سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 30 مهر 1398 English
جستجو:  
پایان نامه ها
چاپ
rtl;unicode-bidi:embed' align='center'>« پایان نامه های مرکز تحقیقات تروما جاده ای»

rtl;unicode-bidi:embed' align='center'>
embed'>1- ارزیابی روش های سنجش کمی تروما درمرگ ومیر بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان پورسینا رشت در سال 90-89

embed'>2- بررسی اپیدمیولوژی آسیب های مغزی ناشی از تروما در بیمارستان پورسینای رشت در طی سال 1390 تا 1391

embed'>3-ارزیابی سیستم نمره دهی MGAP (نوع آسیب ، GCS،سن و فشار سیستولیک)جهت پیش بینی مرگ و میر بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

embed'>4- تعیین همبستگی نمره ی کواگولوپاتی و نمره ی پیامد در بیماران مبتلا به ترومای متوسط سر

embed'>5- بررسی فراوانی آسیب ارگان های داخل شکمی در بیماران با شکستگی دنده مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

embed'>6- ارزیابی پیامد دو تکنیک برشهای متعدد دورا و استفاده از دورال پچ در بیماران مبتلا به هماتوم ساب دورال حاد

embed'>7- بررسی ناتوانیهای ارتوپدیک ناشی از ترومای جاده ای در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در طی سال های 89-1390

embed'>8- بررسی سطح اسید لاکتیک وریدی در بیماران ترومایی شدید پایدار و عوامل همراه

embed'>9- بررسی اپیدمیولوژیک ترومای سالمندان در بیمارستان پورسینای رشت -1391

embed'>10- تعیین غلظت های سرمی انولاز ویژه نورون (NSE)  و پروتئین S100b  در بیماران مبتلا به آسیب منتشر آکسونی

embed'>11- بررسی اپیدمیولوژیک شکستگی های قاعده جمجمه در بیماران مبتلا به ضربه به سر بستری شده در بخش جراحی اعصاب بیمارستان پورسینا رشت  طی یکسال ( 73/7/1 لغایت 74/7/1)

embed'>12- ارزیابی شیوع و عوامل مرتبط با هیپرناترمی در بیماران با حوادث ایسکمیک عروق مغزی بستری شده در بخش ترومای بیمارستان پورسینای رشت از شهریور 1391 تا شهریور 1393

embed'>13- رابطه افسردگی و خطاهای شناختی با توجه پایدار در بیماران آسیب مغزی تروماتیک بر حسب شدت آسیب

embed'>14- تقطیع تومور مغزی در تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از مدل های کانتور فعال

embed'>15- بررسی ویژگیهای جراحی اسپوندیلولیستزیس در بیماران جراحی شده در بیمارستان پورسینا از سال 82-89

embed'>16- بررسی میزان رضایت بیماران در اورژانس دو بیمارستان پورسینای رشت در سال 1391

embed'>17- بررسی ارتباط Glasgow Coma Scale  بدو ورود با اندازه ضایعات فوکال مغزی در اولین CT Scan  بیماران با ترومای جمجمه در بیمارستان پورسینا

embed'>18- بررسی ارتباط فشار داخل جمجمه با ضخامت قطر غلاف عصب اپتیک

embed'>19- بررسی میانگین زمان انتظار ارائه ی خدمات اورژانس در بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان پورسینای رشت

embed'>20- فراوانی نسبی صدمات نخاعی در بیماران دچار ترومای ستون مهره ها در بیمارستان پورسینای رشت مهرماه 1384 تا بهمن ماه 1385

embed'>21- بررسی ارتباط Schmorl’s Node  و یافته های مرتبط با تغییرات دژنراتیو دیسک بین مهره ای در MRI  لومبوساکرال مراجعه کنندگان بیمارستان پورسینا

embed'>22- تعیین ماهیت ، فراوانی و عوامل پیش بینی کننده بروز اختلالات روانی پس از آسیب مغزی تروماتیک

embed'>23- تعیین فراوانی دررفتگی تروماتیک زانو و عوارض عروقی و عصبی همراه در بیماران ارتوپدی مراجعه کننده به بیمارستان های پورسینا و آریای رشت در فاصله سالهای 1381-1385

embed'>24- اندازه گیری تراز سرمی فنی توئین در بیماران مبتلا به تروما سر بستری شده در بیمارستان پورسینا رشت

embed'>25- مقایسه نتایج بازسازی لیگامان صلیبی قدامی در افراد بالای 50 سال و افراد زیر 30 سال در بیمارستان پورسینا رشت و اختر تهران از مهر سال 86 لغایت مهر سال90

