سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 29 آبان 1396 English
جستجو:  
مقالات
چاپ
«طرح های تحقیقاتی پایان یافته»

1- بررسی میزان استرس، افسردگی، و کیفیت زندگی پس از سانحه رانندگی در مرکز آموزشی- درمانی پورسینای رشت در سال 1387

2- تعیین فراوانی نسبی انواع MS در بیماران مبتلا به MS و تشنج مراجعه کننده به کلینیک امام رضا و انجمن ام اس استان گیلان

3- بررسی ارتباط سطح سرمی هموسیستئین با پیش آگهی استروک ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا، شهریور1389

4- برآورد بهترین نقطه جداسازی (Cut off) تشخیص افسردگی بر اساس پرسشنامه 21 گزینه ای بک در بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن MS استان گیلان

5- بررسی فراوانی میزان موفقیت و عوارض سمپاتکتومی توراکوسکوپیک T2-T4 در بیماران مبتلا به هایپرهیدروزیس اندام فوقانی

6- تعیین عوامل روانشناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن در استان گیلان-  1388

7- بررسی ارتباط یافته های الکتروانسفالوگرافی (EEG) اولیه با روند تغییرات ناتوانی، استقلال عملکردی، وضعیت عملکردی و قدرت حرکتی بیماران دچار استروک ایسکمیک

8- بررسی فراوانی نسبی انواع واریاسیونهای تنه صافن و شاخه های محل جانکشن صافنوفمورال در بیماران تحت اکسپلور جراحی جانکشن صافنوفمورال در مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت

9- بررسی عوامل پیشگویی کننده در پیامد سه ماهه بیماران دچار خونریزی خود به خودی داخل مغزی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا، دی ماه 91

10- بررسی فراوانی عوامل پیش بینی کننده مرتبط با مرگ و میر در بیماران دچار خونریزی داخل مغزی بستری در بیمارستان پورسینا رشت در سال 1391

11- مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در بیماران دیابتی با درگیری عروق محیطی واضح و بیماران دیابتی بدون درگیری عروق محیطی واضح

12- بررسی فراوانی و ویژگیهای خشونت بر علیه پرسنل پرستاری اورژانس مراکز آموزشی درمانی شهر رشت از طرف بیماران ، همراهان و همکاران 1388، شهریور 1387

13- بررسی فراوانی نسبی کانتیوژن و خونریزی داخل مغزی تاخیری و عوامل همراه در بیماران با ضربه سر بستری در بیمارستان پورسینای رشت در سال 85-1384

14- ارزیابی سطح سرمی فنی توئین به کار رفته در بیماران با ترومای سر بستری شده در بیمارستان پورسینا

15- بررسی میزان آگاهی مردم شهر رشت از ریسک فاکتورها و علایم خطر سکته مغزی در سال 1390

16- بررسی الگوی زمانی بروز استروک و عوامل همراه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال 1390 و 1391

17- ارزیابی کیفیت تغذیه ای و میکروبی محلول های تغذیه روده ای مورد استفاده در بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان پورسینا رشت

18- بررسی فراوانی عوارض و مرگ و میر پس از جراحی اندآرترکتومی شریان کاروتید در بیماران با تنگی کاروتید مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت از سال 1385تا پایان سال 1388

19- بررسی ارزش تشخیصی PPG وریدی اندام تحتانی در مقایسه با سونوگرافی داپلر در تشخیص نارسایی وریدی مزمن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت

20- اثر ترانس اگزامیک اسید و فشار داخل شکمی بر خونریزی در لامینکتومی مهره های کمری

21- بررسی الگوی پروتئومیک بافت سرطانی در مبتلایان به سرطان پستان و مقایسه آن با بافت پستان طبیعی

22- بررسی اثربخشی گچ گیری به همراه تزریق کورتیکواستروئید در مقایسه با تزریق کورتیکواستروئید به تنهایی، در درمان تنوسینویت De Quervain در میان مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در شهرستان رشت

23- تعیین تاثیر دونپزیل در سطح هوشیاری بیماران مبتلا به سکته مغزی انسداد تنه شریان مغزی میانی بستری شده در بخش نورولوژی بیمارستان پورسینای رشت

24- بررسی اثربخشی تزریق کورتیکواستروئید و لیدوکائین در مقایسه با تزریق نرمال سالین به همراه needling  در درمان اپی کوندیلیت خارجی آرنج در میان مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در شهرستان رشت

