سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
طرحهای تحقیقاتی مصوب
چاپ
مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان
 

1. بررسی اثر ویتامین د در پیشروی و اکتیویته گلومرونفریت لوپوسی طی یک سال
 ( 1391 - مجری طرح دکتر بنفشه قویدل پارسا )

2. مقایسه سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د در افراد سالم و بیماران مبتلا به فیرومیالژی مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان رازی رشت طی سال 1390 تا 1391 
( مجری طرح دکتر بنفشه قویدل پارسا )

3. طراحی مدل تشخیصی فیبرومیالژی با منطق فازی و مقایسه دقت آن با معیار های تشخیصی مطرح 
(1390 - مجری طرح دکتر بنفشه قویدل پارسا ) 

4. بررسی فراوانی نسبی سلیاک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید 
( 1391 - مجری طرح دکتر افشین شفقی و دکتر حبیب زینی)

5. طرح پژوهشی   OMRS+50   در زمینه استئوپوروز  
(1392- مجری طرح دکتر اصغر حاجی عباسی )
6. طرح پژوهشی  LOSS در زمینه سارکوئیدوز
( 1392 - مجری طرح دکتر ایراندخت شناور )
7.  طرح پژوهشی BU- KOA در زمینه استئوآرتریت زانو
 (1394 - مجری دکتر اصغر حاجی عباسی )

8. مرور سیستماتیک و متاآنالیزدر زمینه لوپوس
( 1394 - مجری طرح دکتر اصغر حاجی عباسی )

9. طرح پژوهشی DEP - KOA در زمینه ی استئوآرتریت زانو
  ( 1394 - مجری دکتر اصغر حاجی عباسی )

10. طرح پژوهشی PNP-RA در زمینه آرتریت روماتوئید                                                                                                                                 (مجری طرح دکتر اصغر حاجی عباسی - 1394)

11. طرح پژوهشی P-RA در زمینه آرتریت روماتوئید                                                                                                                                     (مجری طرح دکتر حبیب زینی – 1394)

12. طرح پژوهشی INV در زمینه فیبرومیالژی                                                                                                                                             (مجری طرح دکتر بنفشه قویدل پارسا – 1395)

13. طرح پژوهشی HRA در زمینه آرتریت روماتوئید                                                                                                                                      (مجری طرح دکتر اصغر حاجی عباسی – 1396)

14. طرح پژوهشیCriteria  در زمینه فیبرومیالژی                                                                                                                                        (مجری طرح دکتر بنفشه قویدل پارسا – 1396)

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/13
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1211