embed'>26- بررسی ارتباط بین شکستگی های قسمت میانی صورت با صدمات مغزی

embed'>27- بررسی ارتباط Pulsatility Index  با پیش آگهی بیماران ترومای سر متوسط مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1389

embed'>28- بررسی توافق بین درصد جابه جایی مهره در اسپوندیلولیستزیس تشخیص داده شده در گرافی ساده ی لترال ایستاده و لترال سوپاین و MRI

embed'>29- بهبود عملکرد حذف نویز رایسین (Rician)  در تصاویر تشدید مغناطیسی  (MRI)  

embed'>30- بررسی میزان بقاء پس از عمل جراحی در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما مولتی فرم از سال 1385 تا 1390

embed'>31- تعیین میزان بقای بیماران ترومایی بستری شده در بیمارستان پورسینای رشت از تاریخ 82/2/1 لغایت 82/6/1 در مقایسه با بقای مورد انتظار در سیستم مشخص کننده شدت تروما (Ascot)

embed'>32- بررسی اثر رژیم تغذیه ای "روی" در پیامد بیماران مبتلا به ضربه های شدید مغزی در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1382

embed'>33- یافته های اتوپسی در بررسی بیماران با ترومای سر در طول یکسال از اول مهر 78 لغایت 79

embed'>34- بررسی سیر تغییرات هموگلوبین در مبتلایان آسیب شدید مغزی ، بستری در I.C.U.  بیمارستان پورسینای رشت

embed'>35- بررسی فراوانی نسبی علل منجر به فاشیوتومی اندام تحتانی و پیامد حاصل ازآن در فاصله زمانی 1386 تا1390 در بیمارستان پورسینای رشت

embed'>36- بررسی ارتباط اختلالات سطح سرمی سدیم با مورتالیتی در بیماران مبتلا به صدمات تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1393

embed'>37-  بررسی فراوانی آسیب های مهره های گردنی در بیماران با ترومای گردنی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت از اول مهر 1388 تا 31 شهریور 1391  

embed'>38- بررسی همسویی نتایج گرافی قفسه سینه و علائم بالینی در تعیین نیاز به انجام مداخله مجدد بعد از خارج کردن لوله قفسه سینه در بیماران ترومایی

embed'>39- بررسی ویژگی های بیماران مبتلا به نقص دیواره جمجمه مراجعه کننده به بخش های جراحی مغز و اعصاب بیمارستان پورسینا رشت از سال 1367 تا 1377

embed'>40- بررسی فراوانی نسبی شکستگی های ستون فقران در بیماران پذیرفته شده در بخش فوریتهای بیمارستان پورسینای رشت از سال 1382- 1380

embed'>41- بررسی عود و عوارض پس از Radiofrequency Ablation در مبتلایان به نارسایی صافن بزرگ مراجعه کننده به کلینیک جراحی عروق از سال 1388 تا 1392

embed'>42- ارزیابی نتایج توتال تیروئیدکتومی در بیماران مبتلا به گواتر مولتی ندولر مراجعه کننده به درمانگاه جراحی بیمارستان رازی رشت طی سال 1390و 1391

embed'>43- بررسی اپیدمیولوژیک موارد حلق آویزی غیرقضایی در بیمارستان های استان گیلان در سال های

embed'>44- بررسی عوامل پیش بینی کننده در پیامد سه ماهه بیماران دچار خونریزی داخل مغزی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا

embed'>45- ارزیابی شیوع و عوامل مرتبط هیپر ناترمی در بیماران با حوادث ایسکمیک عروق مغزی بستری شده در بخش ترومای بیمارستان پورسینای رشت از شهریور 1391تا شهریور1393

embed'>46- برآورد بهترین نقطه جداسازی (cut off) تشخیص افسردگی براساس پرسشنامه 21    گزینه ای بک در بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن MS استان گیلان

embed'>47- بررسی اپیدمیولوژی آسیب های مغزی ناشی از تروما در بیمارستان پورسینای رشت در طی سال 1390 تا 1391

embed'>48-بررسی عوامل موثر بر مسمومیت ناشی از مصرف قرص فسفید آلومینیوم (قرص برنج) دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در طول سال های1388 الی 1392

embed'>49-مقایسه سطح سرمی استروژن و پروژسترون و نسبت آنها در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک و گروه شاهد

embed'>50-ارتباط سطح سرمی اسید اوریک با ضخامت اینتیما مدیا کاروتید در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: مطالعه­ای موردی -شاهدی

