 92-اسفند 93

81-بررسی همراهی اولین سطح خونی پتاسیم اندازه گیری شده با مرگ داخل بیمارستانی بیماران سکته مغزی بستری شده در بیمارستان پور سینای رشت

82-بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات جاده ای در مناطق روستایی استان گیلان 1393

83-مقایسه ی اثر درمانی فاکتور محرک کولونی گرانولوسیت(G-CSF) با متیل پردنیزولون در بیماران آسیب نخاعی تروماتیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

84 - بررسی میزان بروز تشنج های پس از ترومای سر و عوامل خطر مربوطه

85- بررسی شیوع اختلال شناختی (Cognitive Impairment) و عوامل همراه در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت (1394)

86- بررسی آگاهی پرستاران اورژانس ICU و و CCU بیمارستانهای آموزشی رشت از الگوریتم BLS گایدلاین AHA 2015

87- بررسی میزان بروز عفونت­های بیمارستانی در بیماران بستری در ICU جنرال بیمارستان پورسینا در دی ماه 92 تا دی ماه 93

88- بررسی فراوانی انواع آللهای ژن آپولیپو پروتئین E در بیماران آلزایمر مراجعه کننده به کلینیک درمانی امام رضا (ع) در نیمسال اول سال 1394

89- مقایسه تاثیر مشاوره به دو روش دورا­پرستاری و رو در رو بر نشانه­های اختلال استرس پس از سانحه رانندگی و تبیین تجربیات بیماران از مداخله

90- بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان ورودی سال 1388 دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کاربرد کلار گردنی در بیماران ترومایی- زمستان 1395

91- بررسی فراوانی بیماران با خونریزی داخل شکمی ولگنی مبتلا به شکستگی مفصل هیپ با استفاده از ابزار سونوگرافی متمرکز شکمی تروما (FAST) مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا در 6 ماه شهریور الی بهمن سال 94

92- بررسی ارتباط افزایش بیلی روبین با آپاندیسیت گانگرنه و پرفوره در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال94

93- بررسی شدت دردو عوامل پیش بیمارستانی مرتبط با آن در بیماران ترومایی مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1395

94- ارزیابی بالینی درمان افتادگی پا از طریق انتقال عصب به عضله تیبیالیس قدامی از اردیبهشت 94 تا اردیبهشت 95

95- تعیین فراوانی و انواع شکستگی‌های تشخیص داده نشده در بیماران ترومایی مراجعه نموده به بیمارستان پورسینای رشت در طی سال­های 1393- 1391

96- بررسی اثر بیان بیش از حد گیرنده­ی فاکتور رشد عروقی (EGFR) و فاکتور رشد عروقی اندوتلیالی (VEGF) بر روی میزان بقاء بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت

97- ارزیابی تشخیصی معیارهای بالینی جهت انجام سی تی اسکن در بیماران با آسیب خفیف به سر مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان پورسینا سال 1395

98- مقایسه سبک دفاعی و صفات شخصیت درافراد داوطلب جراحی زیبایی مراجعه­کننده به مراکزجراحی پلاستیک و گروه شاهد در شهر رشت در طی سال 1395

99- بررسی رابطه مولفه­های فراشناختی و اختلال بدشکلی بدن درمراجعه کنندگان داوطلب جراحی زیبایی در شهر رشت درطی سال 1396

100- بررسی ارتباط ناگویی هیجانی و ویژگی شخصیت و تصور بدن با اضافه وزن در دانشجویان دختر مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1395- 1396

101- بررسی عوارض تصادفات جاده ای در مصدومین سالمند شهر رشت ,1393-1394

102- بررسی اختلالات همودینامیک قابل نمایش توسط داپلر ترانس کرانیالدر بیماران سکته مغزی ایسکمیک باوبدون سابقه اعتیاد به تریاک


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/10/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1582