سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 3 اسفند 1396 English
جستجو:  
طرحهای تحقیقاتی مصوب
چاپ

مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان
 

1. بررسی اثر ویتامین د در پیشروی و اکتیویته گلومرونفریت لوپوسی طی یک سال
 ( 1391 - مجری طرح دکتر بنفشه قویدل پارسا )

2. مقایسه سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د در افراد سالم و بیماران مبتلا به فیرومیالژی مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان رازی رشت طی سال 1390 تا 1391 
( مجری طرح دکتر بنفشه قویدل پارسا )

3. طراحی مدل تشخیصی فیبرومیالژی با منطق فازی و مقایسه دقت آن با معیار های تشخیصی مطرح 
(1390 - مجری طرح دکتر بنفشه قویدل پارسا ) 

4. بررسی فراوانی نسبی سلیاک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید 
( 1391 - مجری طرح دکتر افشین شفقی و دکتر حبیب زینی)

5. طرح پژوهشی   OMRS+50   در زمینه استئوپوروز  
(1392- مجری طرح دکتر اصغر حاجی عباسی )

6. طرح پژوهشی  LOSS در زمینه سارکوئیدوز
( 1392 - مجری طرح دکتر ایراندخت شناور )

7.  طرح پژوهشی BU- KOA در زمینه استئوآرتریت زانو
 (1394 - مجری دکتر اصغر حاجی عباسی )

8. مرور سیستماتیک و متاآنالیزدر زمینه لوپوس
( 1394 - مجری طرح دکتر اصغر حاجی عباسی )

9. طرح پژوهشی DEP - KOA در زمینه ی استئوآرتریت زانو
  ( 1394 - مجری دکتر اصغر حاجی عباسی )
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/23
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1125