embed'>51- ارزیابی نتایج معاینات بالینی سریال تروماهای نافذ شکم ،ناشی از اصابت چاقو در بیمارستان پوریسینای رشت از شهریور 1389 تا شهریور 1392

embed'>52- بررسی اعتبار ماموگرافی در تشخیص کانسر پستان

embed'>53- مقایسه پیامد دو تکنیک جراحی فورامینوتومی + فیکساسیون و فورامینوتومی + فیکساسیون + PLIF در بیماران اسپوندیلولیستزیس Low grade  در بیمارستان پورسینای رشت در سالهای 1391 تا 1393

embed'>54- بررسی اقدامات اولیه ی درمانی انجام شده بر اساس اصول A.T.L.S  در بیماران با ترومای متعدد ارجاعی از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت، از اول شهریور ماه 1392 لغایت پایان شهریور ماه 1393

embed'>54- بررسی الگوی شکستگی ها در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا 1390

embed'>55- بررسی علل بستری مجدد بیماران نورولوژیک در اورژانس پورسینا طی سال 93-1392

embed'>56- بررسی کیفت ثبت رضایت آگاهانه در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت زمستان سال 1392

embed'>57- مقایسه نتایج درمان جراحی شکستگیهای انفجاری ستون فقرات توراکولومبار به دو روش پیچ گذاری پدیکل قطعه کوتاه و قطعه بلند در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت از سال 92-1390

embed'>58-بررسی ارتباط اختلالات سطح سرمی سدیم با مورتالیتی در بیماران مبتلا به صدمات تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1393

embed'>59-بررسی فراوانی دیابت ناشناخته در بیماران سکته مغزی و عوامل مرتبط با آن درمراجعه­کنندگان به بیمارستان پورسینا در پاییز سال 1394

embed'>60-مقایسه دو روش تنودز داخل مفصلی در مقابل ساب پکتورال سر دراز بای سپس در درمان پاتولوزی بای سپس همراه با پارگی کاف

embed'>61-مقایسه پاسخ به درمان چهار روش اولتراسوند، لیزر کم توان به همراه اولتراسوند، تزریق کورتیکواستروئید با هدایت سونوگرافی خارج و داخل غلاف تاندون سر دراز عضله بای سپس در درمان تاندونیت بای سپس 1393

embed'>62- بررسی یافته های سی تی اسکن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت با Fast  مثبت و علائم حیاتی Stable و معاینه شکمی نرمال طی سال های 92 تا 93

embed'>63-بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D3 با ضخامت اینتیما مدیای کاروتید (IMT)  در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1394-93

embed'>64- بررسی نتایج لوبکتومی در بیماران ترومای شدید مغزی دچار کانتیوژن یا هماتوم داخل مغزی تاخیری، در بیمارستان پورسینای رشت طی سالهای 1392- 1380

embed'>65 - بررسی یافته های داپلر شریانهای کرانیوسرویکال در بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک بستری در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت در سال 1393

embed'>66- بررسی فراوانی نسبی مقلدهای سکته مغزی در بیماران مراجعه کننده با تابلوی بالینی سکته مغزی به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1392

embed'>67- بررسی عود و عوارض پس از رادیو فرکونسی ابلیشن  در مبتلایان به  نارسایی صافن بزرگ مراجعه کننده به کلینیک جراحی عروق از سال 1388 تا 1392

embed'>68 - ارزیابی ترومای قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت در سال 92

embed'>69-بررسی همسویی نتایج گرافی قفسه سینه و علائم بالینی در تعیین نیاز به انجام مداخله مجدد بعد از خارج کردن لوله قفسه سینه در بیماران ترومایی

embed'>70-بررسی مقایسه ای اثر ممانتین و دارونما بر پیامد و نتایج عملکردی بیماران مبتلا به سکته های خونریزی دهنده ی داخل مغزی

embed'>71-بررسی توافق بین درصد جابه جایی مهره در اسپوندیلولیستزیس تشخیص داده شده در گرافی ساده ی لترال ایستاده و لترال سوپاین و MRI

embed'>72- بررسی میزان بروز نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش تحت درمان با اگزالی-پلاتین مراجعه کننده به بخش نوارعصب-عضله بیمارستان پورسینا رشت درسال 93- 1392 و مقایسه ی یافته های مطالعه ی الکترودیاگنوستیک اعصاب حسی و حرکتی قبل و بعد از درمان