25- مقایسه سطح سرمی استروژن و پروژسترون و نسبت آنها در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک و گروه شاهد

26- تعیین سطح اسید لاکتیک وریدی در بیماران ترومایی شدید وstable وعوامل همراه

27- بررسی فراوانی بهبودی و عوارض پس از اسکلروتراپی با هدایت سونوگرافی در بیماران مبتلا به نارسایی محل اتصال صافنوپوپلیتئال (SPJ)  مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت

28- بررسی ارتباط بین سطح سرمی فریتین با میزان آسیب مغزی در بیماران دچار خونریزی داخل مغزی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا

29- ارزیابی روش جراحی اندواستریبینگ ورید صافن بزرگ

30- بررسی همراهی آنمی با مرگ و میر استروک ایسکمیک

31- تاثیر واحد توسعه پژوهش های بالینی بر تحقیقات بالینی در بیمارستان پورسینا رشت

32- ارتباط اختلال عملکرد ارگانهای غیر عصبی با پیامد در آسیب شدید ترومایی مغز (TBI)

33- بررسی تغییرات همودینامیک درناژ وریدی مغز در بیماران دچار  MULTIPLE SCLEROSISدر مقایسه با گروه کنترل

34- بررسی میزان اضطراب و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی و درمانی پورسینا شهر رشت سال 1390

35- ارزیابی روشهای سنجش شدت کمی تروما  (scoring system)در پیش آگهی بیماران در بخش ترومای بیمارستان پورسینای رشت

36- بررسی ناتوانی های ارتوپدیک ناشی ازز ترومای جاده ای در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا طی سال های 1390-1389

37- بررسی اپیدمیولوژیکی موارد سگ گزیدگی در استان گیلان سال1391-1390

38- بررسی عمل جراحی واریس صافن بزرگ در بیماران مبتلا به نارسایی SFJ بر عملکرد وریدی توسط PPG

39- بررسی کارایی عمل جراحی واریس صافن بزرگ در بیماران مبتلا به نارسایی صافنو فمورال جانکشن بر روی عملکرد ورید ی براساس فتوپلتیسموگرافی

40- تعیین وضعیت فیستول شریانی وریدی بین ورید پرفوران و شریان براکیال در چین آرنج در بیمارانESRD مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت

41- بررسی کارائی اسکلروتراپی با کف اسکلروزان در درمان شاخه های واریسی اندام تحتانی بیماران مراجعه کننده به کلینیک عروق بیمارستان رازی رشت

42- تعیین رابطه Plusatility Index با پیش آگهی بیماران ترومای سر متوسط مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

43- ارتباط غلظت سرمی اینترلوکین ها با پیامد در ترومای سر شدید

44- بررسی عوامل مرتبط با سطح کیفیت زندگی بیماران آسیب مغزی تروماتیک در مرکز آموزشی درمانی پورسینا (رشت) 1389

45- تعیین اقلام اطلاعاتی به منظور طراحی مکانیزم بهینه ثبت حوادث وسوانح علتها وپیامدهای آن در استان گیلان

46- بررسی میزان رضایت بیماران بستری در اورژانس 2 بیمارستان پورسینای رشت در سال 1391

47- اعتبارسنجی نسخه فارسی مقیاس استقلال کارکردی ((FIM  در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک (TBI)

48- بررسی ارتباط اختلالات سطح سرمی سدیم با مورتالیتی در بیماران مبتلا به صدمات تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1393

49- بررسی مقایسه ای اثر ممانتین و دارونما بر پیامد و نتایج عملکردی بیماران مبتلا به سکته های خونریزی دهنده‌ی داخل مغزی

50- بررسی فراوانی نسبی تنوع آناتومیک شبکه بازویی اجساد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی استان گیلان

51- بررسی روند بار سالهای از دست رفته ناشی از مرگهای زودرس توسط حوادث ترافیکی در مناطق روستایی استان گیلان در سالهای 1390-1391

52- بررسی ساب دورال هیگروما و عوامل همراه در بیماران دچار آسیب مغزی در بیمارستان پورسینای رشت از مهر 1391 تا 1392

53- بررسی ارتباط Go MAAPSscore پیش بیمارستانی و پیامد بیماران در بخش ترومای بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1390

54- اثر پلی مورفیسم Val66Met ژن BDNF (Brain derived neurotrophic factor) بر کارکردهای شناختی بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک


 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/04/01
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2126