embed'>73-بررسی فراوانی پلیمورفیسم ژنتیکی رسپتور ویتامین D در بیماران مراجعه کننده با کمر درد به کلینیک­های نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 -93

embed'>74-بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات جاده ای در مناطق روستایی استان گیلان 1393

embed'>75-مقایسه کارایی و ایمنی استامینوفن وریدی و کتورولاک در درمان سردرد ناشی از ضربه به سر در بیماران بستری شده در بخش اورژانس بیمارستان پورسینا در سال 1393

embed'>76-بررسی میزان شیوع دیس ریتمی بر اساس الکتروکاردیوگرام اولیه در بیماران مبتلا به حمله حاد بیماری مزمن انسداد ریوی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان رازی رشت

embed'>77-بررسی شیوع نارسایی قلب در بیماران مبتلا به سکته مغزی در بیمارستان پورسینا، سال ۱۳۹۴

embed'>78-مقایسه ی اثر فاکتور تحریک کننده ی کلونی گرانولوسیتی (GCSF) با سلولهای بنیادی مزانشیمی در بازگشت عملکرد لوکوموتور نخاع در موشهای صحرایی دچار ضایعه نخاعی

embed'>79- بررسی ارتباط تغییرات الکتروکاردیوگرافی با پیامد سکته مغزی ایسکمیک در بیمارانمراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1393

embed'>80- مقایسه دو روش تنوتومی و تنودز در درمان پاتولوژی سر دراز بای سپس همراه با پارگی کاف در مشهد و گیلان در آبان ماه 92-اسفند 93

embed'>81-بررسی همراهی اولین سطح خونی پتاسیم اندازه گیری شده با مرگ داخل بیمارستانی بیماران سکته مغزی بستری شده در بیمارستان پور سینای رشت

embed'>82-بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات جاده ای در مناطق روستایی استان گیلان 1393

embed'>83-مقایسه ی اثر درمانی فاکتور محرک کولونی گرانولوسیت(G-CSF) با متیل پردنیزولون در بیماران آسیب نخاعی تروماتیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

embed'>84 - بررسی میزان بروز تشنج های پس از ترومای سر و عوامل خطر مربوطه

embed'>85- بررسی شیوع اختلال شناختی (Cognitive Impairment) و عوامل همراه در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت (1394)

embed'>86- بررسی آگاهی پرستاران اورژانس  ICU و  و CCU  بیمارستانهای آموزشی رشت از الگوریتم BLS گایدلاین AHA 2015

embed'>87- بررسی میزان بروز عفونت­های بیمارستانی در بیماران بستری در ICU جنرال بیمارستان پورسینا در دی ماه 92 تا دی ماه 93

embed'>88- بررسی فراوانی انواع آللهای ژن آپولیپو پروتئین E در بیماران آلزایمر مراجعه کننده به کلینیک درمانی امام رضا (ع) در نیمسال اول سال 1394

embed'>89- مقایسه تاثیر مشاوره به دو روش دورا­پرستاری و رو در رو بر نشانه­های اختلال استرس پس از سانحه رانندگی و تبیین تجربیات بیماران از مداخله

embed'>90- بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان ورودی سال 1388 دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کاربرد کلار گردنی در بیماران ترومایی- زمستان 1395

embed'>91- بررسی فراوانی بیماران با خونریزی داخل شکمی ولگنی مبتلا به شکستگی مفصل هیپ با استفاده از ابزار سونوگرافی متمرکز شکمی تروما (FAST) مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا در 6 ماه شهریور الی بهمن سال 94

embed'>92- بررسی ارتباط افزایش بیلی روبین با آپاندیسیت گانگرنه و پرفوره در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال94

embed'>93- بررسی شدت دردو عوامل پیش بیمارستانی مرتبط با آن در بیماران ترومایی مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1395

embed'>94- ارزیابی بالینی درمان افتادگی پا از طریق انتقال عصب به عضله تیبیالیس قدامی از اردیبهشت 94 تا اردیبهشت 95

embed'>95- تعیین فراوانی و انواع شکستگی‌های تشخیص داده نشده در بیماران ترومایی مراجعه نموده به بیمارستان پورسینای رشت در طی سال­های 1393- 1391

embed'>96- بررسی اثر بیان بیش از حد گیرنده­ی فاکتور رشد عروقی (EGFR) و فاکتور رشد عروقی اندوتلیالی (VEGF) بر روی میزان بقاء بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت

embed'>97- ارزیابی تشخیصی معیارهای بالینی جهت انجام سی تی اسکن در بیماران با آسیب خفیف به سر مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان پورسینا سال 1395

embed'>98- مقایسه سبک دفاعی و صفات شخصیت درافراد داوطلب جراحی زیبایی مراجعه­کننده به مراکزجراحی پلاستیک و گروه شاهد در شهر رشت در طی سال 1395

embed'>99- بررسی رابطه مولفه­های فراشناختی و اختلال بدشکلی بدن درمراجعه کنندگان داوطلب جراحی زیبایی در شهر رشت درطی سال 1396

embed'>100- بررسی ارتباط ناگویی هیجانی و ویژگی شخصیت و تصور بدن با اضافه وزن در دانشجویان دختر مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1395- 1396

embed'>101- بررسی عوارض تصادفات جاده ای در مصدومین سالمند شهر رشت ,1393-1394

embed'>102- بررسی اختلالات همودینامیک قابل نمایش توسط داپلر ترانس کرانیالدر بیماران سکته مغزی ایسکمیک باوبدون سابقه اعتیاد به تریاک

embed'>103- بررسی فراوانی نسبی و عوامل مؤثر بر اعمال خشونت نسبت به پرسنل اورژانس پیش­بیمارستانی استان گیلان در سال ۹۷

embed'>104- بررسی اثر مداخله­ای آموزش پرسنل اورژانس پیش­بیمارستانی (EMS) شهرستان رشت در خصوص آگاهی نسبت به بستن کلار گردنی در ترومای سر و گردن در سال 1396

embed'>105- بررسی میزان آگاهی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی گیلان (EMS) از اصول ایمنی شغلی در شهرستان رشت در سال 1397-98

embed'>106- بررسی ارزش تشخیصیFAST در جراحی لاپاروتومی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا از شهریور سال 1395 تا اسفند 1396

embed'>107- بررسی فراوانی مرگ و میر بیمارستانی ناشی از ترومای مغزی شدید و عوامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان مراجعه­کننده به مرکز پورسینای رشت در سالهای 95-94

embed'>108- بررسی مقایسه ﺍﯼ اثربخشی پرومتازین عضلانی با دیازپام وریدی در درمان بیماران مبتلا به سرگیجه حاد محیطی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا سال 1395-1396

embed'>109- بررسی فراوانی وضعیت آسیب های شکمی ناشی از ترومای نافذ شکم در بیماران بستری در بیمارستان پورسینای رشت در سال 95 تا 97

embed'>110- بررسی تاثیر لیدوکائین 5/0%داخل بینی در درمان اسپاستیسیتی در بیماران دچار آسیب تروماتیک مغزی

embed'>111- بررسی ارتباط سطح آنزیم تروپونین I با مرگ و میرداخل بیمارستانی بیماران با آسیب تروماتیک مغزی بستری شده در بخش­های مراقبت ویژه مرکز آموزشیدرمانی پورسینا

embed'>112- بررسی فراوانی و پیامدهای آسیب حاد ریوی در بیماران با ترومای سر مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینا در سال ۱۳۹۶

embed'>113- بررسی فراوانی حوادث جاده­ای در ماه رمضان و ماه قبل و بعد از آن در مراجعه­کنندگان به بیمارستان پورسینا رشت در سال 1397

embed'>114- بررسی ارتباط قرار داشتن در ماه رمضان با تصادفات و جراحات جاده ای در استان گیلان با استفاده از الگوی سری زمانی بین سال­های 1393 تا 1396

embed'>115- بررسی پاسخ درمانی سردرد های شدید بستری شده در بیمارستان پورسینای رشت به استامینوفن و اکسیژن با فشار بالا از ابتدای تیرماه 1395 تا پایان آذر 1396

embed'>116- مقایسه­ی اثر اندانسترون، متوکلوپرامیدو دگزا متازون بر تهوع بیماران دچار ترومای سر خفیف مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای رشت

embed'>117- بررسی علل انتقال بیماران از مراکز درمانی دیگر به پورسینا و بالعکس در سال 96

embed'>118- بررسی ارتباط فاصله QT با مرگ داخل بیمارستانی در بیماران با خونریزی بافت مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت از سال 1393 لغایت 1395

embed'>119- بررسی تاثیر آموزش اقدامات احیای اولیه از طریق تلگرامبر روی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دوره کارورزی: یک مطالعه نیمه تجربی

embed'>120- حساسیت و ویژگی بهترین نقطه جداسازی نسبت نیتروژن اوره خون به کراتینین جهت افتراق خونریزی گوارشی فوقانی از خونریزی گوارشی تحتانی در مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان رازی رشت از سال 1390-1395

embed'>121- بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام قبل و بعد از غواصی در غواصان خلیج فارس در پاییز 96

embed'>122- بررسی ارتباط بین نمایه توده بدنی و انحنای ساژیتال اسپینو پلویک در بیماران مبتلا به دژنراتیو اسپوندیلولیستیزیس

embed'>123- بررسی اپیدمیولوژیک شکستگی فک تحتانی در بیماران ترومایی بستری شده در طی 6 سال گذشته در بیمارستان ولایت- ابتدای سال 1390 لغایت انتهای سال 1395

embed'>124- بررسی میزان شیوع دیابت ملیتوس در بیماران مبتلا به میگرن مراجعه­کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان پورسینای رشت در سال 1395

embed'>125- بررسی اپیدمیولوژی شکستگی‌های ناشی از افتادن در سالمندان60 ساله وبالاتر بستری در بیمارستان پورسینا رشت در سال 96

embed'>126- بررسی عوارض حاد پس از انتقال خون در استان گیلان 1395-1393

embed'>127- ناتوانایی طولانی مدت در ترومای مینور سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال ۹۶-۹۷

embed'>128- مقایسه داروی رمیفنتانیل با تجویز توام داروهای پروپوفول و فنتانیل جهت آرام­بخشی و بیدردی (سدیشن و آنالژزی) در درمان جااندازی بسته دچار دررفتگی قدامی شانه، مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور

embed'>129- بررسی اثرات ترانکزامیک اسید بر میزان خونریزی بیماران با ترومای لگن مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

embed'>130- بررسی دانش پرسنل اورژانس پیش­بیمارستانی(pre hospital emergency)شهرستان رشت

embed'>در برخورد با بیماران سوختگی در سال 1397

embed'>131- مقایسه پیامدهای جراحی در دو روش Oberlin و پیوند اعصاب بین­دنده­ایبرای بازگردانی فلکسیون آرنج در بیماران با آسیب شبکه بازویی

embed'>132- بررسی نتایج حاصل از سی تی اسکن با کنتراست شکم و لگن بیماران ترومایی با شکستگی لگن در بیمارستان پورسینا رشت طی سال­های 95 و 96

embed'>133- بررسی فاصله زمانی از شروع علائم سکته مغزی حاد تا شروع درمان اختصاصی در بیماران بیمارستان پورسینا رشتدر سال 1395

embed'>134- بررسی پیامدهای تروما در بارداری در مراجعین مرکز آموزشی–درمانی پورسینا از تیر ماه سال 1396 تا تیر 1398

embed'>135- بررسی الگوی تصادفات در وضعیت مه­گرفتگی و عوامل مرتبط با آن در استان گیلان در سال­های 1393-1397

embed'>136- بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی آلبومین با پیامدهای بیماران سوخته بستری شده در بیمارستان ولایت از ابتدای دی ماه سال 1394 لغایت پایان دی ماه 1396

embed'>137- اپیدمیولوژی سوختگی در کودکان پیش از دبستان دربیمارستان ولایت در سال 1395

embed'>138- بررسی اپیدمیولوژی آسیب های عابرین پیاده در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1396

embed'>139- بررسی همبستگی ساژیتال بالانس اسپاینوپلویک با بالانس سرویکال در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان پورسینا از تیرماه 1396 تا آذرماه 1397

embed'>140- بررسی اقدامات اورژانس پیش- بیمارستانی و غیر جراحی بیمارستانی و پیامد بالینی در بیماران آسیب ستون فقرات مراجعه کننده به مرکز ترومای بیمارستان پورسینا

embed'>141- بررسی فراوانی آسیب های ستون فقرات تروماتیکناشی از تصادفات جاده ای در مرکز ترومای استان گیلان از سال 1394 تا 1397

embed'>142- بررسی فراوانی مکان آناتومیک و انواع آسیب های مهره ای، آسیب های همراه و نقایص عصبی در مرکز ترومای استان گیلان

embed'>143- بررسی جراحی، عوارض و پیامدهای بالینی مصدومین با ترومای ستون مهره ها در مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سالهای 1397-1394

embed'>144- بررسی فراوانی ترومبوسیتوپنی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به آسیب تروماتیک سر بستری شده دربخش ترومای دپارتمان اورژانس بیمارستان پورسینا رشت طی سال1396

embed'>145- برآورد بار ناشی از تصادفات عابر پیاده در استان گیلان در سالهای 1396 و 1397

embed'> 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/15
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1613